REKLAMA

SFINKS POLSKA S.A.: wyniki finansowe

2023-05-30 18:36
publikacja
2023-05-30 18:36
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1._2023.03_WYBRANE_DANE_GK_SFINKS_POLSKA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2._2023.03_SSF_GK_Sfinks_Polska.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
3._2023_03_Sprawozdanie_Zarzadu__GK_Sfinks_Polska.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
4._2023.03_JSF_Sfinks_Polska_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 26 645 21 622 5 669 4 653
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 746 -263 371 -57
III. Zysk (strata) brutto -750 -5 907 -160 -1 271
IV. Zysk (strata) netto -441 -4 341 -94 -934
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 671 3 676 994 791
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -447 -447 -95 -96
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 882 -4 217 -1 251 -907
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -1 658 -988 -353 -213
IX. Zysk na jedną akcję (w zł/EUR) -0,01 -0,13 0,00 -0,03
X. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,01 -0,13 0,00 -0,03
XI. Aktywa razem 119 688 120 932 25 599 25 786
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 192 440 193 243 41 159 41 204
XIII. Zobowiązania długoterminowe 150 438 151 181 32 176 32 235
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 42 002 42 062 8 983 8 969
XV. Kapitał własny -72 752 -72 311 -15 560 -15 418
XVI. Kapitał podstawowy 37 941 37 941 8 115 8 090
XVII. Liczba akcji (w szt.) 37 941 054 37 941 054 37 941 054 37 941 054
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -1,92 -1,91 -0,41 -0,41
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -1,92 -1,91 -0,41 -0,41
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0 0 0 0


Informacja dotycząca
średnich zastosowanych kursów wymiany złotego w okresie objętym
sprawozdaniem finansowym i porównywalnych danych finansowych w stosunku
do Euro ustalanych przez NBP:


a) przychody netto ze
sprzedaży produktów, towarów i materiałów, zysk z działalności
operacyjnej, zysk brutto i zysk netto oraz przepływy pieniężne netto z
działalności operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej i przepływy netto za
okres sprawozdawczy, obliczono przyjmując średni kurs EURO według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na ostatni dzień
poszczególnych miesięcy okresu sprawozdawczego, tj: 4,7005 PLN.


b) przychody netto ze
sprzedaży produktów, towarów i materiałów, zysk z działalności
operacyjnej, zysk brutto i zysk netto oraz przepływy pieniężne netto z
działalności operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej i przepływy netto za
okres porównawczy, obliczono przyjmując średni kurs EURO według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na ostatni dzień
poszczególnych miesięcy okresu porównawczego, tj: 4,6472 PLN.


c) aktywa razem,
zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, zobowiązania długoterminowe,
zobowiązania krótkoterminowe, kapitał własny oraz kapitał zakładowy na
31.03.2023 roku obliczono przyjmując średni kurs EURO na dzień
31.03.2023 roku, tj.: 4,6755 PLN.


d) aktywa razem,
zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, zobowiązania długoterminowe,
zobowiązania krótkoterminowe, kapitał własny oraz kapitał zakładowy na
31.12.2022 roku obliczono przyjmując średni kurs EURO na dzień
30.12.2022 roku, tj.: 4,6899 PLN.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
1. 2023.03_WYBRANE_DANE_GK_SFINKS_POLSKA.pdf1. 2023.03_WYBRANE_DANE_GK_SFINKS_POLSKA.pdf
2. 2023.03_SSF_GK_Sfinks_Polska.pdf2. 2023.03_SSF_GK_Sfinks_Polska.pdf
3. 2023_03_Sprawozdanie_Zarzadu _GK_Sfinks Polska.pdf3. 2023_03_Sprawozdanie_Zarzadu _GK_Sfinks Polska.pdf
4. 2023.03_JSF_Sfinks_Polska_SA.pdf4. 2023.03_JSF_Sfinks_Polska_SA.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-30 Sylwester Cacek Prezes Zarządu
2023-05-30 Mateusz Cacek Wiceprezes Zarządu
2023-05-30 Amir El Malla Wiceprezes Zarządu
2023-05-30 Jacek Kuś Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Potrzebujesz niezawodnego połączenia            z siecią? Sprawdź ofertę Plusa dla firm!

Potrzebujesz niezawodnego połączenia z siecią? Sprawdź ofertę Plusa dla firm!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki