REKLAMA

SELVITA S.A.: Otrzymanie istotnego zlecenia / Conclusion of a significant purchase order

2021-07-23 09:06
publikacja
2021-07-23 09:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-23
Skrócona nazwa emitenta
SELVITA S.A.
Temat
Otrzymanie istotnego zlecenia / Conclusion of a significant purchase order
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent") niniejszym informuje, że spółka zależna Emitenta – Fidelta d.o.o. ("Fidelta") z siedzibą w Zagrzebiu, Chorwacja, otrzymała w dniu 22 lipca 2021 r. zlecenie w ramach umowy ramowej zawartej w dniu 1 października 2018 r. pomiędzy Fideltą a spółką biotechnologiczną z siedzibą w Europie ("Klient") o wartości 4.011.055 EUR (18.359.802,05 PLN przeliczone po kursie 1 EUR=4.5773 PLN) ("Zlecenie"). Przedmiotem Zlecenia jest optymalizacja serii chemicznych Hit to Lead w zakresie leczenia idiopatycznego zwłóknienia płuc (IPF) i będzie realizowane w okresie kolejnych 18 miesięcy (do 31 grudnia 2022 r.). Fidelta, w swoich laboratoriach w Zagrzebiu, będzie świadczyć usługi z zakresu chemii medycznej, komputerowego wspomagania projektowania leków (CADD), farmakologii in vitro i in vivo, ADME, DMPK oraz profilowania i wsparcia analitycznego.

Łączna wartość usług, które będą świadczone przez Fideltę na rzecz Klienta w 2021 r. wyniesie EUR 4,600,831 (PLN 21,059,383.74 PLN przeliczone po ww. kursie).

Biorąc pod uwagę wartość Zlecenia, jego zakres, a także fakt, że Klient rozszerzył współpracę z Fideltą, Zarząd Spółki uznaje otrzymane Zlecenie za istotne dla realizacji długoterminowych planów Grupy Kapitałowej Selvita mających na celu zbudowanie silnej pozycji na międzynarodowym rynku badań przedklinicznych CRO (Clinical Research Organization).


[***English version***]

The Management Board of Selvita S.A. with its registered office in Krakow (“Selvita”) hereby announces that the company affiliated with Selvita – Fidelta d.o.o. (“Fidelta”) with its registered office in Zagreb, Croatia has concluded on 22th July 2021 a purchase order under a framework agreement executed on 1st October 2018, between Fidelta and a biotechnological company with its registered office in Europe (“Client”) with a total value of EUR 4,011,055 (PLN 18,359,802.05 converted at the rate EUR 1 = PLN 4.5773). The objective of the purchase order is Hit to Lead optimization of chemical series for the treatment of idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) over the following 18 months (until 31 December 2022). Fidelta, in its laboratories in Zagreb, will provide services in the area of medicinal chemistry; computer aided drug design (CADD); in vitro and in vivo Pharmacology; ADME,DMPK and Phys-Chem profiling and analytical support.

The total value of the services that will be provided by Fidelta to the Client in 2021 will amount to EUR 4,600,831 (PLN 21,059,383.74) converted at the above-mentioned exchange rate).

Taking into account value of the purchase order, its scope, as well the fact that the Client has expanded cooperation with Fidelta, the Company’s Management Board considers the order to be significant for the implementation of Selvita Group’s long-term plans aiming at building a strong position on the international preclinical CRO (Clinical Research Organization) market.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-23 Bogusław Sieczkowski Prezes Zarządu
2021-07-23 Dariusz Kurdas Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Program BIZNESTANK w aplikacji ORLEN VITAY – najlepszy dla firm! Zamień kartę plastikową na eKartę.

Program BIZNESTANK w aplikacji ORLEN VITAY – najlepszy dla firm! Zamień kartę plastikową na eKartę.

Wpisz kod z karty BIZNESTANK w appkę ORLEN VITAY i korzystaj z rabatów na paliwo już dziś!

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki