REKLAMA

REDAN: wyniki finansowe

2020-10-23 19:09
publikacja
2020-10-23 19:09
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RB_43_2020_-_korekta_raportu_za_I_kwartal_2020.pdf  (KOREKTA RAPORTU)
SSF_1Q_2020_24.07_v1-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_dodatkowa_za_1q_2020_korekta_23_10_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE REDAN S.A
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 15 361 38 041 3 494 8 851
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (2 003) (5 109) (456) (1 189)
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 75 (5 064) 17 (1 178)
IV. Zysk (strata) netto 75 (5 048) 17 (1 175)
V. Całkowity zysk (strata) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 75 (5 048) 17 (1 175)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 601 (147) 364 (34)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (863) 135 (196) 31
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (812) (300) (185) (70)
IX. Przepływy pieniężne netto, razem (74) (312) (17) (73)
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,00 (0,14) 0,00 (0,03)
XI. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.03.2020 31.12.2019 31.03.2020 31.12.2019
XII. Aktywa razem 59 243 55 434 13 014 13 017
XIII. Aktywa obrotowe 41 894 39 090 9 203 9 179
XIV. Aktywa trwałe 17 349 16 344 3 811 3 838
XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 45 243 41 509 9 938 9 747
XVI. Zobowiązania długoterminowe 11 086 10 247 2 435 2 406
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 34 157 31 262 7 503 7 341
XVIII. Kapitał własny 14 000 13 925 3 075 3 270
XIX. Kapitał zakładowy 35 709 35 709 7 844 8 385
XX. Liczba akcji 35 709 244 35 709 244 35 709 244 35 709 244
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,39 0,39 0,09 0,09
XXII. za okres 01.01-31.03.2020 01.01-31.03.2019 01.01-31.03.2020 01.01-31.03.2019
XXIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 33 031 110 980 7 513 25 823
XXIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (5 741) (24 206) (1 306) (5 632)
XXV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (10 291) (27 316) (2 341) (6 356)
XXVI. Zysk (strata) netto (9 837) (32 256) (2 238) (7 505)
XXVII. Całkowity dochód (strata) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (10 173) (23 774) (2 314) (5 532)
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (6 982) (9 083) (1 588) (2 113)
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (399) (1 893) (91) (440)
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 988 6 486 1 135 1 509
XXXI. Przepływy pieniężne netto, razem (2 393) (4 490) (544) (1 045)
XXXII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (0,28) (0,90) (0,06) (0,21)
XXXIII. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.03.2020 31.12.2019 31.03.2020 31.12.2019
XXXIV. Aktywa razem 92 582 97 076 20 337 22 796
XXXV. Aktywa obrotowe 52 819 57 225 11 603 13 438
XXXVI. Aktywa trwałe 39 763 39 851 8 735 9 358
XXXVII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 114 778 109 099 25 213 25 619
XXXVIII. Zobowiązania długoterminowe 14 627 15 021 3 213 3 527
XXXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 100 151 94 078 22 000 22 092
XL. Kapitał własny (22 196) (12 023) (4 876) (2 823)
XLI. Kapitał zakładowy 35 709 35 709 7 844 8 385
XLII. Liczba akcji 35 709 244 35 709 244 35 709 244 35 709 244
XLIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) (0,62) (0,34) (0,14) (0,08)


Powyższe dane finansowe za I Q 2020 oraz 2019 roku zostały przeliczone
na EUR według następujących zasad:


− poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu
ogłoszonego na dzień 31 marca 2020 roku – 4,5523 PLN / EUR, i na dzień
31 grudnia 2019 roku - 4,2585 PLN/EUR,


− poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów
pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego
miesiąca okresu obrotowego (od 1 stycznia do 31 marca 2020 roku) –
4,3963 PLN / EUR i (od 1 stycznia do 31 marca 2019 roku) - 4,2978 PLN /
EUR.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 43/2020 z dnia 2020-10-23 o treści:


Zarząd Redan SA S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości
korektę raportu okresowego za I kwartał 2020 roku, opublikowanego przez
Emitenta pierwotnie w dniu 24 lipca 2020 r.


Korekta polega w szczególności na dodaniu informacji o akcjach
posiadanych przez akcjonariuszy posiadających znaczne pakiety akcji oraz
osoby nadzorujące Emitenta także na dzień przekazania raportu
kwartalnego (pierwotnie raport zawierał dane na ostatni dzień kwartału)
zgodnie z § 66 ust. 8 pkt 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim, poprzez dodanie:


a) wykazu akcjonariuszy, posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez
podmioty zależne co najmniej 5% liczby głosów na walnym zgromadzeniu
Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem
liczby głosów posiadanych przez wyżej wymienionych akcjonariuszy, oraz
zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie
od dnia przekazania poprzedniego raportu okresowego oraz


b) informacji o stanie posiadania akcji Redan S.A. oraz akcji i udziałów
w jednostkach powiązanych Redan S.A. przez członków Rady Nadzorczej na
dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem zmian w stanie
posiadania, w okresie od dnia przekazania poprzedniego raportu
okresowego.


Plik Opis
RB_43_2020 - korekta raportu za I kwartał 2020.pdfRB_43_2020 - korekta raportu za I kwartał 2020.pdf

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SSF 1Q 2020_24.07 v1-sig.pdfSSF 1Q 2020_24.07 v1-sig.pdf
Informacja dodatkowa za 1q 2020 korekta 23_10_2020.pdfInformacja dodatkowa za 1q 2020 korekta 23_10_2020.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-23 Bogusz Kruszyński Prezes Zarządu Bogusz Kruszyński
2020-10-23 Anna Królikiewicz Główna Księgowa Anna Królikiewicz
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki