REKLAMA

VOXEL S.A.: wyniki finansowe

2019-08-21 19:58
publikacja
2019-08-21 19:58
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SF_GK_VOXEL_RAPORT_HY19.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_VOXEL_Sprawozdanie_Zarzadu_HY19.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Voxel_30062019_Raport_z_przegladu_JSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_Voxel_30062019_Raport_z_przegladu_SSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_Voxel_Oswiadczenie_zarzadu_o_zgodnosci_1H19.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
Grupa Kapitałowa Voxel
I. Pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów 6 miesięcy 2019 6 miesięcy 2018 6 miesięcy 2019 6 miesięcy 2018
II. Przychody ze sprzedaży 95 698,3 66 313,6 22 317,5 15 642,0
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży 26 724,4 19 889,0 6 232,3 4 691,4
IV. Zysk (strata) operacyjny 15 512,5 10 922,6 3 617,6 2 576,4
V. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 13 049,6 10 266,0 3 043,3 2 421,5
VI. Zysk (strata) netto 10 468,0 8 142,4 2 441,2 1 920,6
VII. Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 10 468,0 8 142,4 2 441,2 1 920,6
VIII. Pozycje ze sprawozdania z sytuacji finansowej 30 czerwca 2019 31 grudnia 2018 30 czerwca 2019 31 grudnia 2018
IX. Aktywa trwałe 238 318,8 205 999,4 56 048,6 47 906,8
X. Aktywa obrotowe 74 200,4 76 327,3 17 450,7 17 750,5
XI. Aktywa razem 312 519,2 282 326,7 73 499,3 65 657,4
XII. Kapitał własny 143 322,9 143 252,5 33 707,2 33 314,5
XIII. Zobowiązania długoterminowe 111 402,8 84 767,9 26 200,1 19 713,5
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 57 793,5 54 306,3 13 592,1 12 629,4
Voxel S.A.
XV. Pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów 6 miesięcy 2019 6 miesięcy 2018 6 miesięcy 2019 6 miesięcy 2018
XVI. Przychody ze sprzedaży 64 932,0 51 133,3 15 142,6 12 061,3
XVII. Zysk (strata) brutto na sprzedaży 19 992,4 14 150,3 4 662,4 3 337,8
XVIII. Zysk (strata) operacyjny 13 862,6 10 241,0 3 232,9 2 415,6
XIX. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 11 734,9 9 950,0 2 736,7 2 347,0
XX. Zysk (strata) netto 9 417,8 8 075,1 2 196,3 1 904,8
XXI. Pozycje ze sprawozdania z sytuacji finansowej 30 czerwca 2019 31 grudnia 2018 30 czerwca 2019 31 grudnia 2018
XXII. Aktywa trwałe 238 881,1 188 027,2 56 180,9 43 727,3
XXIII. Aktywa obrotowe 51 537,4 47 320,0 12 120,7 11 004,7
XXIV. Aktywa razem 290 418,5 235 347,2 68 301,6 54 731,9
XXV. Kapitał własny 130 930,2 131 910,0 30 792,6 30 676,7
XXVI. Zobowiązania długoterminowe 116 332,1 73 207,2 27 359,4 17 024,9
XXVII. Zobowiązania krótkoterminowe 43 156,2 30 230,0 10 149,6 7 030,2
<html>
<head>

</head>
<body>
<div class="WordSection1">
<p class="MsoTitle" align="justify" style="line-height: 12.0pt">
<a name="_Toc9563796"><span style="text-transform: none"><font size="8.0pt" face="Times New Roman,serif" color="black">W
celu przeliczenia pozycji ze sprawozdania z sytuacji finansowej w
tabeli "wybrane dane finansowe" na dzień 30 czerwca </font></span></a><font size="8.0pt" face="Times New Roman,serif" color="black"><span>2019
</span><span style="text-transform: none">roku, użyto średniego kursu
Narodowego Banku Polskiego obowiązującego dla EUR w dniu 28 czerwca
2019 roku tj. 1 EUR = </span><span>4,2520 </span><span style="text-transform: none">PLN.
Pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów wykazane w tabeli
"wybrane dane finansowe" za okres </span><span>6</span><span style="text-transform: none">
miesięcy zakończony dnia 30 czerwca </span><span>2019 </span><span style="text-transform: none">roku
przeliczono przy użyciu kursu 1 EUR = 4,</span><span>2880</span><span style="text-transform: none">
PLN według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego
zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia 201</span><span>9</span><span style="text-transform: none">
roku do </span><span>28 </span><span style="text-transform: none">czerwca</span><span>
2019 </span><span style="text-transform: none">roku. W celu
przeliczenia pozycji ze sprawozdania z sytuacji finansowej w tabeli
"wybrane dane finansowe" na dzień 31 grudnia 201</span><span>8</span><span style="text-transform: none">
roku, użyto średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego
dla EUR w dniu</span><span> </span><span style="text-transform: none">31
grudnia 201</span><span>8</span><span style="text-transform: none">
tj. 1 EUR = </span><span>4,3000</span><span style="text-transform: none">
PLN. Pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów wykazane w tabeli
"wybrane dane finansowe" za okres </span><span>6</span><span style="text-transform: none">
miesięcy zakończony dnia 30 czerwca </span><span>2018 </span><span style="text-transform: none">roku
przeliczono przy użyciu kursu 1 EUR = </span></font><span><font size="8.0pt" face="Times New Roman,serif">4,2395</font></span><font size="8.0pt" face="Times New Roman,serif"><span style="text-transform: none">
PLN według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego
zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia 201</span><span>8</span><span style="text-transform: none">
roku do 29 czerwca</span><span> 2018 </span><span style="text-transform: none">roku.<o p="#DEFAULT" style="text-transform: none"></o style="text-transform: none"></span></font>
</p>
</div>
<span><font size="8.0pt" face="Times New Roman,serif"><br clear="all">
</font></span> </body>
</html>
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SF GK VOXEL RAPORT HY19.pdfSF GK VOXEL RAPORT HY19.pdf Śródroczny skrócony raport półroczny za I półrocze 2019 roku
GK VOXEL Sprawozdanie Zarzadu HY19.pdfGK VOXEL Sprawozdanie Zarzadu HY19.pdf Sprawozdanie zarządu z działalności GK za I półrocze 2019 roku
Voxel 30062019 Raport z przeglądu JSF.pdfVoxel 30062019 Raport z przeglądu JSF.pdf Raport BR z przeglądu skróconego SF za I półrocze 2019 roku
GK Voxel 30062019 Raport z przeglądu SSF.pdfGK Voxel 30062019 Raport z przeglądu SSF.pdf Raport BR z przeglądu skróconego skonsolidowanego SF za I półrocze 2019 roku
GK Voxel Oświadczenie zarządu o zgodności 1H19.pdfGK Voxel Oświadczenie zarządu o zgodności 1H19.pdf Oświadczenie zarządu o zgodności

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-21 JAROSŁAW FURDAL PREZES ZARZĄDU JAROSŁAW FURDAL
2019-08-21 GRZEGORZ RUTKOWSKI WICEPREZES ZARZĄDU GRZEGORZ RUTKOWSKI
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto w promocjach: 300 zł premii za otwarcie i polecenie konta

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki