11,7000 zł
0,86% 0,1000 zł
Wittchen S.A. (WTN)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowany_Raport_Polroczny_GK_Wittchen_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_bieglego_rewidenta_z_przegladu_SSF_GK_Wittchen.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_bieglego_rewidenta_z_przegladu_JSF_Wittchen_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Przychody netto ze sprzedaży 106 822 91 579 24 912 21 601
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 046 9 130 1 643 2 154
III. Zysk (strata) brutto 6 753 9 503 1 575 2 242
IV. Zysk (strata) netto 5 568 7 592 1 299 1 791
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 314 -15 781 -773 -3 722
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 587 -6 972 -2 236 -1 645
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 9 300 18 252 2 169 4 305
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -3 601 -4 501 -840 -1 062
IX. Średnioważona liczba akcji w okresie (szt) 18 158 683 18 129 923 18 158 683 18 129 923
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą w (zł/EUR) 0,31 0,42 0,07 0,10
XI. Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 1,00 0,84 0,23 0,20
Stan na 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018
XII. Aktywa razem 264 277 194 685 62 154 45 276
XIII. Zobowiązania długoterminowe 101 588 24 773 23 892 5 761
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 40 144 34 824 9 441 8 099
XV. Kapitał własny 122 545 135 088 28 821 31 416
XVI. Kapitał zakładowy 3 636 3 630 855 844
XVII. Liczba akcji (szt) 18 178 772 18 150 522 18 178 772 18 150 522
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,74 7,44 1,59 1,73
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
XIX. Przychody netto ze sprzedaży 106 584 91 041 24 856 21 475
XX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 777 9 097 1 580 2 146
XXI. Zysk (strata) brutto 6 498 9 491 1 515 2 239
XXII. Zysk (strata) netto 5 199 7 543 1 212 1 779
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 107 -14 093 -725 -3 324
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 462 -8 358 -2 207 -1 971
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 9 274 18 252 2 163 4 305
XXVI. Przepływy pieniężne netto, razem -3 295 -4 199 -768 -990
XXVII. Średnioważona liczba akcji w okresie (szt) 18 158 683 18 129 923 18 158 683 18 129 923
XXVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,29 0,42 0,07 0,10
XXIX. Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 1,00 0,84 0,23 0,20
XXX. Stan na 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018
XXXI. Aktywa razem 327 780 258 480 77 088 60 112
XXXII. Zobowiązania długoterminowe 116 132 39 176 27 312 9 111
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 40 162 34 898 9 445 8 116
XXXIV. Kapitał własny 171 486 184 406 40 331 42 885
XXXV. Kapitał zakładowy 3 636 3 630 855 844
XXXVI. Liczba akcji (szt.) 18 178 772 18 150 522 18 178 772 18 150 522
XXXVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 9,43 10,16 2,22 2,36


Powyższe
dane finansowe za 2019 i 2018 rok zostały przeliczone na EUR według
następujących zasad:− poszczególne pozycje aktywów i pasywów - według
średniego kursu ogłoszonego na dzień 30 czerwca 2019 roku - 4,2520
PLN / EUR, i na dzień 31 grudnia 2018 roku - 4,3000 PLN/EUR.− poszczególne
pozycje sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów
oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
- według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca
okresu obrotowego _od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku - 4,2880
PLN / EUR i _od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku - 4,2395 PLN / EUR.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany Raport Półroczny GK Wittchen 2019.pdfSkonsolidowany Raport Półroczny GK Wittchen 2019.pdf Skonsolidowany Raport Półroczny GK Wittchen 2019
Raport biegłego rewidenta z przeglądu SSF GK Wittchen.pdfRaport biegłego rewidenta z przeglądu SSF GK Wittchen.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu SSF GK Wittchen
Raport biegłego rewidenta z przeglądu JSF Wittchen SA.pdfRaport biegłego rewidenta z przeglądu JSF Wittchen SA.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu JSF Wittchen SA

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-19 Jędrzej Wittchen Prezes Zarządu
2019-09-19 Monika Wittchen Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.