REKLAMA

SOHO DEVELOPMENT: wyniki finansowe

2023-03-01 15:35
publikacja
2023-03-01 15:35
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SAFQ_1Q_2022-2023_SHD_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-10-01 do 2022-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-10-01 do 2021-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-10-01 do 2022-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-10-01 do 2021-12-31
I. Przychody ze sprzedaży 11 12 2 3
II. Koszt własny sprzedaży 0 -18 0 -4
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 11 -6 2 -1
IV. Koszty sprzedaży 0 0 0 0
V. Koszty ogólnego zarządu -659 -848 -141 -183
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -648 -854 -138 -184
VII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -560 -1 347 -119 -291
VIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -444 -1 347 -95 -291
IX. Zysk (strata) netto za okres -448 -1 315 -96 -284
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -562 -252 -120 -54
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 167 788 -462 170
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -28 -510 -6 -110
XIII. Aktywa trwałe 0 1 597 0 347
XIV. Aktywa obrotowe 15 575 23 815 3 321 5 178
XV. Kapitał własny Emitenta 13 778 22 996 2 938 5 000
XVI. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 9 94 2 20
XVII. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 1 788 2 322 381 505
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 0,64 0,84 0,14 0,18
XIX. Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) -0,02 -0,05 0,00 -0,01
XX. Liczba akcji na dzień bilansowy 21 539 897 27 530 111 21 539 897 27 530 111
XXI. Średnia ważona liczba akcji 21 539 897 27 530 111 21 539 897 27 530 111


Wartość księgową na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji
Emitenta, pomniejszonej o akcje własne Emitenta. Liczba akcji wynosiła
21.539.897 na dzień 31.12.2022 r. i 27.530.111 na dzień 31.12.2021 r.


Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek wyniku netto w okresie do
średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie, pomniejszonej o akcje
własne Emitenta. Średnia liczba akcji wynosiła 21.539.897 za okres od
01.10.2022 r. do 31.12.2022 r. oraz 27.530.111 za okres od 01.10.2021 r.
do 31.12.2021 r.


Na dzień bilansowy Emitent posiadał 5.990.214 akcji własnych.


Poszczególne pozycje zostały wyrażone w tysiącach złotych, chyba że
stwierdzono inaczej.


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SAFQ 1Q 2022-2023_SHD SA.pdfSAFQ 1Q 2022-2023_SHD SA.pdf Jednostkowe SF SHD SA za 1 kwartał 2022_2023

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-03-01 Anna Burda Prezes Zarządu
2023-03-01 Beata Matasek Główna Księgowa
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki