REKLAMA

SANOK RC SA: wyniki finansowe

2020-11-24 07:16
publikacja
2020-11-24 07:16
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sanok_RC-_Raport_srodroczny_III_kw_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SANOK RUBBER COMPANY
I. Przychody ze sprzedaży 706 115 804 884 158 962 186 809
II. Zysk operacyjny 32 603 30 028 7 340 6 969
III. Zysk przed opodatkowaniem 26 678 28 508 6 006 6 617
IV. Zysk netto udziałowców jednostki dominującej 30 633 35 017 6 896 8 127
V. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 106 436 56 049 23 961 13 009
VI. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -45 175 -24 348 -10 170 -5 651
VII. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -10 310 -37 904 -2 321 -8 797
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych netto 50 937 -6 210 11 467 -1 441
IX. Liczba akcji 26 881 922 26 881 922 26 881 922 26 881 922
X. Średnia ważona liczba akcji 26 881 922 26 881 922 26 881 922 26 881 922
XI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 27 509 164 27 509 164 27 509 164 27 509 164
XII. Zysk na jedną akcję 1,14 1,30 0,26 0,30
XIII. Rozwodniony zysk na jedna akcję 1,11 1,27 0,25 0,30
XIV. Aktywa razem 986 215 954 664 217 861 224 178
XV. Zobowiązania długoterminowe 145 251 234 928 32 087 55 167
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 345 559 248 728 76 336 58 407
XVII. Kapitał własny jednostki dominującej i udziały niekontrolujące 495 405 471 008 109 438 110 604
XVIII. Kapitał akcyjny 5 376 5 376 1 188 1 262
WYBRANE DANE FINANSOWE SANOK RC SA
XIX. Przychody ze sprzedaży 484 659 575 532 109 108 133 577
XX. Zysk operacyjny 39 893 39 500 8 981 9 168
XXI. Zysk przed opodatkowaniem 41 350 41 692 9 309 9 676
XXII. Zysk netto 46 418 51 561 10 450 11 967
XXIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 90 868 73 559 20 457 17 073
XXIV. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -41 130 -36 344 -9 259 -8 435
XXV. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -7 143 -45 278 -1 608 -10 509
XXVI. Zmiana stanu środków pieniężnych netto 42 580 -8 071 9 586 -1 873
XXVII. Liczba akcji - stan na koniec okresu 26 881 922 26 881 922 26 881 922 26 881 922
XXVIII. Średnia ważona liczba akcji 26 881 922 26 881 922 26 881 922 26 881 922
XXIX. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 27 509 164 27 509 164 27 509 164 27 509 164
XXX. Zysk na jedną akcję 1,73 1,92 0,39 0,45
XXXI. Rozwodniony zysk na jedna akcję 1,69 1,87 0,38 0,44
XXXII. Aktywa razem 907 649 863 788 200 506 202 839
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe 115 710 208 285 25 561 48 910
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 253 755 164 019 56 056 38 516
XXXV. Kapitał własny 538 184 491 484 118 888 115 412
XXXVI. Kapitał akcyjny 5 376 5 376 1 188 1 262
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sanok RC- Raport śródroczny III kw 2020.pdfSanok RC- Raport śródroczny III kw 2020.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Sanok RC z informacją dotyczącą Sanok RC S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-24 Piotr Szamburski Prezes Zarządu
2020-11-24 Piotr Dołęga Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki