REKLAMA

ULMA Construccion SA: wyniki finansowe

2019-11-15 06:59
publikacja
2019-11-15 06:59
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_kwartalny_092019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO - 3 KWARTAŁY 2019 R. i 3 KWARTAŁY 2018 R.
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 164 298 164 870 38 133 38 796
II. Wynik z działalności operacyjnej 38 649 41 013 8 970 9 651
III. Wynik przed opodatkowaniem 38 749 42 340 8 993 9 963
IV. Wynik netto 29 919 34 272 6 944 8 065
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 30 463 21 929 7 070 5 160
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 10 233 10 451 2 375 2 459
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (35 445) (20 387) (8 227) (4 797)
VIII. Przepływy pieniężne netto 5 251 11 993 1 219 2 822
IX. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 5,69 6,52 1,32 1,53
X. Podstawowy zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 5,69 6,52 1,32 1,53
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO - 30 WRZEŚNIA 2019 R. i 31 GRUDNIA 2018 R.
XI. Aktywa razem 390 075 368 225 89 189 85 634
XII. Zobowiązania 61 038 45 375 13 956 10 552
XIII. Zobowiązania długoterminowe 11 807 3 950 2 700 918
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 49 231 41 425 11 256 9 634
XV. Kapitał własny 329 037 322 850 75 233 75 081
XVI. Kapitał podstawowy 10 511 10 511 2 403 2 444
XVII. Średnioważona liczba akcji 5 255 632 5 255 632 5 255 632 5 255 632
XVIII. Liczba akcji na dzień bilansowy 5 255 632 5 255 632 5 255 632 5 255 632
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ EUR) 62,61 61,43 14,31 14,29
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO - 3 KWARTAŁY 2019 R. i 3 KWARTAŁY 2018 R.
XX. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 140 851 148 504 32 691 34 944
XXI. Wynik z działalności operacyjnej 31 758 39 254 7 371 9 237
XXII. Wynik brutto 35 860 41 308 8 323 9 720
XXIII. Wynik netto 28 332 33 408 6 576 7 861
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 19 893 17 993 4 617 4 234
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 17 786 12 107 4 128 2 849
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (33 550) (20 085) (7 787) (4 726)
XXVII. Przepływy pieniężne netto 4 129 10 015 958 2 357
XXVIII. Podstawowy zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 5,39 6,36 1,25 1,50
XXIX. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 5,39 6,36 1,25 1,50
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO - 30 WRZEŚNIA 2019 R. i 31 GRUDNIA 2018 R.
XXX. Aktywa razem 368 970 357 345 84 363 83 104
XXXI. Zobowiązania 52 637 39 335 12 035 9 148
XXXII. Zobowiązania długoterminowe 11 807 3 950 2 699 919
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 40 830 35 385 9 336 8 229
XXXIV. Kapitał własny 316 333 318 010 72 328 73 956
XXXV. Kapitał podstawowy 10 511 10 511 2 403 2 444
XXXVI. Średnioważona liczba akcji 5 255 632 5 255 632 5 255 632 5 255 632
XXXVII. Liczba akcji na dzień bilansowy 5 255 632 5 255 632 5 255 632 5 255 632
XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ EUR) 60,19 60,51 13,76 14,07
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport_kwartalny_092019.pdfRaport_kwartalny_092019.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. za III kwartał 2019 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-15 Andrzej Sterczyński Członek Zarządu
2019-11-15 Krzysztof Orzełowski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto w promocjach: 300 zł premii za otwarcie i polecenie konta

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki