7,2500 zł
5,84% 0,4000 zł
Stalprofil SA (STF)

Zawarcie przez spółkę zależną Izostal S.A. umowy w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN700 na rzecz AB Amber Grid

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2019
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
STALPROFIL S.A.
Temat
Zawarcie przez spółkę zależną Izostal S.A. umowy w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN700 na rzecz AB Amber Grid
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd STALPROFIL S.A. (Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2019 z dnia 29 maja 2019 roku informuje, że w dniu 25 lipca 2019 roku spółka zależna Izostal S.A. (Dostawca) zawarła z AB Amber Grid z siedzibą w Wilnie, Republika Litewska (Zamawiający), umowę na dostawy izolowanych rur stalowych DN700 dla zadania inwestycyjnego realizowanego przez AB Amber Grid: budowa gazowego połączenia międzysystemowego Polska-Litwa (GIPL) na terytorium Republiki Litewskiej o długości około 170 km.

Wartość zawartej umowy wynosi 26.425 tys. EUR netto, co po przeliczeniu według kursu NBP ogłoszonego dnia 24 lipca 2019 roku wynosi 112.520 tys. PLN netto.

Umowa przewiduje realizację dostaw najpóźniej do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Umowa zawiera następujące istotne zapisy dotyczące ewentualnego nałożenia kar umownych:
- za opóźnienie w dostarczeniu towarów nieprzekraczające 15 dni, Zamawiający będzie uprawniony zażądać od Dostawcy zapłaty kary za zwłokę w wysokości 0,05% za każdy dzień opóźnienia liczony od wartości niedostarczonych w terminie towarów;
- za opóźnienie w dostarczeniu towarów przez okres przekraczający 15 dni, Zamawiający będzie uprawniony zażądać od Dostawcy zapłaty kary za zwłokę w wysokości 0,1% za każdy dzień opóźnienia liczony od wartości niedostarczonych w terminie towarów;
- w przypadku, gdy ze względu na opóźnienie w dostawie towarów nie jest możliwe użycie innych, dotychczas dostarczonych towarów, kary za zwłokę naliczane będą od całkowitej ceny towarów;
- w przypadku odmowy przyjęcia towaru od Dostawcy lub jego zwrotu, w przypadkach przewidzianych w w/w umowie, Zamawiający ma prawo zażądać kary w wysokości 10% zwracanego towaru, lecz nie mniej niż 3 tys. EUR;
- w przypadku niezgodności ze stanem faktycznym oświadczeń i gwarancji zawartych w umowie, strona oświadczająca i gwarantująca zapłaci drugiej stronie karę w wysokości 1% całkowitej wartości towarów za każdą niezgodność,
- odpowiedzialność Dostawcy w ramach niniejszej umowy ograniczona jest do wartości umowy, z wyjątkiem sytuacji rażącego niedbalstwa lub oszustwa Dostawcy;
- w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie naruszającej, strona naruszająca zapłaci drugiej stronie karę w wysokości 10% całkowitej ceny towarów i wyrówna wszelkie bezpośrednie straty wykraczające swoim wymiarem ponad karę.

Przedmiot umowy objęty jest 36 miesięczną gwarancją jakości. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty przekazania towaru Zamawiającemu.

Dostawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji należytego wykonania na kwotę odpowiadającą 10% łącznego wynagrodzenia umownego netto określonego w umowie.

Umowa została zawarta oraz będzie wykonywana i interpretowana zgodnie z prawem Republiki Litewskiej.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od standardowych warunków stosowanych dla tego typu umów.

Zarząd Spółki uznaje opisaną umowę za istotną ze względu na jej wysoką wartość. Realizacja w/w umowy będzie miała wpływ na wzrost przychodów Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-07-25 Jerzy Bernhard Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny
2019-07-25 Zenon Jędrocha Wiceprezes Zarządu - Dyrekror Handlowy
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.