REKLAMA

ZE PAK S.A.: wyniki finansowe

2022-11-29 19:17
publikacja
2022-11-29 19:17
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
zepak_2022-3q_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_z_kif-sig-sig-sig_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
zepak_2022-3q_pozostale_informacje-sig-sig_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 3 093 364 1 604 146 659 847 351 902
II. Zysk/Strata z działalności operacyjnej 392 882 83 917 83 806 18 409
III. Zysk/Strata brutto 396 555 77 491 84 589 16 999
IV. Zysk/Strata netto za okres obrotowy 288 208 106 210 61 478 23 299
V. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 281 671 106 210 60 083 23 299
VI. Całkowite dochody 288 122 106 214 61 459 23 300
VII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -255 353 -133 850 -54 469 -29 363
VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -360 363 -359 516 -76 869 -78 867
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 1 046 404 359 319 223 209 78 824
X. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 430 688 -134 047 91 870 -29 406
XI. Zysk netto na akcję (w złotych/euro na akcję) 5,54 2,09 1,18 0,46
XII. Średnioważona liczba akcji 50 823 547 50 823 547 50 823 547 50 823 547
W KOLUMNACH ODPOWIEDNIO STAN NA DZIEŃ 30.09.2022; 31.12.2021; 30.09.2022; 31.12.2021
XIII. Aktywa razem 4 023 275 3 311 762 826 168 720 042
XIV. Aktywa trwałe 1 642 462 1 273 696 337 275 276 927
XV. Aktywa obrotowe 2 380 813 2 038 066 488 893 443 116
XVI. Kapitał własny ogółem 1 217 512 524 232 250 013 113 978
XVII. Kapitał podstawowy 101 647 101 647 20 873 22 100
XVIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 732 245 524 627 150 364 114 064
XIX. Zobowiązania razem 2 805 763 2 787 530 576 156 606 064
XX. Zobowiązania długoterminowe 1 232 043 794 587 252 997 172 759
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe 1 573 720 1 992 943 323 159 433 305
XXII. Wartość księgowa na akcję (w złotych/euro na akcję) 23,96 10,31 4,92 2,24
XXIII. Średnioważona liczba akcji 50 823 547 50 823 547 50 823 547 50 823 547
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
XXIV. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 150 925 1 461 684 458 815 320 650
XXV. Zysk (Strata) z działalności operacyjnej 637 859 60 066 136 062 13 177
XXVI. Zysk (Strata) brutto 670 841 55 297 143 097 12 131
XXVII. Zysk (Strata) netto 568 421 92 026 121 250 20 188
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -34 389 -161 569 -7 336 -35 443
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 406 266 -141 405 86 661 -31 020
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 30 140 101 060 6 429 22 170
XXXI. Przepływy pieniężne netto razem 402 017 -201 914 85 754 -44 294
XXXII. Zysk (Strata) netto na akcję w złotych /euro na akcję 11,18 1,81 2,38 0,40
XXXIII. Średnioważona liczba akcji (w sztukach) 50 823 547 50 823 547 50 823 547 50 823 547
W KOLUMNACH ODPOWIEDNIO STAN NA DZIEŃ 30.09.2022; 31.12.2021; 30.09.2022; 31.12.2021
XXXIV. Aktywa razem 2 430 410 2 701 772 499 078 587 418
XXXV. Aktywa trwałe 744 396 842 868 152 860 183 256
XXXVI. Aktywa obrotowe 1 686 014 1 858 904 346 218 404 162
XXXVII. Kapitał własny ogółem 1 433 257 864 837 294 315 188 033
XXXVIII. Kapitał podstawowy 101 647 101 647 20 873 22 100
XXXIX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 997 153 1 836 935 204 763 399 386
XL. Zobowiązania długoterminowe 348 107 378 71 23 346
XLI. Zobowiązania krótkoterminowe 139 418 356 335 28 629 77 474
XLII. Wartość księgowa na akcję (w złotych/euro na akcję) 28,20 17,02 5,79 3,70
XLIII. Średnioważona liczba akcji 50 823 547 50 823 547 50 823 547 50 823 547


Powyższe dane zostały przeliczone z zastosowaniem następujących kursów:


1) dane dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów (rachunku zysków i
strat) oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych (rachunku przepływów
pieniężnych) zgodnie z kursem stanowiącym średnią arytmetyczną średnich
kursów NBP z każdego ostatniego roboczego dnia miesiąca okresu
obrotowego od dnia 1 stycznia 2022 roku do 30 września 2022 roku, co
daje 4,6880 euro/złoty oraz od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 30
września 2021 roku, co daje 4,5585 euro/złoty;


2)dane dotyczące poszczególnych pozycji sprawozdania z sytuacji
finansowej (bilansu) zgodnie ze średnim kursem euro/złoty ogłoszonym
przez NBP na dzień 30 września 2022 roku, tj. 4,8698 euro/złoty oraz na
dzień 31 grudnia 2021 roku, tj. 4,5994 euro/złoty.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
zepak_2022-3q_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_z_kif-sig-sig-sig_signed.pdfzepak_2022-3q_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_z_kif-sig-sig-sig_signed.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2022 roku oraz kwartalna informacja finansowa za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2022 roku
zepak_2022-3q_pozostałe_informacje-sig-sig_signed.pdfzepak_2022-3q_pozostałe_informacje-sig-sig_signed.pdf Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-29 Piotr Woźny Prezes Zarządu
2022-11-29 Zygmunt Artwik Wiceprezes Zarządu
2022-11-29 Maciej Nietopiel Wiceprezes Zarządu
2022-11-29 Andrzej Janiszowski Wiceprezes Zarządu
2022-11-29 Katarzyna Sobierajska Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki