REKLAMA

SYGNITY: wyniki finansowe

2021-02-26 07:32
publikacja
2021-02-26 07:32
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SSF_GK_SGN_Q121.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2020-10-01 do 2020-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2019-10-01 do 2019-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2020-10-01 do 2020-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2019-10-01 do 2019-12-31
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 45 340 55 799 9 920 13 033
II. Zysk z działalności operacyjnej 22 320 10 106 4 883 2 361
III. Zysk przed opodatkowaniem 28 676 9 336 6 274 2 181
IV. Zysk netto 25 157 6 751 5 504 1 577
V. Zysk netto przypadający na jedną akcję 1,11 0,30 0,24 0,07
VI. Średnia ważona liczba akcji 22 567 22 567 22 567 22 567
VII. Całkowity zysk ogółem 25 157 6 751 5 504 1 577
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 710 19 552 3 000 4 567
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (263) (476) (58) (111)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (10 272) (1 061) (2 247) (248)
XI. Stan na 31.12.2020 Stan na 30.09.2020 Stan na 31.12.2020 Stan na 30.09.2020
XII. Aktywa obrotowe razem 85 488 80 711 18 525 17 830
XIII. Aktywa trwałe razem 220 164 226 079 47 708 49 942
XIV. Suma aktywów 305 652 306 790 66 233 67 772
XV. Zobowiązanie krótkoterminowe razem 106 923 103 519 23 170 22 868
XVI. Zobowiązania długoterminowe razem 63 031 92 945 13 658 20 532
XVII. Kapitały własne razem 135 698 110 326 29 405 24 372
XVIII. Suma pasywów 305 652 306 790 66 233 67 772
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
XIX. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 52 489 63 760 11 484 14 893
XX. Zysk z działalności operacyjnej 23 162 11 544 5 068 2 696
XXI. Zysk przed opodatkowaniem 29 512 10 766 6 457 2 515
XXII. Zysk netto 26 062 9 331 5 702 2 180
XXIII. Zysk netto przypadający na jedną akcję (w PLN) 1,15 0,41 0,25 0,10
XXIV. Średnia ważona liczba akcji 22 567 22 567 22 567 22 567
XXV. Całkowite dochody ogółem 26 062 9 331 5 702 2 180
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 14 725 23 882 3 222 5 578
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (264) (488) (58) (114)
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (10 363) (1 073) (2 267) (251)
XXIX. Stan na 31.12.2020 Stan na 30.09.2020 Stan na 31.12.2020 Stan na 30.09.2020
XXX. Aktywa obrotowe razem 100 334 93 898 21 742 20 743
XXXI. Aktywa trwałe razem 196 059 202 480 42 485 44 729
XXXII. Suma aktywów 296 393 296 378 64 227 65 472
XXXIII. Zobowiązanie krótkoterminowe razem 112 580 108 901 24 395 24 057
XXXIV. Zobowiązania długoterminowe razem 63 262 93 204 13 709 20 589
XXXV. Kapitały własne razem 120 551 94 273 26 123 20 826
XXXVI. Suma pasywów 296 393 296 378 64 227 65 472


W celu przeliczenia
pozycji bilansowych w tabeli "Wybrane dane finansowe" na dzień 31
grudnia 2020 roku oraz 30 września 2020 roku, użyto średniego kursu NBP
obowiązującego dla euro w tych dniach.


Pozycje rachunku
zysków i strat, zestawienia całkowitych dochodów oraz rachunku
przepływów pieniężnych za pierwszy kwartał roku obrotowego  2020/2021
zakończony 31 grudnia 2020 roku i za pierwszy kwartał roku obrotowego 
2019/2020 zakończony 31 grudnia 2019 roku przeliczono po średnim kursie
wymiany za dany okres. Kursy walutowe użyte w celu przeliczenia pozycji
bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia całkowitych dochodów oraz
rachunku przepływów pieniężnych przedstawia poniższe zestawienie:

- Bilans


4,6148 PLN -
31.12.2020


4,5268 PLN -
30.09.2020


- Rachunek zysków i
strat, zestawienie całkowitych dochodów, rachunek przepływów pieniężnych


4,5705 PLN - za
pierwszy kwartał roku obrotowego 2020/2021


4,2813 PLN - za
pierwszy kwartał roku obrotowego 2019/2020W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SSF_GK_SGN_Q121.pdfSSF_GK_SGN_Q121.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe GK SGN 3M 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-02-26 Bogdan Zborowski Prezes Zarządu
2021-02-26 Mariusz Jurak Wiceprezes Zarządu
2021-02-26 Inga Jędrzejewska Członek Zarządu ds. Finansowych
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki