1,0500 zł
-4,55% -0,0500 zł
Venture Inc SA (VTI)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_kwartalny_IIIQ_2019_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30
I. I. Przychody z działalności podstawowej 223 -1 671 52 -384
II. II. Zysk/Strata na działalności podstawowej -4 319 -5 051 -1 003 -1 161
III. III. Zysk/Strata przed opodatkowaniem -4 012 -4 946 -931 -1 137
IV. IV. Zysk/Strata netto -3 380 -4 112 -785 -945
V. V. Całkowite dochody ogółem -3 380 -4 112 -785 945
VI. VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -861 52 -200 11
VII. VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 121 -1 619 -492 -372
VIII. VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 313 -63 73 -14
IX. IX. Przepływy pieniężne netto razem. -2 667 -1 631 -619 -375
X. X. Aktywa razem 47 843 53 628 10 939 12 858
XI. XI. Zobowiązania długoterminowe 56 2 332 13 559
XII. XII. Zobowiązania krótkoterminowe 13 169 3 40
XIII. XIII. Kapitał własny 47 774 51 127 10 923 12 258
XIV. XIV. Kapitał zakładowy 2 984 2 984 682 715
XV. XV. Liczba akcji (w szt.) 29 840 29 840 29 840 29 840
XVI. XVI. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,11 0,08 -0,03 0,02
XVII. XVII. Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,11 0,08 -0,03 0,02
XVIII. XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,60 1,71 0,37 0,41


Zastosowane kursy walutowe:1) poszczególne pozycje sprawozdania z
sytuacji finansowej przelicza się na walutę EUR wg średniego kursu NBP
obowiązującego na dzień bilansowy:- na dzień
30.09.2019 r. wg kursu 4,3736 PLN/EUR, tabela kursów średnich NBP nr
189/A/NBP/2019 -- na dzień 30.09.2018 r. wg kursu 4,2714 PLN/EUR,
tabela kursów średnich NBP nr 189/A/NBP/20182)
poszczególne pozycje rachunku zysku i strat, sprawozdania z innych
całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
przelicza się na walutę EUR wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień
każdego zakończonego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym-
za okres 01.01-30.09.2019 wg kursu 4,3086 PLN/EUR- za okres
01.07-30.09.2019 wg kursu 4,3497 PLN/EUR.- za okres 01.01-30.09.2018
wg kursu 4,2535 PLN/EUR.- za okres 01.07-30.09.2018 wg kursu 4,2815
PLN/EUR.


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport kwartalny IIIQ 2019 .pdfRaport kwartalny IIIQ 2019 .pdf Raport kwartalny IIIQ 2019 Venture Inc

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-29 Jakub Sitarz Prezes Zarządu Jakub Sitarz
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.