REKLAMA

SKOTAN S.A.: wyniki finansowe

2020-09-30 22:51
publikacja
2020-09-30 22:51
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
PSr_I_2020_SKOTAN_S.A._30.06.2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RAPORT-_przeglad_SKOTAN_S.A..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
STANOWISKO_ZARZADU_I_OPINIA_RADY_NADZORCZEJ_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze /2019 półrocze / 2020 półrocze /2019
Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej SKOTAN
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 4 727 2 454* 1 064 572*
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 269 -1 166* 61 -272*
III. Zysk (strata) brutto -213 -1 040* -48 -243*
IV. Zysk (strata) netto -213 -975* -48 -227*
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -251 -1 015* -57 -23*
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 422 -58* 95 -14*
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -273 1 719* -61 401*
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -102 611* -23 142*
IX. Aktywa, razem 4 403 4 509** 986 1 059**
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 16 304 16 197** 3 651 3 765**
XI. Zobowiązania długoterminowe 74 100** 17 24**
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 16 230 16 097** 3 634 3 788**
XIII. Kapitał własny -11 901 -11 688** -2 665 -2 745**
XIV. Kapitał zakładowy 65 880 65 880 14 751 15 470
XV. Liczba akcji (w szt.) 27 000 000 27 000 000* 27 000 000 27 000 000*
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,01 -0,04* 0,00 -0,01*
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,01 -0,04* 0,00 -0,01*
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -0,44 -0,43** -0,10 -0,10**
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -0,44 -0,43** -0,10 -0,10**
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00* 0,00 0,00*
Wybrane dane finansowe SKOTAN S.A.
XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 4 727 2 454* 1 064 572*
XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 290 -1 101* 65 -257*
XXIII. Zysk (strata) brutto -192 -739* -43 -172*
XXIV. Zysk (strata) netto -192 -739* -43 -172*
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -212 -955* -48 -223*
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 409 -159* 92 -37*
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -274 1 720* -62 401*
XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem -77 606* -17 141*
XXIX. Aktywa, razem 4 813 4 893** 1 078 1 149**
XXX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 16 372 16 260** 3 666 3 818**
XXXI. Zobowiązania długoterminowe 15 289** 3 68**
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe 16 010 15 377** 3 585 3 611**
XXXIII. Kapitał własny -11 559 -11 367** -2 588 -2 669**
XXXIV. Kapitał zakładowy 65 880 65 880 14 751 15 470
XXXV. Liczba akcji (w szt.) 27 000 000 27 000 000* 27 000 000 27 000 000*
XXXVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,01 -0,03* 0,00 -0,01*
XXXVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,01 -0,03* 0,00 -0,01*
XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -0,43 -0,42** -0,10 -0,10**
XXXIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -0,43 -0,42** -0,10 -0,10**
XL. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00* 0,00 0,00*


* dane na dzień 30.06.2019r**dane
na dzień 31.12.2019r


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
PSr_I_2020_SKOTAN_S.A._30.06.2020.pdfPSr_I_2020_SKOTAN_S.A._30.06.2020.pdf PSr_I_2020_SKOTAN_S.A._30.06.2020
RAPORT- przegląd SKOTAN S.A..pdfRAPORT- przegląd SKOTAN S.A..pdf RAPORT- przegląd SKOTAN S.A.
STANOWISKO ZARZADU I OPINIA RADY NADZORCZEJ .pdfSTANOWISKO ZARZADU I OPINIA RADY NADZORCZEJ .pdf Stanowisko Zarządu i RN_

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-30 Jacek Kostrzewa Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki