REKLAMA

SUNEX S.A.: wyniki finansowe

2022-09-28 06:20
publikacja
2022-09-28 06:20
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_SUNEX_Raport_01H2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_MSR_34_062022_SF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_MSR_34_062022_SSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SUNEX_Oswiadczenie_Zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy kapitałowej SUNEX:
I. Przychody netto ze sprzedaży 125 722 56 142 27 079 12 347
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 27 514 9 986 5 926 2 196
III. Amortyzacja 1 967 1 788 424 393
IV. Wynik z działalności operacyjnej 19 308 4 573 4 159 1 006
V. Zysk (strata) brutto 17 341 4 174 3 735 918
VI. Zysk (strata) netto 14 359 3 179 3 093 699
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 103 (9 171) 2 176 (2 017)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 385) (865) (729) (190)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (2 220) 9 581 (478) 2 107
X. Przepływy pieniężne netto razem 4 497 (455) 969 (100)
XI. Aktywa razem 140 239 116 630 29 962 25 358
XII. Długoterminowe zobowiązania 28 484 22 711 6 086 4 938
XIII. Krótkoterminowe zobowiązania 56 632 51 127 12 099 11 116
XIV. Kapitał własny 55 123 42 793 11 777 9 304
XV. Kapitał zakładowy 16 233 16 233 3 468 3 529
Wybrane jednostkowe dane finansowe SUNEX S.A.:
XVI. Przychody netto ze sprzedaży 114 462 53 304 24 654 11 722
XVII. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 26 588 11 213 5 727 2 466
XVIII. Amortyzacja 1 967 1 788 424 393
XIX. Wynik z działalności operacyjnej 19 127 6 107 4 120 1 343
XX. Zysk (strata) brutto 16 914 5 738 3 643 1 262
XXI. Zysk (strata) netto 13 593 4 791 2 928 1 054
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 629 (6 153) 2 074 (1 353)
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 681) (865) (793) (190)
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 302) 6 067 (280) 1 334
XXV. Przepływy pieniężne netto razem 4 646 (950) 1 001 (209)
XXVI. Aktywa razem 139 959 112 881 29 902 24 542
XXVII. Długoterminowe zobowiązania 28 205 22 192 6 026 4 825
XXVIII. Krótkoterminowe zobowiązania 54 676 45 176 11 681 9 822
XXIX. Kapitał własny 57 077 45 513 12 194 9 895
XXX. Kapitał zakładowy 16 233 16 233 3 468 3 529


Dane finansowe
dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej w powyższej tabeli
zaprezentowano według stanu na 30.06.2022 r. i 31.12.2021 r. i zostały
przeliczone według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank
Polski na ten dzień, wynoszącego kolejno:-
Kurs EUR na dzień 30.06.2022 r. (tabela nr 125/A/NBP/2025 z dnia
30.06.2022 r.) wyniósł 4,6806 PLN-
Kurs EUR na dzień 31.12.2021 r. (tabela nr 254/A/NBP/2021 z dnia
31.12.2021 r.) wyniósł 4,5994 PLN


Dane finansowe
dotyczące rachunku zysków i strat i innych całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych zaprezentowano za okres I półrocza
2022 r. i I półrocza 2021 r. i zostały przeliczone według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez
Narodowy Bank Polski dla waluty, w której zostały sporządzone informacje
finansowe podlegające przeliczeniu, obowiązujących na ostatni dzień
każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego:-
Kurs EUR za I półrocze 2022 r. wyniósł 4,6427 PLN-
Kurs EUR za I półrocze 2021 r. wyniósł 4,5472 PLN.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
nie dotyczy
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
GK_SUNEX_Raport_01H2022.pdfGK_SUNEX_Raport_01H2022.pdf
Raport z przeglądu_MSR_34_062022_SF.pdfRaport z przeglądu_MSR_34_062022_SF.pdf
Raport z przeglądu_MSR_34_062022_SSF.pdfRaport z przeglądu_MSR_34_062022_SSF.pdf
SUNEX Oświadczenie Zarządu.pdfSUNEX Oświadczenie Zarządu.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-28 Romuald Kalyciok Prezes Zarządu
2022-09-28 Marek Kossmann Członek Zarządu
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki