REKLAMA

TORPOL S.A.: wyniki finansowe

2017-05-23 17:14
publikacja
2017-05-23 17:14
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
GK_TORPOL_31032017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Kwartalna_informacja_finansowa_TORPOL_31032017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_Torpol_-_Pozostale_informacje_do_Raportu__IQ2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2017
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2017-05-23
TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TORPOL S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
61-052 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Mogileńska 10G
(ulica) (numer)
+48 (61) 87 82 700 +48 (61) 87 82 790
(telefon) (fax)
ri@torpol.pl www.torpol.pl
(e-mail) (www)
9720959445 639691564
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży 64 346 146 670 15 002 33 671
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 675 9 585 624 2 200
III. Zysk (strata) ze sprzedaży -3 769 3 122 -879 717
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 492 3 655 -814 839
V. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -3 878 4 130 -904 948
VI. Zysk (strata) netto -3 309 3 156 -771 725
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -34 745 -161 312 -8 101 -37 033
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 813 -3 951 -423 -907
IX. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej -22 698 2 184 -5 292 501
X. Przepływy pieniężne netto, razem -59 256 -163 079 -13 816 -37 438
XI. Zysk (strata) netto na 1 akcję (w zł/€) -0,14 0,14 -0,03 0,03
XII. Rozwodniony zysk (strata) na 1 akcję (w zł/€) -0,14 0,14 -0,03 0,03
XIII. Zadeklar. lub wypł. dywid. na 1 akcję (w zł/€) 0,44 0,69 0,10 0,16
XIV. 31.03.2017 31.12.2016 31.03.2017 31.12.2016
XV. Aktywa trwałe 154 428 167 728 36 596 37 913
XVI. Aktywa obrotowe 374 412 513 129 88 727 115 988
XVII. Aktywa razem 528 840 680 857 125 323 153 901
XVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 314 246 462 845 74 469 104 621
XIX. Zobowiązania długoterminowe 94 953 93 875 22 502 21 219
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 219 293 368 970 51 968 83 402
XXI. Kapitał własny 214 594 218 012 50 854 49 279
XXII. Kapitał zakładowy 4 594 4 594 1 089 1 038
XXIII. Ilość akcji (w szt.) 22 970 000 22 970 000 22 970 000 22 970 000
XXIV. Wartość księgowa na 1 akcję (w zł/€) 9,34 9,49 2,21 2,15
XXV. Rozwodniona wartość księg. na 1 akcję (w zł/€) 9,34 9,49 2,21 2,15


Skonsolidowane dane finansowe zaprezentowane powyżej zostały przeliczone
na euro wg następujących zasad:- poszczególne pozycje
rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczone
zostały po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów
ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego z miesięcy w danym
okresie sprawozdawczym tzn. dla okresu od 1 stycznia do 31 marca 2017
roku (1 EUR = 4,2891 PLN) oraz dla okresu od 1 stycznia do 31 marca 2016
roku (1 EUR = 4,1577 PLN);- poszczególne pozycje bilansu przeliczone
zostały według kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień
bilansowy tj. 31 marca 2017 roku (1 EUR =4,2198 PLN) i na dzień 31
grudnia 2016 roku (1 EUR= 4,4240 PLN).


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
GK TORPOL 31032017.pdfGK TORPOL 31032017.pdf GRUPA TORPOL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2017
Kwartalna informacja finansowa TORPOL 31032017.pdfKwartalna informacja finansowa TORPOL 31032017.pdf TORPOL S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2017 ROKU
GK Torpol - Pozostałe informacje do Raportu IQ2017.pdfGK Torpol - Pozostałe informacje do Raportu IQ2017.pdf Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2017

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-05-23 Grzegorz Grabowski Prezes Zarządu Grzegorz Grabowski
2017-05-23 Krzysztof Miler Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji Krzysztof Miler
2017-05-23 Michał Ulatowski Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych Michał Ulatowski
2017-05-23 Tomasz Krupiński Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlowych Tomasz Krupiński
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki