REKLAMA

SATIS GROUP SA: wyniki finansowe

2020-10-01 23:52
publikacja
2020-10-01 23:52
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RAPORT_Q22020_po_korekcie.pdf  (KOREKTA RAPORTU)
Satis_Group_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_I_Polrocze_2020_po_korekcie.pdf  (KOREKTA RAPORTU)
2020_Satis_Group_PB_RBR_SSF.pdf  (KOREKTA RAPORTU)
2020_Satis_Group_PB_RBR_SSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2020'06_Satis_Group_PB_RBR__JSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RAPORT_Q22020_ver.fin_po_korekcie.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Satis_Group_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_I_Polrocze_2020_ver.fin_po_korekcie.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze /2019 półrocze / 2020 półrocze /2019
I. Przychody z działalności podstawowej 911 945 205 220
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -106 -708 -24 -165
III. Zysk/Strata netto -98 -252 702 -22 -58 931
IV. Zysk (strata) netto na 1 akcj ę zwykłą (w zł i EUR) -0,01 -21,72 0 -5,06
V. Aktywa razem 1 300 1 142 291 265
VI. Kapitał własny -271 614 -271 516 -60 818 -63 117
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -21 161 -5 38
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 -968 0 -226
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 52 90 12 21
X. Zobowiązania krótkoterminowe 271 703 271 447 60 838 63 101
XI. Zobowiązania długoterminowe 1 211 1 211 271 282


Łączna kwota przychodów grupy kapitałowej w pierwszym półroczu 2020 roku
wyniosła 911 tys. zł i spadła w porównaniu do analogicznego okresu roku
ubiegłego o 40 tys. zł. Największy wpływ na osiągnięte wyniki miał
nieznaczny spadek przychodów generowanych przez jednostkę dominująca
grupy oraz spadek przychodów jednostki zależnej wynikający z COVID-19.
Na przychody grypy składają się przychody z usług świadczonych na rzecz
kontrahenta krajowego oraz przychody z udzielonej licencji przez
jednostkę zależną.Dynamika wzrostu kosztów
wytworzenia sprzedanych produktów była wyższa od przyrostu kosztów, co
wynika ze zwiększonej pracochłonności świadczonych usług, a co za tym
idzie konicznością wypłaty wyższych wynagrodzeń. W I półroczu 2020
działalność finansowa i pozostała operacyjna nie miały istotnego wpływu
na wyniki grupy.


Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 32/2020 z dnia 2020-10-01 o treści:


Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje
do publicznej wiadomości: korektę skróconego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego za I półrocze 2020 roku opublikowanego przez
Spółkę w dniu 1 października 2020 roku („Raport”) oraz korektę
sprawozdania z działalności Emitenta za I półrocze 2020 roku
(„Sprawozdanie z Działalności”).Emitent
informuje, iż dokonanie przedmiotowych korekt było spowodowane wyłącznie
przekazaniem Spółce w dniu dzisiejszym, przez firmę audytorską
informacji o konieczności dokonania przez Spółkę stosownych korekt
danych porównawczych za 2019 rok. Jednocześnie
Emitent wskazuje, iż dokonane zmiany zarówno w Raporcie jak i
Sprawozdaniu z Działalności mają wyłącznie kosmetyczny charakter, tj.
wynikają z różnic w zaokrągleniach poszczególnych wartości pomiędzy
danymi opublikowanymi w dniu 30 września 2019 roku w skonsolidowanym
raporcie za I półrocze 2019 roku, a danymi porównawczymi za 2019 rok w
Raporcie. Wobec powyższego Emitent wskazuje, że dokonane korekty nie
mają wpływu na: wynik finansowy Spółki w roku 2019 i w kolejnych
okresach, ocenę sytuacji finansowej Emitenta ani na żadne dane i
parametry zawarte w Raporcie i Sprawozdaniu z Działalności.Ponadto,
Emitent informuje, że nie załączył do Raportu załącznika zawierającego
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2020 roku ze
względu na wydanie i przekazanie Spółce przez biegłego tejże opinii
dopiero w dniu dzisiejszym.Zarząd Emitenta zapewnia,
iż opisane zdarzenia ma charakter incydentalny oraz zobowiązuje się do
prowadzenia dalszej sumiennej polityki informacyjnej, a także deklaruje
dołożenie wszelkich starań, aby zaistniała sytuacja nie powtórzyła się
przyszłości.Skorygowany Raport, skorygowane Sprawozdanie z
Działalności oraz Raport
niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego za I półrocze 2020 roku stanowią załącznik do
niniejszego raportu.Jednocześnie
Emitent dokona niezwłocznej korekty skonsolidowanego raportu za I
półrocze 2020 roku.


Plik Opis
RAPORT_Q22020_po korekcie.pdfRAPORT_Q22020_po korekcie.pdf Skonsolidowany raport za I półrocze 2020 roku
Satis Group_Sprawozdanie z działalności_I Półrocze 2020_po korekcie.pdfSatis Group_Sprawozdanie z działalności_I Półrocze 2020_po korekcie.pdf Sprawozdanie z działalności Emitenta za I półrocze 2020 roku
2020 Satis Group PB RBR SSF.pdf2020 Satis Group PB RBR SSF.pdf RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU
SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I
POŁROCZE 2020

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
2020 Satis Group PB RBR SSF.pdf2020 Satis Group PB RBR SSF.pdf RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU
SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I
POŁROCZE 2020
2020'06 Satis Group PB RBR JSF.pdf2020'06 Satis Group PB RBR JSF.pdf RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU
ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO
RAPORT_Q22020_ver.fin_po korekcie.pdfRAPORT_Q22020_ver.fin_po korekcie.pdf ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE
FINANSOWE SATIS GROUP S.A. ZA I PÓŁROCZE 2020 - PO KOREKCIE
Satis Group_Sprawozdanie z działalności_I Półrocze 2020_ver.fin_po korekcie.pdfSatis Group_Sprawozdanie z działalności_I Półrocze 2020_ver.fin_po korekcie.pdf Sprawozdanie z działalności SATIS GROUP S.A.
za I pół roc ze 2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-01 Andrzej Wrona Prezes Zarządu Andrzej Wrona
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki