1,3400 zł
1,52% 0,0200 zł
WIKANA SA (WIK)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_za_3Q_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Dane dotyczą skróconego skonsolidowanego sprawozdania inansowego Grupy Kapitałowej WIKANA
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług 68 517 35 808 15 902 8 419
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 168 3 761 2 360 884
III. Zysk (strata) brutto 6 177 -1 044 1 434 -245
IV. Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującj 5 367 -1 159 1 246 -272
V. Zysk (strata) netto przypadający na udziałowców mniejszościowych 0 0 0 0
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 318 17 928 -306 4 215
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 616 3 359 143 789
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -8 728 -16 896 -2 026 -3 972
IX. Przepływy pieniężne netto, razem -9 430 4 391 -2 189 1 032
X. Dane Bilansowe na dzień na dzień na dzień na dzień
XI. 30.09.2019 r. 31.12.2018 r. 30.09.2019 r. 31.12.2018 r.
XII. Aktywa razem 219 525 230 686 50 193 53 648
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 172 038 188 565 39 336 43 852
XIV. Zobowiązania długoterminowe 44 622 48 482 10 203 11 275
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 127 416 140 083 29 133 32 577
XVI. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 47 487 42 121 10 858 9 796
XVII. Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych 0 0 0 0
XVIII. Kapitał zakładowy 40 030 40 030 9 153 9 309
XIX. Liczba akcji (w szt.) 20 014 797 20 014 797 20 014 797 20 014 797
XX. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 0,27 -0,22 0,06 -0,06
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,37 2,10 0,54 0,49
XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XXIII. Dane dotyczą skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego WIKANA S.A. od 2019-01-01 od 2018-01-01 od 2019-01-01 od 2018-01-01
XXIV. do 2019-09-30 do 2018-09-30 do 2019-09-30 do 2018-09-30
XXV. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług 2 735 9 124 635 2 145
XXVI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 435 5 734 333 1 348
XXVII. Zysk (strata) brutto 751 5 004 174 1 176
XXVIII. Zysk (strata) netto 128 5 004 30 1 176
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 499 -2 158 -580 -507
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 652 2 017 -383 474
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 183 117 971 28
XXXII. Przepływy pieniężne netto, razem 32 -24 7 -5
XXXIII. Dane Bilansowe na dzień na dzień na dzień na dzień
XXXIV. 30.09.2019 r. 31.12.2018 r. 30.09.2019 r. 31.12.2018 r.
XXXV. Aktywa razem 56 271 52 240 12 866 12 149
XXXVI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 24 006 20 103 5 489 4 675
XXXVII. Zobowiązania długoterminowe 2 725 5 192 623 1 270
XXXVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 21 281 14 911 4 866 3 468
XXXIX. Kapitał własny 32 265 32 137 7 377 7 474
XL. Kapitał zakładowy 40 030 40 030 9 153 9 309
XLI. Liczba akcji (w szt.) 20 014 797 20 014 797 20 014 797 20 014 797
XLII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,01 0,00 0,00 0,00
XLIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,61 1,61 0,37 0,37
XLIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00


Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu
- według średniego kursu NBP obowiązującego na 30 września 2019 roku:
4,3736 EUR/PLN (na 31 grudnia 2018 roku: 4,3000 EUR/PLN).Poszczególne
pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz rachunku z przepływów
pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego zakończonego
miesiąca III kwartału 2019 roku: 4,3086 EUR/PLN (po III kwartale
2018 r.: 4,2535 EUR/PLN).


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport za 3Q 2019.pdfRaport za 3Q 2019.pdf Raport za 3Q2019 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-29 Piotr Kwaśniewski Prezes Zarządu
2019-11-29 Paweł Chołota Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.