8,7500 zł
-2,78% -0,2500 zł
Seko SA (SEK)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
pozostale_informacje_SEKO_SA_30.09.2019.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
informacja_dodatkowa_SEKO_SA_30.09.2019.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 130 436 120 111 30 264 28 238
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 949 5 843 1 148 1 374
III. Zysk (strata) brutto 4 973 5 809 1 154 1 366
IV. Zysk (strata) netto 4 018 4 671 932 1 098
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 15 523 15 714 3 602 3 694
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 509 -7 745 -1 510 -1 821
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -13 115 3 650 -3 043 858
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -4 101 11 619 -952 2 732
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 125 936 139 708 28 795 32 490
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 53 943 67 344 12 334 15 661
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 15 769 13 781 3 605 3 205
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 28 950 43 905 6 619 10 210
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 71 993 72 364 16 461 16 829
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 665 665 152 155
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 650 000 6 650 000 6 650 000 6 650 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,60 0,70 0,14 0,17
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,60 0,70 0,14 0,17
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10,83 10,88 2,48 2,53
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10,83 10,88 2,48 2,53
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,66 0,45 0,15 0,11


Zasady przeliczania:


Pozycje bilansowe - zostały przeliczone według średniego kursu NBP,
obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu objętego raportem.


Pozycje z rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych - zostały
przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego
zakończonego miesiąca roku obrotowego.

Kursy przyjęte do przeliczenia:


Pozycje bilansowe na dzień 30.09.2019 r. – 4,3736 EUR/PLN


Pozycje bilansowe na dzień 31.12.2018 r. – 4,3000 EUR/PLN


Pozycje z rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych za okres od
01.01.2019 do 30.09.2019 r. – 4,3099 EUR/PLN


Pozycje z rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych za okres od
01.01.2018 do 30.09.2018 r. – 4,2535 EUR/PLN


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
pozostałe_informacje_SEKO_SA_30.09.2019.pdfpozostałe_informacje_SEKO_SA_30.09.2019.pdf Pozostałe informacje do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za III kwartał 2019 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-08 Kazimierz Kustra Prezes Zarządu
2019-11-08 Tomasz Kustra Wiceprezes Zarządu

BILANS
w tys.
stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019 stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 68 659 68 682 67 064 64 361
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 194 208 217 108
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 67 976 68 003 66 418 63 794
3. Należności długoterminowe 6 6 6 6
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.1. Od pozostałych jednostek 6 6 6 6
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 483 465 423 453
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 478 454 409 453
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 5 11 14
II. Aktywa obrotowe 57 277 48 916 72 644 58 533
1. Zapasy 13 161 10 825 12 255 10 839
2. Należności krótkoterminowe 23 951 18 747 36 316 22 964
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.1. Od pozostałych jednostek 23 951 18 747 36 316 22 964
3. Inwestycje krótkoterminowe 19 792 18 751 23 784 24 431
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 19 792 18 751 23 784 24 431
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 19 792 18 751 23 784 24 431
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 373 593 289 299
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m 125 936 117 598 139 708 122 894
PASYWA
I. Kapitał własny 71 993 70 825 72 364 68 144
1. Kapitał zakładowy 665 665 665 665
2. Kapitał zapasowy 67 310 67 310 62 808 62 808
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
3. Zysk (strata) netto 4 018 2 850 8 891 4 671
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 53 943 46 773 67 344 54 750
1. Rezerwy na zobowiązania 1 826 1 811 1 707 1 728
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 628 634 622 595
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 082 1 082 1 061 1 052
a) długoterminowa 201 201 201 200
b) krótkoterminowa 881 881 860 852
1.3. Pozostałe rezerwy 116 95 24 81
długoterminowe
a) krótkoterminowe 116 95 24 81
2. Zobowiązania długoterminowe 15 769 17 244 13 781 14 826
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek 15 769 17 244 13 781 14 826
3. Zobowiązania krótkoterminowe 28 950 20 136 43 905 30 058
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.1. Wobec pozostałych jednostek 28 799 19 973 43 900 29 941
3.2. Fundusze specjalne 151 163 5 117
4. Rozliczenia międzyokresowe 7 398 7 582 7 951 8 138
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 7 398 7 582 7 951 8 138
a) długoterminowe 6 662 6 846 7 215 7 398
b) krótkoterminowe 736 736 736 740
P a s y w a r a z e m 125 936 117 598 139 708 122 894
Wartość księgowa 71 993 70 825 72 364 68 144
Liczba akcji (w szt.) 6 650 000 6 650 000 6 650 000 6 650 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 10,83 10,65 10,88 10,25
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 6 650 000 6 650 000 6 650 000 6 650 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 10,83 10,65 10,88 10,25
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019 stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
1. Inne (z tytułu) 49 649 49 649 40 964 40 964
- hipoteka kaucyjna z tytułu zabezpieczenia otrzymanych kredytów 26 500 26 500 26 500 26 500
- zastawy rejestrowe 23 149 23 149 14 464 14 464
Pozycje pozabilansowe, razem 49 649 49 649 40 964 40 964


W związku z zaciągniętym pożyczkami na zakup samochodów ustanowiono
zabezpieczenie w postaci przewłaszczenia na zabezpieczenie.
Zabezpieczenie to zostało ustanowione na następujących samochodach:
Skoda Octavia 4 szt., Skoda Fabia 4 szt., Skoda Superb 1 szt. i
Mitsubishi Fuso 2 szt.Spółka wystawiła również weksle in blanco
w związku z zabezpieczeniem wszystkich umów leasigowych, w związku z
zabezpieczeniem wszystkich zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz w
związku z zawartymi umowami o dofinansowanie inwestycji.


Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
3 kwartał/2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 43 569 130 436 38 997 120 111
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 39 632 119 175 35 996 110 900
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3 937 11 261 3 001 9 211
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 36 152 106 811 32 551 97 266
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 32 805 97 255 29 932 89 159
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3 347 9 556 2 619 8 107
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 7 417 23 625 6 446 22 845
IV. Koszty sprzedaży 4 350 13 535 4 128 12 913
V. Koszty ogólnego zarządu 1 761 5 265 1 712 4 828
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 1 306 4 825 606 5 104
VII. Pozostałe przychody operacyjne 330 833 350 1 133
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 102 133
2. Dotacje 184 552 227 716
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 42 82 2 139
4. Inne przychody operacyjne 104 199 19 145
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 252 709 136 394
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 119 110
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 33 32 111
3. Inne koszty operacyjne 133 566 104 283
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 384 4 949 820 5 843
X. Przychody finansowe 245 578 374 432
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
1. Odsetki, w tym: 62 267 103 297
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 183 311 271 135
XI. Koszty finansowe 182 554 173 466
1. Odsetki w tym: 182 554 173 466
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto 1 447 4 973 1 021 5 809
XIII. Podatek dochodowy 279 955 203 1 138
a) część bieżąca 309 1 019 208 1 044
b) część odroczona -30 -64 -5 94
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIV. Zysk (strata) netto 1 168 4 018 818 4 671
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 8 238 8 935
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 650 000 6 650 000 6 650 000 6 650 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,18 0,60 0,12 0,70
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 650 000 6 650 000 6 650 000 6 650 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,18 0,60 0,12 0,70


Wynik finansowy na jedną akcję wyliczony dla wyniku finansowego
zanualizowanego oraz liczby akcji na koniec każdego okresu kształtował
się na następującym poziomie: III kwartał 2019 roku - „1,24”; III
kwartał 2018 roku - „1,34 zł”.


Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 rok 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-01-12 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 70 825 72 364 66 466 66 466
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 70 825 72 364 66 466 66 466
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 665 665 665 665
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 665 665 665 665
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 67 310 62 808 56 794 56 794
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 4 502 6 014 6 014
a) zwiększenia (z tytułu) 4 502 6 014 6 014
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 4 502 6 014 6 014
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 67 310 67 310 62 808 62 808
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2 850 8 891 9 007 9 007
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2 850 8 891 9 007 9 007
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 850 8 891 9 007 9 007
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu) 8 891 9 007 9 007
- podział zysku - przekazanie na kapitał zapasowy 4 502 6 014 6 014
- podział zysku - wypłata dywidendy 4 389 2 993 2 993
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 2 850
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 2 850
4. Wynik netto 1 168 4 018 8 891 4 671
a) zysk netto 1 168 4 018 8 891 4 671
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 71 993 71 993 72 364 68 144
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 71 993 71 993 67 918 68 144
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 1 168 4 018 818 4 671
II. Korekty razem 3 046 11 505 223 11 043
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 1 608 4 702 1 433 4 206
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -93 -108 -154 -203
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 234 553 173 465
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 119 110 -102 -133
5. Zmiana stanu rezerw 15 119 64 8
6. Zmiana stanu zapasów -2 336 -907 -1 462 -1 263
7. Zmiana stanu należności -5 204 12 366 -4 693 13 396
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 8 685 -4 634 5 046 -4 617
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 18 -696 -82 -816
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 4 214 15 523 1 041 15 714
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 111 162 112 215
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 111 162 112 215
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 1 675 6 671 3 653 7 960
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 623 3 650 2 866 5 714
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
2. Inne wydatki inwestycyjne 1 052 3 021 787 2 246
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 564 -6 509 -3 541 -7 745
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 6 441 504 9 268
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki 6 441 504 9 268
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki 1 704 19 556 2 922 5 618
Nabycie akcji (udziałów) własnych
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 4 389 2 993
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
2. Spłaty kredytów i pożyczek 1 406 14 447 2 689 1 907
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 64 167 60 253
4. Odsetki 234 553 173 465
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -1 704 -13 115 -2 418 3 650
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 946 -4 101 -4 918 11 619
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1 039 -3 993 -4 762 11 823
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 93 108 154 203
F. Środki pieniężne na początek okresu 18 726 23 773 29 183 12 646
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 19 672 19 672 24 265 24 265
- o ograniczonej możliwości dysponowania 151 151 117 117
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
informacja_dodatkowa_SEKO_SA_30.09.2019.pdfinformacja_dodatkowa_SEKO_SA_30.09.2019.pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za III kwartał 2019 r.
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.