REKLAMA

REMAK: wyniki finansowe

2021-10-29 07:10
publikacja
2021-10-29 07:10
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skrocone_SF_3Q2021.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skrocone_SF_3Q2021.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 146458 192111 32129 43249
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8644 16106 1896 3626
III. Zysk (strata) brutto 8954 15357 1964 3457
IV. Zysk (strata) netto 7265 12317 1594 2773
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -15830 11732 -3473 2641
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1636 11722 -359 2639
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1413 -1598 -310 -360
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -18879 21856 -4141 4920
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 172597 249964 37255 54166
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 110648 195300 23883 42320
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1316 654 284 142
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 69146 143943 14925 31192
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 61949 54664 13372 11845
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7500 7500 1619 1625
XV. Liczba akcji (w szt.) 3000000 3000000 3000000 3000000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 2,42 4,11 0,53 0,92
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,42 4,11 0,53 0,92
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 20,65 18,22 4,46 3,95
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 20,65 18,22 4,46 3,95
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skrocone_SF_3Q2021.xhtmlSkrocone_SF_3Q2021.xhtml Skrócone Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2021
Skrocone_SF_3Q2021.xhtml.XAdESSkrocone_SF_3Q2021.xhtml.XAdES Podpisy zewnętrzne skróconego Sprawozdania Finansowego za III kwartał 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-28 Aleksander Umiński Prezes Zarządu
2021-10-28 Jacek Sadowski Wiceprezes Zarządu
2021-10-28 Marcin Garlej Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki