REKLAMA

TU EUROPA SA: Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta

2012-09-28 17:25
publikacja
2012-09-28 17:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 59 / 2012
Data sporządzenia: 2012-09-28
Skrócona nazwa emitenta
TU EUROPA SA
Temat
Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna informuje o zwrotnym otrzymaniu w dniu dzisiejszym tj. w dniu 28 września 2012r., od jednego z Banków podpisanej Umowy grupowego ubezpieczenia na wypadek zgonu w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub poważnego zachorowania klientów Banku, która spełnia kryterium uznania umowy za umowę znaczącą, jakim jest stosunek wartości przedmiotu umowy do kapitałów własnych Emitenta.

Umowa grupowego ubezpieczenia na wypadek zgonu w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub poważnego zachorowania klientów Banku została zawarta przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. w dniu 28 września 2012 r.

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa Nieszczęśliwego wypadku skutkujące Zgonem Ubezpieczonego i Poważne zachorowanie.

Składka za każdego Ubezpieczonego naliczana i opłacana jest jednorazowo za cały dany 12 – miesięczny okres odpowiedzialności Ubezpieczyciela. W przypadku kontynuacji ubezpieczenia, Ubezpieczający zobowiązany jest do zapłaty składki za kolejny okres ubezpieczenia za każdego Ubezpieczonego kontynuującego ubezpieczenie.

Okres ubezpieczenia w stosunku do danego Ubezpieczonego rozpoczyna się od dnia złożenia podpisanej deklaracji zgody i trwa przez 12 miesięcy, z zastrzeżeniem iż Ubezpieczony ma prawo w deklaracji zgody wyrazić zgodę na kontynuację ubezpieczenia na kolejne 12 miesięczne okresy ubezpieczenia.

Suma ubezpieczenia z tytułu zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego równa jest kwocie kredytu wskazanej w deklaracji zgody.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana: przez Ubezpieczającego w każdym czasie z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, przez Ubezpieczyciela – zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

Warunki finansowe, na jakich Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. świadczy ochronę ubezpieczeniową w ramach Umowy nie odbiegają od rynkowych.

Umowa weszła w życie z dniem zawarcia.

Szacowana wartość tej umowy wynosi 173,2 mln zł.

Wartość przedmiotowej umowy jest wyznaczana jako szacowany łączny przypis składek brutto wg PSR z tej umowy uzyskanych w okresie 5 lat.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w związku z art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-09-28 Jacek Podoba Prezes Zarządu
2012-09-28 Piotr Sztuba Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki