REKLAMA

SERINUS ENERGY PLC.: Stan posiadania akcji w Spółce

2021-04-27 16:36
publikacja
2021-04-27 16:36
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-27
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY PLC.
Temat
Stan posiadania akcji w Spółce
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Kierownictwo Serinus Energy plc („Spółka”) informuje, że w dniu 23 kwietnia 2021 roku Spółka otrzymała od Pana Sebastiana Kulczyka datowane na 22 kwietnia 2021 roku zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 69a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o następującej treści:

„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 69a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), Sebastian Kulczyk zawiadamia o zmianie dotychczas posiadanego pośrednio (za pośrednictwem podmiotu zależnego Kulczyk Investments S.A.) udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Serinus Energy plc („Spółka”).

W związku z zawarciem przez Kulczyk Investments S.A. w dniu 22 kwietnia 2021 roku w systemie obrotu serii transakcji sprzedaży wszystkich przysługujących Kulczyk Investments S.A. akcji Spółki, udział w ogólnej liczbie głosów przysługujący Sebastianowi Kulczykowi pośrednio (za pośrednictwem Kulczyk Investments S.A.) na walnym zgromadzeniu Spółki spadł poniżej 5% (słownie: pięciu procent) i wynosi obecnie 0% (słownie: zero procent).

Bezpośrednio przed zawarciem transakcji sprzedaży akcji, o których mowa powyżej, Sebastian Kulczyk posiadał pośrednio (za pośrednictwem Kulczyk Investments S.A.) 79.984.765 (słownie: siedemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć) akcji Spółki, stanowiących 7.01 % (słownie: siedem i jedna setna procent) kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 79,984,765 (słownie: siedemdziesięciu dziewięciu milionów dziewięciuset osiemdziesięciu czterech tysięcy siedemset sześćdziesięciu pięciu) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 7.01 % (słownie: siedem i jedna setna procent) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W wyniku transakcji sprzedaży akcji, o których mowa powyżej, Sebastian Kulczyk nie posiada obecnie (bezpośrednio ani pośrednio) żadnych akcji Spółki, ani żadnych praw głosu na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 5 Ustawy Sebastian Kulczyk informuje, że nie istnieją jego podmioty zależne, które posiadałyby akcje Spółki.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 6 Ustawy Sebastian Kulczyk informuje, że nie istnieją osoby trzecie, z którymi miałby zawarte umowy, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu ze stanowiących jego własność akcji Spółki.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy Sebastian Kulczyk informuje, że liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany (pośrednio lub bezpośrednio), jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne wynosi 0 (słownie: zero).

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy Sebastian Kulczyk informuje, że przed zawarciem transakcji sprzedaży akcji, o których mowa powyżej posiadał pośrednio (za pośrednictwem Kulczyk Investments S.A.) 706.528 (słownie: siedemset sześć tysięcy pięćset dwadzieścia osiem) warrantów subskrypcyjnych, które mogą być wykonane do dnia 16 maja 2021 r. poprzez świadczenie pieniężne, przy czym każdy warrant uprawnia Kulczyk Investments S.A. do zakupu jednej akcji zwykłej po cenie wykonania wynoszącej 0,105 GBP za akcję. W razie ich wykonania Sebastian Kulczyk nabyłby pośrednio (za pośrednictwem Kulczyk Investments S.A.) 706.528 (słownie: siedemset sześć tysięcy pięćset dwadzieścia osiem) akcji uprawniających do wykonywania 706.528 (słownie: siedemset sześć tysięcy pięćset dwadzieścia osiem) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Powyższy stan rzeczy nie uległ zmianie w wyniku zawartych przez Kulczyk Investments S.A. transakcji sprzedaży akcji Spółki.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 15/2021Date: 2021-04-27Issuer’s
trading name: SERINUS ENERGY plc


Title: Holding in the Company


Legal basis: Article 70(1) of the Act on Public Offering (…) -
acquisiton or disposal of a significant block of shares


Content:The Management of Serinus Energy plc (the "Company")
informs that on April 23, 2021 the Company received from Mr Sebastian
Kulczyk a notification dated April 22, 2021 prepared on the basis of
Art. 69 (1)(2) in connection with the Art. 69a (1)(3) of the Act of 29
July 2005 on Public Offering, the Conditions Governing the Introduction
of Financial Instruments to Organised Trading, and on Public Companies,
reading as follows:


“As required under Art. 69(1)(2) in connection to Art. 69a(1)(3) of the
act of 29 July 2005 on Public Offering, the Conditions Governing the
Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and on
Public Companies (consolidated text Journal of Laws of 2018 No. 512)
(the “Act”), Sebastian Kulczyk hereby informs about change of his
up-to-date indirect (via his subsidiary Kulczyk Investments S.A.) share
in the total number of votes in Serinus Energy plc (the „Company”)
shareholders meeting.


In connection with a series of share sale transactions concluded by
Kulczyk Investments S.A. on the trading system on 22 April 2021 the
share in the total number of votes held indirectly (via Kulczyk
Investments S.A.) by Sebastian Kulczyk decreased below 5% (in words:
five percent) and now amounts to 0% (in words: zero percent).


Immediately prior to the conclusion of the aforesaid transactions,
Sebastian Kulczyk held indirectly (via Kulczyk Investments S.A.)
79,984,765 (in words: seventy nine million nine hundred eighty four
thousand seven hundred sixty five) shares in the Company, constituting
7.01% (in words: seven and one hundredth percent) of the total number of
votes on the Company’s shareholders meeting authorising to exercise
79,984,765 (in words: seventy nine million nine hundred eighty four
thousand seven hundred sixty five) votes on the Company’s shareholders
meeting, constituting 7.01% (in words: seven and one hundredth percent)
of the total number of votes on the Company’s shareholders meeting.


As a result of the aforesaid sale transactions Sebastian Kulczyk does
not hold (directly or indirectly) shares in the Company or votes on the
Company’s shareholders meeting.


As required under Art. 69 (4)(5) of the Act, Sebastian Kulczyk informs
that no subsidiary of his holds shares in the Company.


As required under Art. 69 (4)(6) of the Act, Sebastian Kulczyk informs
that no person with whom he has concluded an agreement transferring the
right to exercise the voting rightsexists.


As required under Art. 69 (4)(7) of the Act, Sebastian Kulczyk informs
that the number of votes calculated in line with Art. 69b (2) of the
Act, to the acquisition of which he would be (directly or indirectly)
entitled or obliged as a holder of financial instruments referred to in
Art. 69b (1)(2) of the Act, which are executed solely by way of
pecuniary settlement is 0 (in words: zero).


As required under Art. 69 (4)(8) of the Act, Sebastian Kulczyk informs
that prior to the conclusion of the aforesaid transactions, he held
indirectly (via Kulczyk Investments S.A.) 706,528 (in words: seven
hundred six thousand five hundred and twenty-eight) subscription
warrants, which may be exercised until 16 May 2021 by cash payment, with
each warrant authorizing Kulczyk Investments S.A. to purchase 1 (in
words: one) normal share for £ 0.105 per share. In the event of exercise
of these warrants by Kulczyk Investments S.A., Sebastian Kulczyk would
purchase indirectly (via Kulczyk Investments S.A.) 706,528 (in words:
seven hundred six thousand five hundred and twenty-eight) shares,
authorizing to exercise 706,528 (in words: seven hundred six thousand
five hundred and twenty-eight) votes on the Company’s shareholders
meeting. The above has not changed as a result of the transactions of
sale of the Company’s shares by Kulczyk Investments S.A.”


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-27 Jeffrey Auld Prezes i Dyrektor Generalny (CEO) Jeffrey Auld
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki