REKLAMA

SIMPLE: Zawarcie umowy na realizację projektu informatycznego dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

2020-06-22 20:18
publikacja
2020-06-22 20:18
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-22
Skrócona nazwa emitenta
SIMPLE
Temat
Zawarcie umowy na realizację projektu informatycznego dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd SIMPLE S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 22 czerwca 2020 r. Spółka zawarła z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym [Zamawiający] umowę na realizację projektu informatycznego [Umowa].

Umowa przewiduję dostawę i wdrożenie kompleksowego systemu klasy ERP dotyczącego obsługi uczelni w obszarze: kontrolingu, planowania i budżetowania; elektronicznego obiegu wniosków dot. zakupów, umów cywilnoprawnych oraz sklepu intranetowego. W ramach Umowy Emitent będzie świadczył również usługę wsparcia technicznego oraz asysty technicznej w okresie 12 miesięcy od dnia odbioru końcowego.

Za wykonanie przedmiotu Umowy Spółka otrzyma łączne wynagrodzenie w wysokości 2,1 mln zł netto tj. ok. 2,85 mln zł brutto.

Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, przy czym Umowa przewiduje graniczne terminy dla realizacji poszczególnych etapów prac.

Okres gwarancji jakości wynosi 24 miesiące.

W Umowie przewidziano postanowienia dotyczące kar umownych, które mogą zostać nałożone na Spółkę m.in. z tytułu dziennej zwłoki Spółki w realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie Emitenta [w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień], za odstąpienie Zamawiającego od Umowy z tytułu wskazanych przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Emitent w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, w przypadku wypowiedzenia licencji udzielonej Zamawiającemu przez Emitenta z przyczyn innych niż naruszenie licencji przez Zamawiającego w wysokości 30% wynagrodzenia brutto jak również Umowa przewiduje szereg kar kwotowych odnoszących się do okoliczności naruszenia przez Emitenta zobowiązań umownych. Umowa nie zawiera przy tym limitu kar jaki może zostać nałożony z tytułu jej realizacji. W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższy wysokość kary umownej, Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych

Pozostałe warunki realizacji Umowy, w tym w zakresie możliwości jej rozwiązania, wypowiedzenia, odstąpienia od niej czy też jej zabezpieczenia, nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych dla tego typu współpracy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-22 Rafał Wnorowski Prezes Zarządu
2020-06-22 Daniel Fryga Wiceprezes Zarządu
2020-06-22 Michał Siedlecki Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki