REKLAMA

STALPRODUKT: wyniki finansowe

2021-04-30 22:19
publikacja
2021-04-30 22:19
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Pismo_Prezesa_Zarzadu_RS_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenia_Zarzadu_(RS_2020).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_(RS_2020).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_skonsolidowane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_RS_2020_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_RN_wraz_z_uzasadnieniem_(RS_2020).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_Stalprodukt_S.A._dotyczace_Komitetu_Audytu_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_bieglego_RS_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 3 321 050 3 816 269 742 267 887 133
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 196 084 203 708 43 825 47 354
III. Zysk (strata) brutto 223 521 200 674 49 958 46 649
IV. Zysk (strata) netto w tym : 183 776 154 488 41 075 35 912
- Zysk netto przypadający udziałowcom jednostki dominującej 172 755 142 494 38 611 33 124
- Zysk netto przypadający udziałowcom mniejszościowym 11 021 11 994 2 463 2 788
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 350 487 369 994 78 335 86 009
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -241 044 -235 091 -53 874 -54 649
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -77 552 -202 988 -17 333 -47 187
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 31 891 -68 085 7 128 -15 827
IX. Aktywa razem 4 360 350 4 345 081 944 862 1 020 331
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 447 163 1 587 056 313 592 372 680
XI. Zobowiązania długoterminowe 388 649 530 197 84 218 124 503
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 604 965 620 318 131 092 145 666
XIII. Kapitał własny w tym : 2 913 187 2 758 026 631 270 647 652
- przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 2 801 566 2 650 457 607 083 622 392
- kapitały mniejszości 111 621 107 569 24 188 25 260
XIV. Kapitał zakładowy 11 161 11 161 2 419 2 621
XV. Liczba akcji 5 580 267 5 580 267 5 580 267 5 580 267
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 32,93 27,68 11,95 11,95
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 522,05 494,25 112,52 112,52
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 5,00 1,16


1. Średnie kursy NBP wymiany złotego w okresach objętych sprawozdaniem
finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi w stosunku do EUR
wynosiły:


a/ kurs na koniec roku 2020 i 2019 odpowiednio 4,6148 zł i 4,2585 zł


b/ średni kurs, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2020 i 2019
odpowiednio 4,4742 zł i 4,3018 zł


c/ najniższy kurs w roku 2020 i 2019 odpowiednio 4,2279 zł i 4,1709 zł


d/ najwyższy kurs w roku 2020 i 2019 odpowiednio 4,6330 zł i 4,3978 zł2.
Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku
przepływów pieniężnych przeliczono na EUR i przedstawiono w Wybranych
danych finansowych.


Do przeliczenia waluty w PLN na walutę w EUR posłużono się kursami EUR
wg następujących zasad:


⦁ pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na EUR wg średniego
kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 31.12.2020 r. i wynoszącego 4,6148
zł oraz 4,2585 zł na dzień 31.12.2019 r. (pkt. 1a)


⦁ pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych
przeliczono na EUR wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
kursów EUR ogłoszonych przez NBP w ostatnim dniu każdego miesiąca
objętego raportem i wynoszącego 4,4742 zł dla roku 2020 oraz 4,3018 zł
dla 2019. (pkt.1b)


3. Do wyliczenia zysku na 1 akcje zwykłą przyjęto 5 580 267 akcji.


4. W pozycji XVIII zaprezentowano wysokość dywidendy na 1 akcję
wypłaconej przez Emitenta w roku 2019 za rok 2018


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Pismo Prezesa Zarządu_RS_2020.pdfPismo Prezesa Zarządu_RS_2020.pdf Pismo Prezesa Zarządu (RS_2020)
Oświadczenia Zarządu (RS_2020).pdfOświadczenia Zarządu (RS_2020).pdf Oświadczenia Zarządu (RS_2020)
Informacja Zarządu (RS_2020).pdfInformacja Zarządu (RS_2020).pdf Informacja Zarządu (RS_2020)
Sprawozdanie skonsolidowane.pdfSprawozdanie skonsolidowane.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Stalprodukt S.A. za rok obrotowy 2020
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy RS_2020_.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy RS_2020_.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2020 rok
Ocena RN wraz z uzasadnieniem (RS_2020).pdfOcena RN wraz z uzasadnieniem (RS_2020).pdf Ocena Rady Nadzorczej_Grupa Kapitałowa
Oświadczenie Rady Nadzorczej Stalprodukt S.A. dotyczące Komitetu Audytu_2020.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej Stalprodukt S.A. dotyczące Komitetu Audytu_2020.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej Stalprodukt
Sprawozdanie z badania biegłego RS_2020.pdfSprawozdanie z badania biegłego RS_2020.pdf Sprawozdanie z badania biegłego rewidenta (RS_2020)

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Piotr Janeczek Prezes Zarządu-Dyrektor Generalny
2021-04-30 Łukasz Mentel Członek Zarządu-Dyrektor Finansowy


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Bożena Pietrzyk Kierownik Działu Rachunkowości i Podatków
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki