REKLAMA
BADANIE

TERMO-REX S.A.: wyniki finansowe

2022-11-29 13:17
publikacja
2022-11-29 13:17
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Rozszrzony_Skonsolidowany_Raport_za_III_kwartal_2022r_Grupy_Termo-Rex__.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
Wybrane dane finansowe: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Termo-Rex SA
I. Aktywa trwałe 24090 23355 4947 5041
II. Rzeczowe aktywa trwałe 13838 13239 2842 2858
III. Aktywa z tyt. prawa do użytkowania 905 1025 186 221
IV. Nieruchomości inwestycyjne 7971 7926 1637 1711
V. Inne długoterminowe aktywa finansowe 50 298 10 65
VI. Inne inwestycje pozostałe 548 548 113 118
VII. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego 663 205 136 44
VIII. Inne aktywa trwałe 58 87 12 19
IX. Aktywa obrotowe 16831 20163 3456 4352
X. Zapasy 5089 7581 1045 1636
XI. Należności handlowe i pozostałe należności krótkoterminowe 11438 7298 2349 1575
XII. Aktywa finansowe 8 936 2 202
XIII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 296 4348 61 939
XIV. Suma aktywów 40921 43518 8403 9393
XV. Kapitał własny 28767 30513 5907 6586
XVI. Kapitał podstawowy 11350 11350 2331 2450
XVII. Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 3950 3950 811 853
XVIII. Zyski zatrzymane 10167 11335 2088 2447
XIX. Zobowiązania długoterminowe 1778 2607 365 563
XX. Zobowiążania krótkoterminowe 10376 10398 2131 2244
XXI. Suma pasywów 40921 43518 8403 9393
XXII. EBIT -1975 3371 -429 739
XXIII. EBITDA -1074 4212 -234 924
XXIV. Ilość akcji 113500000 113500000 113500000 113500000
XXV. Zysk (strata) netto/akcję (zł/akcję) -0,02 -0,003 0,02 0,003
XXVI. Przychody netto ze sprzedaży 29089 40388 6205 8860
XXVII. Zysk(strata) z działalności operacyjnej -2520 2846 -538 624
XXVIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -2130 3262 -454 716
XXIX. Zysk (strata) nett -1828 2665 -390 585
XXX. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -1438 86 -307 19
XXXI. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -186 -784 -40 -172
XXXII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -2366 -766 -505 -168
XXXIII. Przepływy pieniężne razem -3990 -1464 -852 -321
Wybrane dane finansowe: Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Termo-Rex SA
XXXIV. Aktywa trwałe 21622 21642 4440 4671
XXXV. Rzeczowe aktywa trwałe 10002 10372 2054 2239
XXXVI. Aktywa z tyt. prawa do uzytkowania 219 304 45 66
XXXVII. Akcje i udziały w jednostkach zależnych 2764 2764 568 597
XXXVIII. Nieruchomości inwestycyjne 7594 7549 1559 1629
XXXIX. Inne inwestycje długoterminowe 548 548 113 118
XL. Aktywa z tyt, odroczonego podatku dochodowego 445 92 91 20
XLI. Aktywa obrotowe 6056 7884 1244 1702
XLII. Zapasy 2772 5584 569 1205
XLIII. Należności handlowe i pozostałe nalezności krótkoterminowe 3208 1946 659 420
XLIV. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 67 338 14 73
XLV. Suma aktywów 27678 29526 5684 6373
XLVI. Kapitał własny 21686 21757 4453 4696
XLVII. Kapitał podstawowy 11350 11350 2331 2450
XLVIII. Nadwyżka z e sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 3950 3950 811 853
XLIX. Zyski zatrzymane 6386 6457 1311 1394
L. Zobowiążania długoterminowe 1582 1887 325 407
LI. Zobowiążania krótkoterminowe 4410 5882 906 1270
LII. Suma pasywów 27678 29526 5684 6373
LIII. Przychody netto ze sprzedaży 7459 5504 1591 1207
LIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2396 -711 -511 -156
LV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 29 1234 6 271
LVI. Zysk (strata) netto 377 1230 80 270
LVII. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -410 -2902 -87 -637
LVIII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 1069 2104 228 462
LIX. Przepływy pieniężne z działalnoci finansowej -660 1035 -141 227
LX. Przepływy pieniężne razem -1 237 0 52
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Rozszrzony Skonsolidowany Raport za III kwartał 2022r Grupy Termo-Rex__.pdfRozszrzony Skonsolidowany Raport za III kwartał 2022r Grupy Termo-Rex__.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-29 Jacek Jussak Prezes Zarządu
2022-11-29 Barbara Krakowska Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki