REKLAMA

SANOK RC SA: wyniki finansowe

2023-11-17 06:50
publikacja
2023-11-17 06:50
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_srodroczny_III_kw_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
WYBRANE DANE FINANSOWE GK SANOK RC
I. Przychody ze sprzedaży 1 118 633 1 038 417 244 387 221 504
II. Zysk operacyjny 72 968 43 054 15 941 9 184
III. Zysk przed opodatkowaniem 69 811 40 364 15 252 8 610
IV. Zysk netto udziałowców jednostki dominującej 62 123 42 381 13 572 9 040
V. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 141 372 50 609 30 885 10 795
VI. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -48 703 -58 368 -10 640 -12 450
VII. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -50 828 -13 449 -11 104 -2 869
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych netto 41 863 -21 205 9 146 -4 523
IX. Liczba akcji 26 881 922 26 881 922 26 881 922 26 881 922
X. Średnia ważona liczba akcji 26 075 465 26 881 922 26 075 465 26 881 922
XI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 26 881 922 27 509 164 26 881 922 27 509 164
XII. Zysk na jedną akcję 2,38 1,58 0,52 0,34
XIII. Rozwodniony zysk na jedna akcję 2,31 1,54 0,50 0,33
XIV. Aktywa razem (stan na 30.09.2023 oraz na 31.12.2022) 1 060 396 1 016 547 228 750 216 752
XV. Zobowiązania długoterminowe (stan na 30.09.2023 oraz na 31.12.2022) 199 353 228 419 43 005 48 704
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe (stan na 30.09.2023 oraz na 31.12.2022) 278 832 240 723 60 150 51 328
XVII. Kapitał własny jednostki dominującej i udziały niekontrolujące (stan na 30.09.2023 oraz na 31.12.2022) 582 211 547 405 125 596 116 720
XVIII. Kapitał akcyjny (stan na 30.09.2023 oraz na 31.12.2022) 5 376 5 376 1 160 1 146
WYBRANE DANE FINANSOWE SANOK RC SA
XIX. Przychody ze sprzedaży 803 745 720 761 175 594 153 746
XX. Zysk operacyjny 55 279 44 860 12 077 9 569
XXI. Zysk przed opodatkowaniem 60 280 19 114 13 169 4 077
XXII. Zysk netto 55 449 22 245 12 114 4 745
XXIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 118 841 47 558 25 963 10 145
XXIV. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -32 122 -57 297 -7 018 -12 222
XXV. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -51 430 -9 084 -11 236 -1 938
XXVI. Zmiana stanu środków pieniężnych netto 35 281 -18 821 7 708 -4 015
XXVII. Liczba wszystkich akcji - stan na koniec okresu 26 881 922 26 881 922 26 881 922 26 881 922
XXVIII. Średnia ważona liczba akcji 26 075 465 26 881 922 26 075 465 26 881 922
XXIX. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 26 881 922 27 509 164 26 881 922 27 509 164
XXX. Zysk na jedną akcję 2,13 0,83 0,46 0,18
XXXI. Rozwodniony zysk na jedna akcję 2,06 0,81 0,45 0,17
XXXII. Aktywa razem (stan na 30.09.2023 oraz na 31.12.2022) 951 551 936 277 205 270 199 637
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe (stan na 30.09.2023 oraz na 31.12.2022) 162 234 206 218 34 997 43 971
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe (stan na 30.09.2023 oraz na 31.12.2022) 191 519 156 695 41 315 33 411
XXXV. Kapitał własny (stan na 30.09.2023 oraz na 31.12.2022) 597 798 573 364 128 958 122 255
XXXVI. Kapitał akcyjny (stan na 30.09.2023 oraz na 31.12.2022) 5 376 5 376 1 160 1 146
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport śródroczny III kw 2023.pdfRaport śródroczny III kw 2023.pdf Śródroczne skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe wraz z informacją finansową dotyczącą Sanok Rubber Company S.A.za 3 kw 2023 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-17 Piotr Szamburski Prezes Zarządu
2023-11-17 Piotr Dołęga Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki