REKLAMA

ŚNIEZKA: wyniki finansowe

2021-03-29 17:12
publikacja
2021-03-29 17:12
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Sniezka_Sprawozdzanie_z_dzialalnosci_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SF_FFiL_Sniezka_Spr_Jednostkowe_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SzB_-_FFiL_Sniezka_SA_jednostkowe_2020_MM.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
Wybrane dane finansowe FFiL Śnieżka SA
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 583 703 543 891 130 460 126 433
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 29 514 43 647 6 596 10 146
III. Zysk (strata) brutto 66 649 60 625 14 896 14 093
IV. Zysk (strata) netto 56 381 49 209 12 601 11 439
V. Całkowity dochód za dany okres 56 669 48 740 12 666 11 330
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 45 259 38 746 10 116 9 007
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (80 059) (165 108) (17 894) (38 381)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 34 275 128 943 7 661 29 974
IX. Przepływy pieniężne netto, razem (525) 2 581 (117) 600
X. Aktywa razem 660 562 577 552 143 140 135 623
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 444 886 385 739 96 404 90 581
XII. Zobowiązania długoterminowe 200 512 204 829 43 450 48 099
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 244 374 180 910 52 954 42 482
XIV. Kapitał własny 215 676 191 813 46 736 45 042
XV. Kapitał zakładowy 12 618 12 618 2 734 2 963
XVI. Liczba akcji (w szt.) 12 617 778 12 617 778 12 617 778 12 617 778
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 4,47 3,90 1,00 0,91
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 4,47 3,90 1,00 0,91
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 17,09 15,20 3,70 3,57
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 17,09 15,20 3,70 3,57
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 2,60 2,60 0,56 0,61
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sniezka_Sprawozdzanie_z_dzialalnosci_2020.pdfSniezka_Sprawozdzanie_z_dzialalnosci_2020.pdf Łączne spr. Spólki i Grupy z działalności wraz z inf. niefinansową '2020
SF_FFiL_Sniezka_Spr_Jednostkowe_2020.pdfSF_FFiL_Sniezka_Spr_Jednostkowe_2020.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe '2020
SzB - FFiL Śnieżka SA jednostkowe 2020 MM.pdfSzB - FFiL Śnieżka SA jednostkowe 2020 MM.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania '2020
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_2020.pdfOswiadczenie_Rady_Nadzorczej_2020.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-29 Piotr Mikrut Prezes Zarządu
2021-03-29 Joanna Wróbel-Lipa Wiceprezes Zarządu
2021-03-29 Witold Waśko Wiceprezes Zarządu
2021-03-29 Zdzisław Czerwiec Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-29 Bożena Tabian Główna Księgowa
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Program BIZNESTANK w aplikacji ORLEN VITAY – najlepszy dla firm! Zamień kartę plastikową na eKartę.

Program BIZNESTANK w aplikacji ORLEN VITAY – najlepszy dla firm! Zamień kartę plastikową na eKartę.

Wpisz kod z karty BIZNESTANK w appkę ORLEN VITAY i korzystaj z rabatów na paliwo już dziś!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki