REKLAMA

ROPCZYCE: wyniki finansowe

2022-05-17 19:15
publikacja
2022-05-17 19:15
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ZMR_QSr1_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 128 533 79 535 27 658 17 396
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 97 909 57 013 21 068 12 470
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 792 8 235 1 892 1 801
IV. Zysk (strata) brutto 12 071 9 403 2 597 2 057
V. Zysk (strata) netto 8 964 6 846 1 929 1 497
VI. Średnioważona liczba udziałów/akcji w sztukach 4 658 814 4 506 303 4 658 814 4 506 303
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 1,92 1,52 0,41 0,33
VIII. Aktywa trwałe a) 265 937 257 982 57 160 56 090
IX. Aktywa obrotowe a) 286 875 263 408 61 660 57 270
X. Kapitał własny a) 346 808 336 340 74 542 73 127
XI. Zobowiązania długoterminowe a) 62 777 63 805 13 493 13 872
XII. Zobowiązania którtkoterminowe a) 143 227 121 245 30 785 26 361
XIII. Liczba akcji 4 658 814 4 658 814 4 658 814 4 658 814
XIV. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) a) 74,44 72,19 16,00 15,70
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -7 027 -18 569 -1 512 -4 061
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 204 -3 943 -1 981 -862
XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -708 1 097 -152 240


a) dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej dotyczące
okresu poprzedniego (w PLN i EUR), prezentowane są na koniec
poprzedniego roku obrotowego, tj. 31.12.2021.Kurs EUR/PLN
31.03.2022 31.12.2021 31.03.2021- dla danych sprawozdania z sytuacji
finansowej 4,6525 4,5994 4,6603- dla danych rachunku zysków i strat
4,6472 4,5775 4,5721Do przeliczenia danych sprawozdania z
sytuacji finansowej użyto kursu średniego NBP na dzień bilansowy.Do
przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych użyto kursu średniego będącego średnią
arytmetyczną kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień poszczególnych
miesięcy danego okresu.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
ZMR_QSr1_2022.pdfZMR_QSr1_2022.pdf ZMR_QSr1_2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-17 Józef Siwiec Prezes Zarządu
2022-05-17 Marian Darłak Wiceprezes Zarządu
2022-05-17 Robert Duszkiewicz Wiceprezes Zarządu
2022-05-17 Jerzy Gdula Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 6,5% i zgarnij nawet 450 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 6,5% i zgarnij nawet 450 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki