SOLAR COMPANY S.A.: wyniki finansowe

2020-05-29 16:09
publikacja
2020-05-29 16:09
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_Solar_Company_S.A._31_03_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
DANE SKONSOLIDOWANE
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 25 175 31 916 5 726 7 426
II. Koszty działalności operacyjnej 28 843 32 957 6 561 7 668
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 708 -1 014 -843 -236
IV. Zysk (strata) brutto -6 698 -1 380 -1 523 -321
V. Zysk (strata) netto -5 650 -1 165 -1 285 -271
VI. Liczba udziałów/akcji w sztukach 3 000 000 30 000 000 3 000 000 30 000 000
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)1 -1,88 -0,04 -0,43 -0,01
VIII. Aktywa trwałe 59 325 59 658* 13 032 14 009*
IX. Aktywa obrotowe 90 539 94 087* 19 889 22 094*
X. Kapitał własny 82 817 88 467* 18 192 20 774*
XI. Zobowiązania długoterminowe 39 403 38 978* 8 656 9 153*
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 27 644 26 300* 6 073 6 176*
XIII. Wartość księgowa na akcję (zł/euro)1 27,61 29,49* 6,06 6,92*
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -13 323 -3 75
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -739 -399 -168 -93
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 075 -4 740 -927 -1 103
DANE JEDNOSTKOWE
XVII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 23 738 30 273 5 400 7 044
XVIII. Koszty działalności operacyjnej 27 482 31 363 6 251 7 297
XIX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 782 -1 061 -860 -247
XX. Zysk (strata) brutto -6 770 -1 423 -1 540 -331
XXI. Zysk (strata) netto -5 710 -1 164 -1 299 -271
XXII. Liczba udziałów/akcji w sztukach 3 000 000 30 000 000 3 000 000 30 000 000
XXIII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)1 -1,90 -0,04 -0,43 -0,01
XXIV. Aktywa trwałe 59 324 59 656* 13 032 14 009*
XXV. Aktywa obrotowe 87 464 91 443* 19 213 21 473*
XXVI. Kapitał własny 80 551 86 261* 17 695 20 256*
XXVII. Zobowiązania długoterminowe 39 403 38 978* 8 656 9 153*
XXVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 26 833 25 859* 5 894 6 072*
XXIX. Wartość księgowa na akcję (zł/euro)1 26,85 28,75* 5,90 6,75*
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -246 115 -56 27
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -739 -399 -168 -93
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 075 -4 740 -927 -1 103


* Dane zaprezentowane według stanu na dzień 31.12.2019 r.1) liczba
akcji na dzień 31.03.2019 r. w ilości 30 000 000 szt. Liczba akcji na
dzień 31.12.2019 r. oraz 31.03.2020 r po scaleniu w stosunku 10:1 wynosi
3 000 000 sztuk.


Do przeliczenia danych
bilansowych na euro użyto kursu średniego NBP na dzień bilansowy.


Do przeliczenia pozycji
rachunku zysku i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych na euro
użyto kursu będącego średnią arytmetyczną kursów NBP obowiązujących na
ostatni dzień poszczególnych miesięcy okresu pierwszego kwartału 2020 r.


Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie Solar Company S.A. 31 03 2020.pdfSprawozdanie Solar Company S.A. 31 03 2020.pdf Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Solar Company S.A. za I kwartał zakończony 31 marca 2020 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-29 Stanisław Bogacki Prezes Zarządu
2020-05-29 Aleksandra Danel Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki