REKLAMA
BELKA ZA 2022 ROK

SEKO S.A.: wyniki finansowe

2022-10-31 07:15
publikacja
2022-10-31 07:15
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
11_pozostale_informacje_SEKO_SA_30.09.2022.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
11a_SA-Q_3_2022_SEKO_SA.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
10_informacja_dodatkowa_SEKO_SA_30.09.2022.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 147 430 134 692 31 448 29 553
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 180 -1 897 -678 -416
III. Zysk (strata) brutto -3 849 -1 758 -821 -386
IV. Zysk (strata) netto -3 116 -1 418 -665 -311
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 746 7 199 159 1 580
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -17 398 -28 505 -3 711 -6 254
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 560 -6 479 546 -1 422
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -14 092 -27 785 -3 006 -6 096
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 129 210 130 334 26 533 28 337
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 57 812 55 820 11 872 12 136
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 13 236 12 594 2 718 2 738
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 36 122 34 638 7 418 7 531
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 71 398 74 514 14 661 16 201
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 665 665 137 145
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 650 000 6 650 000 6 650 000 6 650 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,47 -0,21 -0,10 -0,05
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,47 -0,21 -0,10 -0,05
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10,74 11,21 2,20 2,44
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10,74 11,21 2,20 2,44
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,34 0,00 0,07
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
11_pozostale_informacje_SEKO_SA_30.09.2022.pdf11_pozostale_informacje_SEKO_SA_30.09.2022.pdf Pozostałe inormacje do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za III kwartał 2022 r.
11a_SA-Q_3_2022_SEKO_SA.pdf11a_SA-Q_3_2022_SEKO_SA.pdf Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2022 r. podpisane elektronicznie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-10-31 Kazimierz Kustra Prezes Zarządu
2022-10-31 Joanna Szymczak Wiceprezes Zarządu

BILANS
w tys.
stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 stan na 2022-06-30 koniec poprz. kwartału / 2022 stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021 stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 68 300 68 261 70 268 68 444
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 103 117 148 163
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 66 867 66 862 69 590 67 393
3. Należności długoterminowe 6 6 7 6
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.1. Od pozostałych jednostek 6 6 7 6
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 324 1 276 523 882
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 321 1 275 517 880
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 3 1 6 2
II. Aktywa obrotowe 60 910 52 131 60 066 61 069
1. Zapasy 18 063 16 353 13 769 13 808
2. Należności krótkoterminowe 25 852 18 851 30 265 21 783
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.1. Od pozostałych jednostek 25 852 18 851 30 265 21 783
3. Inwestycje krótkoterminowe 16 654 16 351 15 780 25 146
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 16 654 16 351 15 780 25 146
w jednostkach powiązanych
a) w pozostałych jednostkach 14 963 13 884 23 046
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 691 2 467 15 780 2 100
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 341 576 252 332
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m 129 210 120 392 130 334 129 513
PASYWA
I. Kapitał własny 71 398 71 581 74 514 72 874
1. Kapitał zakładowy 665 665 665 665
2. Kapitał zapasowy 73 849 73 849 73 627 73 627
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
3. Zysk (strata) netto -3 116 -2 933 222 -1 418
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 57 812 48 811 55 820 56 639
1. Rezerwy na zobowiązania 2 076 1 995 1 973 2 189
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 662 672 638 625
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 206 1 206 1 187 1 357
a) długoterminowa 263 263 263 338
b) krótkoterminowa 943 943 924 1 019
1.3. Pozostałe rezerwy 208 117 148 207
długoterminowe
a) krótkoterminowe 208 117 148 207
2. Zobowiązania długoterminowe 13 236 14 440 12 594 10 792
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek 13 236 14 440 12 594 10 792
3. Zobowiązania krótkoterminowe 36 122 25 921 34 638 36 962
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.1. Wobec pozostałych jednostek 35 922 25 716 34 620 36 760
3.2. Fundusze specjalne 200 205 18 202
4. Rozliczenia międzyokresowe 6 378 6 455 6 615 6 696
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 6 378 6 455 6 615 6 696
a) długoterminowe 6 072 6 146 6 301 6 376
b) krótkoterminowe 306 309 314 320
P a s y w a r a z e m 129 210 120 392 130 334 129 513
Wartość księgowa 71 398 71 581 74 514 72 874
Liczba akcji (w szt.) 6 650 000 6 650 000 6 650 000 6 650 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 10,74 10,76 11,21 10,96
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 6 650 000 6 650 000 6 650 000 6 650 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 10,74 10,76 11,21 10,96
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 stan na 2022-06-30 koniec poprz. kwartału / 2022 stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021 stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
1. Inne (z tytułu) 64 458 67 683 61 297 56 430
- hipoteka kaucyjna z tytułu zabezpieczenia otrzymanych kredytów 26 500 26 500 26 500 26 500
- zastawy rejestrowe 37 958 41 183 34 797 29 930
Pozycje pozabilansowe, razem 64 458 67 683 61 297 56 430


W związku z zaciągniętymi pożyczkami na
zakup samochodów ustanowiono zabezpieczenie w postaci przewłaszczenia na
zabezpieczenie. Zabezpieczenie to zostało ustanowione na 3 samochodach
dostawczych.Spółka wystawiła również weksle in blanco w
związku z zabezpieczeniem wszystkich umów leasingowych, w związku z
zabezpieczeniem wszystkich zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz w
związku z zawartymi umowami o dofinansowanie inwestycji.


Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
3 kwartał/2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 1 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 54 030 147 430 44 565 134 692
- od jednostek powiązanych 1 2
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 48 672 132 323 40 040 121 860
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 5 358 15 107 4 525 12 832
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 47 032 130 496 39 839 116 704
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 42 271 117 166 35 951 105 608
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 4 761 13 330 3 888 11 096
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 6 998 16 934 4 726 17 988
IV. Koszty sprzedaży 4 813 14 238 4 627 14 213
V. Koszty ogólnego zarządu 1 908 5 694 1 739 5 465
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 277 -2 998 -1 640 -1 690
VII. Pozostałe przychody operacyjne 174 638 348 926
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 87 95 149
2. Dotacje 77 237 86 319
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 57 131 166
4. Inne przychody operacyjne 97 257 36 292
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 277 820 456 1 133
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 107
2. Inne koszty operacyjne 277 713 456 1 133
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 174 -3 180 -1 748 -1 897
X. Przychody finansowe 50 395 21 464
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
1. Odsetki, w tym: 28 89 7 21
od jednostek powiązanych
2. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 22 172 14 23
w jednostkach powiązanych
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 134 23
4. Inne 397
XI. Koszty finansowe 462 1 064 253 325
1. Odsetki w tym: 435 1 044 99 325
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 7 19
3. Inne 20 20 135
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto -238 -3 849 -1 980 -1 758
XIII. Podatek dochodowy -55 -733 -383 -340
a) część bieżąca 46 -75 3
b) część odroczona -55 -779 -308 -343
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIV. Zysk (strata) netto -183 -3 116 -1 597 -1 418
Zysk (strata) netto (zannualizowany) -1 476 359
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 650 000 6 650 000 6 650 000 6 650 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,03 -0,47 -0,24 -0,21
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 650 000 6 650 000 6 650 000 6 650 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,03 -0,47 -0,24 -0,21


Wynik finansowy na jedną akcję wylicozny
dla wyniku finansowego zanualizowanego oraz liczby akcji na koniec
każdego okresu kształtował się na następującym poziomie: III kwartał
2021 roku - "0,05 zł", III kwartał 2022 roku - "minus 0,22 zł".


Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 rok 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 71 581 74 514 76 553 76 553
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 71 581 74 514 76 553 76 553
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 665 665 665 665
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 665 665 665 665
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 73 849 73 627 71 328 71 328
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 222 2 299 2 299
a) zwiększenia (z tytułu) 222 2 299 2 299
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 222 2 299 2 299
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 73 849 73 849 73 627 73 627
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -2 933 222 4 560 4 560
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 222 4 560 4 560
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 222 4 560 4 560
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu) 222 4 560 4 560
- podział zysku - przekazanie na kapitał zapasowy 222 2 299 2 299
- podział zysku - wypłata dywidendy 2 261 2 261
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
3.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 2 933
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 933
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
3.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 2 933
3.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -2 933
4. Wynik netto -183 -3 116 222 -1 418
a) zysk netto 222
b) strata netto 283 3 116 1 418
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 71 398 71 398 74 514 72 874
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 71 398 71 398 74 514 72 874
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto -183 -3 116 -1 597 -1 418
II. Korekty razem -1 733 3 862 2 684 8 617
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 1 632 5 019 1 570 4 825
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -6 -5 3 -23
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 438 1 051 99 325
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -172 -259 -109 -172
5. Zmiana stanu rezerw 81 103 139 302
6. Zmiana stanu zapasów -1 710 -4 294 71 -3 005
7. Zmiana stanu należności -7 000 4 414 -3 481 8 230
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 4 879 -906 4 499 -1 076
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 109 -1 127 -126 -766
10. Inne korekty 16 -134 19 -23
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -1 916 746 1 087 7 199
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 10 000 10 236 4 141 7 195
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 236 141 195
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Z aktywów finansowych, w tym: 10 000 10 000 4 000 7 000
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
a) w pozostałych jednostkach 10 000 10 000 4 000 7 000
- zbycie aktywów finansowych 10 000 10 000 4 000 7 000
- sprzedaż jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym 4 000 7 000
- wykup obligacji przez emitentów 10 000 10 000
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 12 562 27 634 2 349 35 700
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 729 2 062 1 123 2 291
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Na aktywa finansowe, w tym: 10 923 24 657 29 990
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
a) w pozostałych jednostkach 10 923 24 657 29 990
- nabycie aktywów finansowych 10 923 24 657 29 990
- zakup jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym 29 990
- zakup obligacji 10 923 24 657
udzielone pożyczki długoterminowe
3. Inne wydatki inwestycyjne 910 915 1 226 3 419
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -2 562 -17 398 1 792 -28 505
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 5 657 8 150 1 738 2 442
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki 5 657 8 150 1 738 2 442
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki 1 958 5 590 3 637 8 921
Nabycie akcji (udziałów) własnych
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 2 261 2 261
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
2. Spłaty kredytów i pożyczek 1 489 4 483 1 262 6 289
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 31 56 15 46
4. Odsetki 438 1 051 99 325
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 3 699 2 560 -1 899 -6 479
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -779 -14 092 980 -27 785
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -775 -14 089 978 -27 802
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 4 3 -2 -17
F. Środki pieniężne na początek okresu 2 463 15 776 1 120 29 885
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 1 648 1 684 2 100 2 100
- o ograniczonej możliwości dysponowania 202 202 215 215
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
10_informacja_dodatkowa_SEKO_SA_30.09.2022.pdf10_informacja_dodatkowa_SEKO_SA_30.09.2022.pdf Inormacja dodatkowa do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za III kwartał 2022 r.
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking najtańszych kont firmowych

Ranking najtańszych kont firmowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki