SONEL S.A.: wyniki finansowe

2019-09-16 07:38
publikacja
2019-09-16 07:38
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_GK_SONEL_za_I_polrocze_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_Skonsolidowane_sprawozdanie_z_dzialalnosci_GK_SONEL_za_I_polrocze_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_Oswiadczenie_zarzadu_w_sprawie_sporzadzenia_SSF_GK_SONEL_za_I_polrocze_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SONEL_Sprawozdanie_finansowe_SONEL_SA_za_I_polrocze_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SONEL_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_SONEL_SA_za_I_polrocze_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SONEL_Oswiadczenie_zarzadu_w_sprawie_sporzadzenia_SF_SONEL_SA_za_I_polrocze_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSF_RAPORT__PRZEGL_SKROC_SRODR_SONEL_MSSF_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RAPORT__PRZEGL_SKROC_SRODR_SF_SONEL_MSSF_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze / 2018 półrocze / 2019 półrocze / 2018
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 51 500 40 064 12 010 9 450
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 142 3 114 1 199 735
III. Zysk (strata) brutto 4 962 3 526 1 157 832
IV. Zysk (strata) netto 4 218 2 741 984 647
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 932 157 2 083 37
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 265 -3 824 -1 461 -902
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 824 1 724 -892 407
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -1 157 -1 943 -270 -458
dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej
IX. Aktywa, razem 101 595 95 401 23 893 22 186
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 23 292 14 648 5 478 3 406
XI. Zobowiązania długoterminowe 625 0 147 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 14 836 10 210 3 489 2 374
XIII. Kapitał własny 78 303 80 753 18 416 18 780
XIV. Kapitał zakładowy 1 400 1 400 329 326
XV. Liczba akcji (w szt.) 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w złotych/ EUR) 0,30 0,20 0,07 0,05
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w złotych/ w euro) 0,30 0,20 0,07 0,05
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w złotych/ w euro) 5,59 5,77 1,31 1,34
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w złotych/ w euro) 5,59 5,77 1,31 1,34
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w złotych/ w euro) 0,50 0,10 0,12 0,02
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych
XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 46 518 37 878 10 848 8 934
XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 585 3 837 1 302 905
XXIII. Zysk (strata) brutto 5 573 4 204 1 300 992
XXIV. Zysk (strata) netto 4 740 3 486 1 106 822
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 861 3 188 2 066 752
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 220 -5 951 -1 451 -1 404
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 791 545 -884 128
XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem -1 150 -2 218 -268 -523
dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej
XXIX. Aktywa, razem 99 088 92 589 23 304 21 532
XXX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 21 602 12 843 5 080 2 987
XXXI. Zobowiązania długoterminowe 625 0 147 0
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe 13 204 8 464 3 106 1 968
XXXIII. Kapitał własny 77 486 79 746 18 223 18 546
XXXIV. Kapitał zakładowy 1 400 1 400 329 326
XXXV. Liczba akcji (w szt.) 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000
XXXVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w złotych/ EUR) 0,34 0,25 0,08 0,06
XXXVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w złotych/ w euro) 0,34 0,25 0,08 0,06
XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w złotych/ w euro) 5,53 5,70 1,30 1,33
XXXIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w złotych/ w euro) 5,53 5,70 1,30 1,33
XL. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w złotych/ w euro) 0,50 0,10 0,12 0,02


Dane
porównywalne prezentowane są za okres od 01-01-2018 do 30-06-2018 w
zakresie sprawozdania z całkowitych dochodów i według stanu na dzień
31-12-2018 w zakresie sprawozdania z sytuacji finansowejWybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
GK Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK SONEL za I półrocze 2019.pdfGK Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK SONEL za I półrocze 2019.pdf GK Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK SONEL za I półrocze 2019
GK Skonsolidowane sprawozdanie z działalności GK SONEL za I półrocze 2019.pdfGK Skonsolidowane sprawozdanie z działalności GK SONEL za I półrocze 2019.pdf GK Skonsolidowane sprawozdanie z działalności GK SONEL za I półrocze 2019
GK Oświadczenie zarządu w sprawie sporządzenia SSF GK SONEL za I półrocze 2019.pdfGK Oświadczenie zarządu w sprawie sporządzenia SSF GK SONEL za I półrocze 2019.pdf GK Oświadczenie zarządu w sprawie sporządzenia SSF GK SONEL za I półrocze 2019
SONEL Sprawozdanie finansowe SONEL SA za I pólrocze 2019.pdfSONEL Sprawozdanie finansowe SONEL SA za I pólrocze 2019.pdf SONEL Sprawozdanie finansowe SONEL SA za I pólrocze 2019
SONEL Sprawozdanie z działalności SONEL SA za I półrocze 2019.pdfSONEL Sprawozdanie z działalności SONEL SA za I półrocze 2019.pdf SONEL Sprawozdanie z działalności SONEL SA za I półrocze 2019
SONEL Oświadczenie zarządu w sprawie sporządzenia SF SONEL SA za I półrocze 2019.pdfSONEL Oświadczenie zarządu w sprawie sporządzenia SF SONEL SA za I półrocze 2019.pdf SONEL Oświadczenie zarządu w sprawie sporządzenia SF SONEL SA za I półrocze 2019
SSF_RAPORT_ PRZEGL_SKROC_SRODR_SONEL_MSSF_2019.pdfSSF_RAPORT_ PRZEGL_SKROC_SRODR_SONEL_MSSF_2019.pdf Raport z przeglądu SSF za I pólrocze 2019
RAPORT_ PRZEGL_SKROC_SRODR_SF_SONEL_MSSF_2019.pdfRAPORT_ PRZEGL_SKROC_SRODR_SF_SONEL_MSSF_2019.pdf Raport z przeglądu JSF za I pólrocze 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-13 Krzysztof Wieczorkowski Prezes Zarządu
2019-09-13 Jan Walulik Wiceprezes Zarządu
2019-09-13 Tomasz Hodij Członek Zarządu
2019-09-13 Tomasz Wiśniewski Członek Zarządu
2019-09-13 Magdalena Andrzejewska Głowna Księgowa
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki