REKLAMA
WAŻNE

TAURON POLSKA ENERGIA S.A.: wyniki finansowe

2023-09-06 17:37
publikacja
2023-09-06 17:37
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_GK_TPE_za_I_polr._2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_bieglego_rewidenta_z_przegladu_SSF_GK_TPE_za_I_polr._2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_TPE_za_I_polr._2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_bieglego_rewidenta_z_przegladu_JSF_TPE_za_I_polr._2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_TPE_za_I_polr._2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_TAURON_Polska_Energia_S.A.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze / 2022 półrocze / 2023 półrocze / 2022
I. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. w mln zł w mln zł w mln EUR w mln EUR
II. dane przekształc. dane przekształc.
III. Przychody ze sprzedaży 23 282 17 701 5 047 3 813
IV. Rekompensaty 4 279 - 928 -
V. Zysk operacyjny 3 185 1 021 690 220
VI. Zysk przed opodatkowaniem 2 526 725 548 156
VII. Zysk netto z działalności kontynuowanej 1 876 435 407 94
VIII. Zysk netto z działalności zaniechanej - 194 - 42
IX. Zysk netto 1 876 629 407 135
X. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 1 873 627 406 135
XI. Zysk netto przypadający udziałom niekontrolującym 3 2 1 0
XII. Pozostałe całkowite dochody netto (165) 351 (36) 76
XIII. Łączne całkowite dochody 1 711 980 371 211
XIV. Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 1 708 978 370 211
XV. Łączne całkowite dochody przypadające udziałom niekontrolującym 3 2 1 0
XVI. Zysk na jedną akcję podstawowy i rozwodniony (w złotych/EUR) z zysku netto za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 1,07 0,36 0,23 0,08
XVII. Zysk na jedną akcję podstawowy i rozwodniony (w złotych/EUR) z zysku netto z działalności kontynuowanej za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 1,07 0,25 0,23 0,05
XVIII. Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) (podstawowa
i rozwodniona)
1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394
XIX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 340 2 070 507 446
XX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 094) (1 841) (454) (397)
XXI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (190) (168) (41) (36)
XXII. Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 56 61 12 13
XXIII. Stan na 30.06.2023 31.12.2022 30.06.2023 31.12.2022
XXIV. Aktywa trwałe 35 689 35 053 8 019 7 474
XXV. Aktywa obrotowe 12 011 10 267 2 699 2 189
XXVI. Aktywa razem 47 700 45 320 10 718 9 663
XXVII. Kapitał podstawowy 8 763 8 763 1 969 1 868
XXVIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 18 289 16 581 4 110 3 535
XXIX. Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące 36 33 8 7
XXX. Kapitał własny razem 18 325 16 614 4 118 3 542
XXXI. Zobowiązania długoterminowe 17 970 18 511 4 038 3 947
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe 11 405 10 195 2 563 2 174
XXXIII. Zobowiązania razem 29 375 28 706 6 601 6 121
XXXIV. Wybrane jednostkowe dane finansowe TAURON Polska Energia S.A. półrocze 2023 półrocze 2022 półrocze 2023 półrocze 2022
XXXV. dane przekształc. dane przekształc.
XXXVI. Przychody ze sprzedaży 19 361 14 712 4 197 3 169
XXXVII. Zysk (strata) operacyjny (89) 38 (19) 8
XXXVIII. Zysk przed opodatkowaniem 179 1 578 39 340
XXXIX. Zysk netto 104 1 653 23 356
XL. Pozostałe całkowite dochody netto (141) 270 (31) 58
XLI. Łączne całkowite dochody (37) 1 923 (8) 414
XLII. Zysk na jedną akcję (w złotych/EUR) podstawowy
i rozwodniony z zysku netto
0,06 0,94 0,01 0,20
XLIII. Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) (podstawowa
i rozwodniona)
1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394
XLIV. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (745) 514 (162) 110
XLV. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 85 (958) 18 (206)
XLVI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (139) 964 (29) 208
XLVII. Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (799) 520 (173) 112
XLVIII. Stan na 30.06.2023 31.12.2022 30.06.2023 31.12.2022
XLIX. dane przekształc. dane przekształc.
L. Aktywa trwałe 27 311 27 329 6 137 5 827
LI. Aktywa obrotowe 5 391 6 893 1 211 1 470
LII. Aktywa razem 32 702 34 222 7 348 7 297
LIII. Kapitał podstawowy 8 763 8 763 1 969 1 868
LIV. Kapitał własny 12 283 12 320 2 760 2 627
LV. Zobowiązania długoterminowe 14 116 14 822 3 172 3 160
LVI. Zobowiązania krótkoterminowe 6 303 7 080 1 416 1 510
LVII. Zobowiązania razem 20 419 21 902 4 588 4 670


Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących
zasad:- poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej -
według średniego kursu NBP ogłoszonego na dzień 30 czerwca 2023 roku -
4,4503 PLN/EUR (na dzień 30 grudnia 2022 roku - 4,6899 PLN/EUR),-
poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego
średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ogłoszonych na ostatni dzień
każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia 2023 roku do 30 czerwca
2023 roku - 4,613 PLN/EUR (dla okresu od 1 stycznia 2022 roku do 30
czerwca 2022 roku - 4,6427 PLN/EUR).


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK TPE za I półr. 2023.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe GK TPE za I półr. 2023.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK TAURON za I półrocze 2023 r.
Raport biegłego rewidenta z przegladu SSF GK TPE za I półr. 2023.pdfRaport biegłego rewidenta z przegladu SSF GK TPE za I półr. 2023.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK TAURON za I półrocze 2023 r.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe TPE za I półr. 2023.pdfJednostkowe sprawozdanie finansowe TPE za I półr. 2023.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe TPE za I półrocze 2023 r.
Raport biegłego rewidenta z przegladu JSF TPE za I półr. 2023.pdfRaport biegłego rewidenta z przegladu JSF TPE za I półr. 2023.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. za I półrocze 2023 r.
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK TPE za I półr. 2023.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności GK TPE za I półr. 2023.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności GK TAURON za I półrocze 2023 r.
Oświadczenie Zarządu TAURON Polska Energia S.A.pdfOświadczenie Zarządu TAURON Polska Energia S.A.pdf Oświadczenie Zarządu TAURON Polska Energia S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-06 Paweł Szczeszek Prezes Zarządu
2023-09-06 Krzysztof Surma Wiceprezes Zarządu ds. Finansów
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki