REKLAMA
WEBINAR

01NFI: Dodatkowe sprawozdanie finansowe

2008-11-21 18:50
publikacja
2008-11-21 18:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_2006_2007_Fund1_+_opinia.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2008
Data sporządzenia: 2008-11-21
Skrócona nazwa emitenta
01NFI
Temat
Dodatkowe sprawozdanie finansowe
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Fund.1 NFI S.A. ("Fundusz") niniejszym przekazuje w załączeniu sprawozdanie finansowe za dwa lata zakończone 31 grudnia 2007 roku (wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta), sporządzone w celu włączenia przez odniesienie do Memorandum Informacyjnego V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "Victoria" S.A., przygotowywanego w związku z połączeniem V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "Victoria" S.A. z Funduszem oraz Narodowym Funduszem Inwestycyjnym Fortuna S.A., zgodnie z załącznikiem I, punkt 20.1 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wykonującego dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam.

Z uwagi na powyższe załączone sprawozdanie finansowe nie jest sprawozdaniem sporządzonym dla wypełnienia dyspozycji art. 64 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity – Dz.U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami, zwanej dalej "Ustawą o rachunkowości"). Sprawozdanie finansowe obejmuje dwa lata zakończone 31 grudnia 2007 roku (tj. okresy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku oraz od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku). Celem sporządzenia sprawozdania jest zapewnienie porównywalności sprawozdań finansowych za rok 2006 i 2007 poprzez sporządzenie ich zgodnie z zasadą kontynuacji działalności, tj. bez uwzględnienia faktu postawienia Funduszu w stan likwidacji z dniem 1 października 2006 roku oraz uchylenia tej decyzji z dniem 20 grudnia 2007 roku.

Załączone sprawozdanie finansowe nie zastępuje ani nie koryguje wcześniej opublikowanych sprawozdań finansowych Funduszu za okresy od 1 stycznia 2006 roku do 30 września 2006 roku, od 1 października 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku oraz od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
Załączniki
Plik Opis
Sprawozdanie_2006_2007_Fund1 + opinia.pdf Sprawozdanie_2006_2007_Fund1 + opinia.pdf Sprawozdanie_2006_2007 wraz z opinią biegłego

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2008-11-21 Łukasz Tatarkiewicz Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki