REKLAMA

SESCOM S.A.: wyniki finansowe

2021-06-30 20:42
publikacja
2021-06-30 20:42
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_finansowe_1H_2020-2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_1H_2020-2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_skroconego_JSF_Sescom.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_skroconego_SSF_Sescom.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze / 2021
DANE SKONSOLIDOWANE
EUR EUR
Stan na 31.03.2021 Stan na 30.09.2020 Stan na 31.03.2021 Stan na 30.09.2020
Aktywa razem 74 558 957 73 283 897 15 998 746 16 188 897
Zobowiązania długoterminowe 5 044 087 4 888 355 1 082 352 1 079 870
Zobowiązania krótkoterminowe 22 090 750 23 165 300 4 740 199 5 117 368
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 46 534 806 44 478 522 9 985 367 9 825 599
Kapitał własny przypadający udziałom niedającym kontroli 889 313 751 721 190 827 166 060
Kapitał podstawowy 2 100 000 2 100 000 450 615 463 904
Liczba akcji (w szt.) 2 100 000 2 100 000 2 100 000 2 100 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 22,2 21,2 4,8 4,7
EUR EUR
Okres 6 miesięcy zakończony 31.03.2021 Okres 6 miesięcy zakończony 31.03.2020 Okres 6 miesięcy zakończony 31.03.2021 Okres 6 miesięcy zakończony 31.03.2020
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 65 184 433 78 371 963 14 259 496 18 063 050
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 601 250 4 314 471 569 040 994 393
Zysk (strata) brutto 2 376 875 4 177 312 519 956 962 781
Zysk (strata) netto 1 751 669 3 334 974 383 188 768 640
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 1 614 077 3 198 565 353 089 737 200
Całkowity dochód (strata) ogółem 2 186 964 3 279 482 478 412 755 850
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 860 753 5 455 584 625 807 1 257 395
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 039 687 -461 426 -446 194 -106 349
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 637 218 -3 177 007 -358 152 -732 232
Przepływy pieniężne netto - razem -816 152 1 817 152 -178 538 418 814
DANE JEDNOSTKOWE
EUR EUR
Stan na 31.03.2021 Stan na 30.09.2020 Stan na 31.03.2021 Stan na 30.09.2020
Aktywa razem 60 453 116 60 800 587 12 971 937 13 431 251
Zobowiązania długoterminowe 3 814 545 4 289 037 818 519 947 477
Zobowiązania krótkoterminowe 17 915 237 18 457 253 3 844 224 4 077 329
Kapitał własny 38 723 335 38 054 296 8 309 194 8 406 445
Kapitał podstawowy 2 100 000 2 100 000 450 615 463 904
Liczba akcji (w szt.) 2 100 000 2 100 000 2 100 000 2 100 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 18,4 18,1 4,0 4,0
EUR EUR
Okres 6 miesięcy zakończony 31.03.2021 Okres 6 miesięcy zakończony 31.03.2020 Okres 6 miesięcy zakończony 31.03.2021 Okres 6 miesięcy zakończony 31.03.2020
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 47 755 084 55 078 217 10 446 718 12 694 343
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 778 822 3 807 222 170 372 877 483
Zysk (strata) brutto 642 964 3 656 200 140 652 842 675
Zysk (strata) netto 527 231 2 924 960 115 335 674 140
Całkowity dochód (strata) ogółem 527 231 2 924 960 115 335 674 140
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 495 243 5 679 142 545 850 1 308 920
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 797 221 -312 295 -611 909 -71 977
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 201 128 -2 858 343 -262 754 -658 787
Przepływy pieniężne netto - razem -1 503 106 2 508 504 -328 814 578 156


Wybrane dane finansowe zostały przeliczone na walutę
EUR w następujący sposób:-
pozycje aktywów i pasywów zostały przeliczone na EUR według kursu
średniego ogłoszonego przez NBP na dzień 31.03.2021 r. oraz na dzień
30.09.2020 r., odpowiednio: 4,6603 oraz 4,5268,

- pozycje rachunku
zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone na
EUR według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów na ostatni dzień
każdego zakończonego miesiąca w okresie 01.10.2020 r. – 31.03.2021 r. oraz
01.10.2019 – 31.03.2020 r., ogłaszanych przez NBP, odpowiednio: 4,5713
oraz 4,3388.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie finansowe 1H 2020-2021.pdfSprawozdanie finansowe 1H 2020-2021.pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności 1H 2020-2021.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności 1H 2020-2021.pdf
Raport z przeglądu skróconego JSF Sescom.pdfRaport z przeglądu skróconego JSF Sescom.pdf
Raport z przeglądu skróconego SSF Sescom.pdfRaport z przeglądu skróconego SSF Sescom.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-30 Sławomir Halbryt Prezes Zarządu
2021-06-30 Magdalena Budnik Członek Zarządu
2021-06-30 Adam Kabat Członek Zarządu
2021-06-30 Sławomir Kądziela Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki