REKLAMA

TOYA S.A.: wyniki finansowe

2021-04-08 20:14
publikacja
2021-04-08 20:14
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
List_Prezesa_Zarzadu_do_Akcjonariuszy_Spolki_TOYA_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_Zarzadu_do_Akcjonariuszy_Spolki_TOYA_2020.T.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wybrane_dane_finansowe_TOYA_S.A._2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
TOYA_TG0X01_Sprawozdanie_z_badania_JSF.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
TOYA_TG0X01_Sprawozdanie_z_badania_JSF.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_finansowe_TOYA_S.A._2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_finansowe_TOYA_S.T._2020.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_TOYA_S.A._2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_TOYA_S.T._2020.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_zarzadu_dotyczace_sporzadzenia_sprawozdania_finansowego_i_sprawozdania_z_dzialalnosci_Spolki.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_Spolki_o_dokonaniu_wyboru_firmy_audytorskiej.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_dotyczace_przestrzegania_przepisow_w_zakresie_powolania,_skladu_i_funkcjonowania_Komitetu_Audytu.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej_Spolki_dotyczaca_sprawozdania_z_dzialalnosci_TOYA_S.A._i_sprawozdania_finansowego.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2 019 2020 2 019
I. Przychody ze sprzedaży 442 263,00 356 783,00 98 847,00 82 938,00
II. Zysk z działalności operacyjnej 69 182,00 51 865,00 15 462,00 12 057,00
III. Zysk przed opodatkowaniem 67 945,00 49 763,00 15 186,00 11 568,00
IV. Zysk netto 54 740,00 40 085,00 12 235,00 9 318,00
V. Łączne dochody całkowite 54 693,00 39 985,00 12 224,00 9 295,00
VI. Średnia ważona ilość akcji (w tys. szt.) 75 042,00 75 042,00 75 042,00 75 042,00
VII. Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,73 0,53 0,16 0,12
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 105 751,00 33 845,00 23 635,00 7 868,00
IX. IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -17 397,00 -2 407,00 -3 888,00 -560,00
X. X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -88 357,00 -32 792,00 -19 748,00 -7 623,00
XI. XI. Przepływy pieniężne netto razem -3,00 -1 354,00 -1,00 -315,00
Stan na Stan na Stan na Stan na
31 grudnia 2020 31 grudnia 2019 31 grudnia 2020 31 grudnia 2019
XII. Aktywa trwałe 90 076 81 175 19 519 19 062
XIII. Aktywa obrotowe 218 794 247 782 47 411 58 185
XIV. Aktywa razem 308 870 328 957 66 930 77 247
XV. Zobowiązania długoterminowe 14 050 17 812 3 044 4 182
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 90 949 101 933 19 708 23 936
XVII. Kapitał własny 203 871 209 212 44 178 49 129
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy Spółki TOYA 2020.xhtmlList Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy Spółki TOYA 2020.xhtml List Prezesa do akcjonariuszy TOYA S.A.
List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy Spółki TOYA 2020.T.xhtml.xadesList Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy Spółki TOYA 2020.T.xhtml.xades List Prezesa do akcjonariuszy TOYA S.A. - podpis
Wybrane dane finansowe TOYA S.A. 2020.xhtmlWybrane dane finansowe TOYA S.A. 2020.xhtml Wybrane dane finansowe TOYA S.A.
TOYA_TG0X01_Sprawozdanie_z_badania_JSF.xhtmlTOYA_TG0X01_Sprawozdanie_z_badania_JSF.xhtml Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania TOYA S.A.
TOYA_TG0X01_Sprawozdanie_z_badania_JSF.xhtml.xadesTOYA_TG0X01_Sprawozdanie_z_badania_JSF.xhtml.xades Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania TOYA S.A. - podpis
Sprawozdanie finansowe TOYA S.A. 2020.xhtmlSprawozdanie finansowe TOYA S.A. 2020.xhtml Sprawozdanie finansowe TOYA S.A. za rok 2020
Sprawozdanie finansowe TOYA S.T. 2020.xhtml.xadesSprawozdanie finansowe TOYA S.T. 2020.xhtml.xades Sprawozdanie finansowe TOYA S.A. za rok 2020 - podpis
Sprawozdanie z działalności TOYA S.A. 2020.xhtmlSprawozdanie z działalności TOYA S.A. 2020.xhtml Sprawozdanie z działalności TOYA S.A. za 2020 r.
Sprawozdanie z działalności TOYA S.T. 2020.xhtml.xadesSprawozdanie z działalności TOYA S.T. 2020.xhtml.xades Sprawozdanie z działalności TOYA S.A. za 2020 r. - podpis
Oświadczenie zarządu dotyczące sporządzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki.xhtmlOświadczenie zarządu dotyczące sporządzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki.xhtml Oświadczenie Zarządu dotyczące sporządzenia sprawozdania finansowego i Sprawozdania z działalności Spółki
Informacja Zarządu Spółki o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej.xhtmlInformacja Zarządu Spółki o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej.xhtml Informacja Zarządu Spółki o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej
Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące przestrzegania przepisów w zakresie powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące przestrzegania przepisów w zakresie powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące przestrzegania przepisów w zakresie powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu
Ocena Rady Nadzorczej Spółki dotycząca sprawozdania z działalności TOYA S.A. i sprawozdania finansowego.xhtmlOcena Rady Nadzorczej Spółki dotycząca sprawozdania z działalności TOYA S.A. i sprawozdania finansowego.xhtml Ocena Rady Nadzorczej Spółki dotycząca sprawozdania z działalności TOYA S.A. i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki