REKLAMA

Rolnik a PIT – posiadacze gruntów, hodowli i upraw rolnych a roczne rozliczenie podatkowe

2017-04-15 06:00
publikacja
2017-04-15 06:00

Co do zasady rolnicy nie są zobowiązani do tego, by wykazywać przychód do opodatkowania PIT. Płacą oni wyłącznie podatek rolny, w wysokości zależnej od posiadanego areału oraz składki ubezpieczeniowe KRUS. Jednak w przypadku świadczeń emerytalnych i rentowych, prowadzenia stanowiska z produktami rolnymi lub przetworami z własnego gospodarstwa, dodatkowych umów-zleceń czy o dzieło lub prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, rolnicy muszą złożyć tradycyjną deklarację roczną PIT.

Gospodarstwo rolne może przyczynić się do szeregu obowiązków podatkowych, w tym do ujęcia części przychodów rolnika w deklaracji PIT. Co prawda podatku dochodowego nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej; przychodów z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach, jednak zdarzają się sytuacje, w których rolnik powinien pamiętać o rozliczeniach z organami skarbowymi.

NIE ROZLICZYŁEŚ JESZCZE PIT-u? POBIERZ BEZPŁATNY PROGRAM na Bankier.pl

fot. / / YAY Foto

Emerytury i renty z KRUS

W przypadku emerytury lub renty z KRUS organ ubezpieczeniowy obowiązany jest pobrać od podatnika zaliczki na podatek, a do końca lutego przygotować dla podatnika PIT-40A. Osoba, która poza świadczeniami emerytalno-rentowymi wypłacanymi z KRUS nie osiągnęła innego przychodu - nie ma obowiązku składania w urzędzie skarbowym dodatkowego zeznania podatkowego.

Jeżeli jednak emeryt lub rencista posiada małżonka-rolnika, który nie rozlicza się z podatku PIT lub też jeżeli może skorzystać z ulg podatkowych, to korzystnym rozwiązaniem jest złożenie deklaracji. W takim wypadku kwoty wskazane na PIT-40A należy przepisać do rocznej deklaracji podatkowej, uzupełniając je o przysługujące podatnikowi ulgi i odliczenia. Dzięki temu rolnik może liczyć na zwrot z urzędu skarbowego dodatkowych pieniędzy, które w formie zaliczek na podatek zostały pobrane w trakcie roku z kwoty brutto jego świadczeń przez KRUS.

Deklarację podatkową PIT sporządzą również rolnicy, którzy uzupełniają PIT-40A innymi przychodami uzyskanymi w trakcie roku, np. z tytułu przyjętych zleceń, umowy o pracę czy sprzedaży prywatnego majątku.

Rolnicy zainteresowani jedynie przekazaniem 1% podatku pobranego w formie zaliczek z ich emerytury lub renty przez KRUS na rzecz organizacji pożytku publicznego – nie muszą wypełniać deklaracji podatkowej. Zamiast tego mają możliwość przekazania do urzędu skarbowego krótkiej informacji PIT-OP, na której wskażą dane KRS tej organizacji.

Dzierżawa gruntów rolnych, najem sprzętu rolnego

Przychody tego rodzaju należy ująć w deklaracji rocznej PIT-36. Zarówno dzierżawa, jak i najem mogą przynosić koszty lub stratę (wyższe koszty nabycia niż okresowe przychody z oddania do odpłatnego użytkowania), niemniej w takim wypadku rolnik powinien obliczyć różnicę między zarobkiem (przychodem) a ponoszonymi kosztami i kwotę tę wykazać jako dochód lub stratę podatkową. Przy wykazywaniu odpowiednich kwot w deklaracji PIT należy pamiętać, że amortyzacji nie podlegają grunty oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów, a opłaty ponoszone przez najemcę lub dzierżawcę stanowią przychód wynajmującego lub wydzierżawiającego w dniu faktycznej zapłaty (kwoty należne – niezapłacone nie są przychodem podatkowym).

Zasiłki i odszkodowania z KRUS

Odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy (jednorazowe odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby), zasiłki  pogrzebowe i zasiłki macierzyńskie z KRUS, zasiłki chorobowe (zasiłki chorobowe wypłacone na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ubezpieczeniu społecznym członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, spółdzielni kółek rolniczych oraz ich rodzin, w części odpowiadającej udziałowi dochodu z tytułu działalności rolniczej, z wyjątkiem polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, w dochodzie podzielnym spółdzielni), ryczałt energetyczny dla kombatantów, dodatki pielęgnacyjne – wszystkie te świadczenia zwolnione są z obowiązku zapłaty podatku dochodowego.

W efekcie rolnik otrzymujący takie świadczenia nie płaci podatku oraz nie składa z powodu ich otrzymywania deklaracji rocznej PIT. 

Agroturystyka a PIT

Zwolnione z opodatkowania i obowiązku wykazywania w deklaracji podatkowej pozostają dochody uzyskane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5.

Natomiast wynajem sprzętu turystycznego, sal na imprezy integracyjne, zapewnienie obsługi turystycznej czy też organizacja szkół językowych na wsiach – wszystkie te przychody podlegają już rozliczeniu w deklaracji podatkowej.

Sprzedaż składników gospodarstwa rolnego (maszyny) w PIT rocznym

W rocznej deklaracji PIT wykazać należy również sprzedaż składników majątku ruchomego, które zbyte zostały w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od końca miesiąca ich kupna. Opodatkowaniu podlega w tym przypadku dochód – czyli różnica między ceną kupna a ceną sprzedaży. W efekcie sezonowy zakup niektórych sprzętów rolniczych, które po sezonie ze względu na swoją nieużyteczność zostają zbyte – powinien zostać rozliczony w rocznym PIT.

Wyprzedaż stada lub zwierząt w PIT rocznym

Taki rodzaj działalności jest kwalifikowany do działalności rolniczej – nie podlega wykazaniu w rocznym PIT.

Przetwory rolnicze pochodzące z własnego gospodarstwa

Wśród przychodów z tzw. innych źródeł w deklaracji rocznej PIT wykazać należy również przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, prowadzonej bezpośrednio w gospodarstwie lub na targowisku na rzecz konsumentów. Dodać warto, że te same przychody ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych nieprzekraczającej ilości, która może być zbywana w ramach rolniczego handlu detalicznego, ale uzyskiwane w 2017 r. do wartości 20 000 zł rocznie pozostaną zwolnione z podatku, a w deklaracji za 2017 r. wykazać będzie trzeba wyłącznie nadwyżkę ponad ten limit.

Odsprzedaż (pośrednictwo) lub przetwórstwo przemysłowe produktów rolniczych

Jeżeli rolnik prowadzi działalność polegającą na przetwórstwie przemysłowym własnych produktów lub też odkupuje od innych rolników ich płody rolne i sprzedaje je albo też oferuje się pośredniczenia w sprzedaży takich produktów, za co otrzymuje wynagrodzenie – musi wykazać swoje przychody w rocznej deklaracji PIT i zapłacić z tego tytułu podatek. Co do zasady działalność tego rodzaju może być kwalifikowana albo do działalności gospodarczej (prowadzenie własnej firmy) albo do umów-zleceń (tzw. działalność wykonywana osobiście).

Usługi sprzętem rolniczym, operator sprzętu rolnego i budowlanego

Do przychodów podatkowych, które trzeba wykazać w deklaracji PIT zaliczyć również należy kwoty otrzymane z tytułu usług własnym sprzętem lub sprzętem innego rolnika. Osoby, które zawierają umowę na kierowanie i obsługę sprzętu rolniczego lub podnajmują ciągniki czy kombajny z kierowcą od wynagrodzenia za wykonywane zlecenie muszą zapłacić podatek dochodowy. 

Opodatkowanie rolnika z przypadku przychodów z innych tytułów.

Gdy rolnik będzie uzyskiwał dochody równocześnie także z innych źródeł przychodów ( np. działalność wykonywana osobiście na podstawie umowy-zlecenia lub umowy o dzieło, działalność gospodarcza, stosunek służbowy, umowa pracę), co do zasady podlega obowiązkowi podatkowemu z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i powinien rozliczyć się w terminie do 30 kwietnia (w 2017 r. do 2 maja).

Umowa-zlecenie

Osoba ubezpieczona w KRUS i zatrudniona na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak np. umowa-zlecenie, musi rozliczyć się z tak uzyskanych przychodów z urzędem skarbowym. Od pracodawcy do końca lutego powinna otrzymać informację PIT-11, który będzie podstawą rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. W związku z tym rolnik ma obowiązek złożyć właściwy druk rozliczenia z urzędem skarbowym na formularzu PIT-37.

Dla rolników niezmiernie ważna pozostaje kwestia ubezpieczenia zdrowotnego w KRUS, w przypadku podjęcia dodatkowego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę należy zwrócić uwagę na możliwy dopuszczalny dochód osiągany z tego tytułu. Zgodnie bowiem z treścią przepisu rolnik lub domownik, który podlegając ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy, został objęty innym ubezpieczeniem społecznym z tytułu wykonywania umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 (tj. np umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, nadal podlega ubezpieczeniu w KRUS, jeżeli tylko przychód osiągany z tego tytułu w rozliczeniu miesięcznym nie przekracza kwoty równej połowie minimalnego wynagrodzenia za pracę. W roku 2016 minimalne wynagrodzenie wynosiło 1850,00 zł brutto. Wobec czego, aby rolnik nie utracił możliwości ubezpieczenia w KRUS, jego dochód miesięcznie nie mógł przekroczyć 925,00 zł brutto. 

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na to, że od 1 stycznia 2017 r. miesięczny dochód będzie mógł wynosić do kwoty minimalnego wynagrodzenia, tj. aż 2000,00 zł. Dopiero przekroczenie tego poziomu zarobków będzie skutkowało utratą możliwości podleganiu ubezpieczeniu w KRUS. 

Umowa o pracę

W przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, jego skutkiem zawsze będzie utrata możliwości ubezpieczenia w KRUS, gdyż praca na podstawie umowy wiąże się z obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalno-rentowym oraz zdrowotnym w ZUS. Zatrudniony podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalno-rentowym od dnia nawiązania stosunku pracy i powinien zostać zgłoszony do ZUS w terminie 7 dni od dnia nawiązania stosunku pracy przez swojego pracodawcę.

Pracodawca zatrudnionego rolnika jest jednocześnie płatnikiem jego składek, jak i zaliczek na podatek dochodowy. Do końca lutego następnego roku ma obowiązek przesłać zatrudnionemu pracownikowi PIT-11, na podstawie którego ten złoży roczne zeznanie podatkowego na PIT-37.

Własna działalność gospodarcza

Rolnicy mogą również prowadzić dodatkowo indywidualną działalność gospodarczą niezwiązaną z produkcją rolną, jeśli jednak chcą podlegać nadal ubezpieczeniu rolniczemu, muszą pamiętać, że dochód osiągany z tego tytułu jest limitowany. W roku bieżącym prawo do ubezpieczenia w KRUS zachowają ci przedsiębiorcy, których podatek z działalności za 2016 r. nie przekroczy limitu 3258 zł. Co ważne, brana do limitu wartość podatku ustalana jest w oparciu o dane z zeznania rocznego PIT - pomniejszone o dopuszczalne odliczenia, czyli np. ulgi prorodzinnej z tytułu wychowania dzieci. W takim przypadku niezwykle ważna pozostaje wybrana forma opodatkowania, która powinna być dostosowana do specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej i uzależniona np. od poziomu generowanych kosztów z nią związanych. Zeznanie roczne z prowadzonej działalności winno zostać złożone na druku PIT-36.

Dochody z działów specjalnych produkcji rolnej

Jak już wspomniano na początku, w przypadku osiągania przez rolników przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej, przychodów z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach, przychody te opodatkowane są podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przychodów z tego tytułu nie łączy się z przychodami opodatkowanymi wg skali podatkowej i opodatkowuje wg jednej stawki 19% (podobnie jak działalność gospodarczą).

Do działów specjalnych produkcji rolnej zalicza się:

  • uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych,

  • uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro",

  • fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego,

  • wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych,

  • hodowla dżdżownic,

  • hodowla entomofagów,

  • hodowla jedwabników,

  • prowadzenie pasiek oraz

  • hodowla i chów poza gospodarstwem rolnym następujących zwierząt: psów rasowych, kotów rasowych, koni, ryb akwariowych powyżej 700 dm3 objętości akwarium, obliczonej według wewnętrznych długości krawędzi, owiec – powyżej 10 sztuk, świni – powyżej 50 sztuk, bydła i cieląt – powyżej 10 sztuk, krów – powyżej 5 sztuk.

Od 1 stycznia 2016 roku obowiązują nowe zasady opodatkowania dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Podatnicy, którzy dochody z działów specjalnych produkcji rolnych ustalali w 2016 roku na podstawie prowadzonych ksiąg (KPiR bądź ksiąg rachunkowych), a także samodzielnie obliczali zaliczki na podatek dochodowy, nie muszą już składać deklaracji PIT-6. Zamiast niej powinni natomiast przekazać informację o prowadzonych działach specjalnych produkcji rolnej na nowym druku PIT/DS załączaną do zeznania rocznego PIT-36 bądź PIT-36L.

Jednakże trzeba zwrócić uwagę, że  podatnicy, którzy w 2016 roku ustalali dochody z działów specjalnych produkcji rolnej przy zastosowaniu norm szacunkowych z wykorzystaniem rodzajów upraw i produkcji oraz jednostki powierzchni upraw lub rodzaju produkcji, zobowiązani byli wypełnić informację PIT-6 na dotychczasowych zasadach i złożyć ją do dnia 20 stycznia 2017 roku.

O tym, czy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej mogą rozliczać się nadal przy zastosowaniu norm szacunkowych decyduje poziom osiąganych przychodów netto (bez VAT), a kwota limitu wynosi równowartość 1 200 000 euro. Powyżej tego poziom producenci zobowiązani będą do prowadzenia ksiąg rachunkowych i ustalania dochodu do opodatkowania na ich podstawie, na zasadach podobnych do tych, jakie dotyczą pozarolniczej działalności gospodarczej.

Adwokat Łukasz Wieszczeczyński, www.adwokaci-twz.pl

Źródło:
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 6,5% i zgarnij nawet 450 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 6,5% i zgarnij nawet 450 zł

Komentarze (7)

dodaj komentarz
~kk
Eee PiSowcy podnosic szybko kwote wolna od podatku tak jak było obiecane.
~WOW
Ciekawa zapowiedź PiS. "W przyszłym tygodniu projekt, który obniży pozapłacowe koszty pracy i podniesie zarobki Polaków o 25-30 proc" . W przyszłym tygodniu zostanie zaprezentowany projekt, który obniży pozapłacowe koszty pracy i podniesie zarobki Polaków o 25-30 proc." " — zapowiedział PAP przewodniczący Parlamentarnego Ciekawa zapowiedź PiS. "W przyszłym tygodniu projekt, który obniży pozapłacowe koszty pracy i podniesie zarobki Polaków o 25-30 proc" . W przyszłym tygodniu zostanie zaprezentowany projekt, który obniży pozapłacowe koszty pracy i podniesie zarobki Polaków o 25-30 proc." " — zapowiedział PAP przewodniczący Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego Adam Abramowicz . Abramowicz powiedział, że dziś pozapłacowe koszty pracy są bardzo wysokie, wynoszą ponad 60 proc.
My proponujemy obniżenie tych kosztów do 25-30 proc. Różnica zostanie w kieszeni pracownika (…), koszty dla pracodawcy pozostaną na takim samym poziomie jak obecnie (…). To będą podwyżki dość znaczące. Ktoś, kto zarabia dziś na rękę np. 3 tys. zł po zmianach otrzymałby 3 tys. 750 zł .

"Dodał, że taki system byłby dużo prostszy niż obecny, bowiem dziś pracodawcy płacą składki z ośmiu różnych tytułów, składają trzy przelewy do ZUS i przelew do urzędu skarbowego.
Tu zasada byłaby prosta - firma płaciłaby jeden podatek w wysokości 25 proc. od całego funduszu płac, co wiązałoby się z wykonaniem obowiązków podatkowych za pracowników wobec państwa "
~Adrian
Błąd z dzierżawą.
"Jeżeli gospodarstwo rolne wydzierżawione zostało na działalność rolniczą, o której mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o PIT, to przychód uzyskiwany z tytułu dzierżawy nie stanowi źródła przychodów dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych." za infor
~pit
a jeżeli rolnik gra na GPW to czy utraci prawo do KRUS
~foxi
No jak to właściwie jest, bo ja wydzierżawiłem rolnikowi 2,5ha gruntów rolnych w mieście.
Rolnik kasuje dopłaty KRUS. Mnie płaci za użytkowanie gruntu !
Czy ten dochód muszę opodatkować ? Sam nie jestem rolnikiem.
~foxi
Zgadza się !
„Jeżeli gospodarstwo rolne wydzierżawione zostało na działalność rolniczą, o której mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to przychód uzyskiwany przez Wnioskodawcę z tego tytułu nie stanowi źródła przychodów dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych” (interpretacja Izby Skarbowej
Zgadza się !
„Jeżeli gospodarstwo rolne wydzierżawione zostało na działalność rolniczą, o której mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to przychód uzyskiwany przez Wnioskodawcę z tego tytułu nie stanowi źródła przychodów dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych” (interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 23 września 2009 r., znak IPPB1/415-521/09-2/EC).
~Księgowa
Błędu nie ma. Aby nie płacić PIT trzeba wydzierżawić gospodarstwo rolne na cele rolnicze. Tu z treści wynika , że chodzi o grunty rolne, więc nie gospodarstwo (co do zasady pojęć nie można utożsamiać). Przychodami są najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa Błędu nie ma. Aby nie płacić PIT trzeba wydzierżawić gospodarstwo rolne na cele rolnicze. Tu z treści wynika , że chodzi o grunty rolne, więc nie gospodarstwo (co do zasady pojęć nie można utożsamiać). Przychodami są najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą;

Powiązane: Rozliczenia podatkowe - PIT 2016

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki