REKLAMA
Tylko u nas

RANK PROGRESS S.A.: wyniki finansowe

2022-04-28 17:10
publikacja
2022-04-28 17:10
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
GKRP_List_Prezesa_2022-04-28_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GKRP_List_Prezesa_2022-04-28_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_RANK_Sprawozdanie_z_badania_SSF_MSSF_2021_JZP.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_RANK_Sprawozdanie_z_badania_SSF_MSSF_2021_JZP.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OSWIADCZENIE_ZARZADU_2022-04-28_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OSWIADCZENIE_ZARZADU_2022-04-28_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
INFORMACJA_ZARZADU_a_2022-04-28_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
INFORMACJA_ZARZADU_a_2022-04-28_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
rnk_2021-12-31_pl.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
rnk_2021-12-31_pl.zip.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RPSSzD_2021-12-31_pl_2022-04-28_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RPSSzD_2021-12-31_pl_2022-04-28_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
protokolRN_2022-04-28_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
protokolRN_2022-04-28_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
I. Przychodzy ze sprzedaży 61 464,00 119 264,00 13 427,00 26 656,00
II. Zysk (strata) na sprzedaży 10 043,00 13 644,00 2 194,00 3 050,00
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 601,00 82 310,00 131,00 18 397,00
IV. Zysk (strata) brutto 6 850,00 69 348,00 1 496,00 15 500,00
V. Zysk (strata) netto 3 489,00 54 468,00 762,00 12 174,00
VI. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 5 162,00 11 229,00 1 128,00 2 510,00
VII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 60 451,00 20 448,00 13 206,00 4 570,00
VIII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -37 755,00 -17 603,00 -8 248,00 -3 934,00
IX. Przepływy pieniężne razem 27 858,00 14 074,00 6 086,00 3 146,00
X. Nieruchomości inwestycyjne 571 303,00 628 039,00 124 213,00 136 092,00
XI. Aktywa razem 828 021,00 854 817,00 180 028,00 185 234,00
XII. Zobowiązania długoterminowe 265 992,00 199 431,00 57 832,00 43 216,00
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 122 715,00 219 561,00 26 681,00 47 578,00
XIV. Kapitał własny razem 439 314,00 435 825,00 95 516,00 94 441,00
XV. Kapitał zakładowy 3 718,00 3 718,00 808,00 806,00
XVI. Liczba akcji (szt) 37 183 550,00 37 183 550,00 37 183 550,00 37 183 550,00
Przeliczenia na euro dokonano na podstawie następujących zasad:
•Pozycje bilansowe wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy tj. na dzień 31 grudnia 2021 r. kurs 1 EUR = 4,5994 PLN, a na 31 grudnia 2020 r. kurs 1 EUR = 4,6148 PLN
•Pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych wg średniego kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP na koniec każdego miesiąca kalendarzowego danego okresu tj. za okres 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. kurs 1 EUR = 4,5775 PLN, a za okres 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020r. kurs 1 EUR = 4,4742 PLN
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GKRP_List_Prezesa_2022-04-28_pl.xhtmlGKRP_List_Prezesa_2022-04-28_pl.xhtml List Prezesa
GKRP_List_Prezesa_2022-04-28_pl.xhtml.xadesGKRP_List_Prezesa_2022-04-28_pl.xhtml.xades
GK_RANK_Sprawozdanie_z_badania_SSF_MSSF_2021_JZP.xhtmlGK_RANK_Sprawozdanie_z_badania_SSF_MSSF_2021_JZP.xhtml Sprawozdanie z badania SSF
GK_RANK_Sprawozdanie_z_badania_SSF_MSSF_2021_JZP.xhtml.xadesGK_RANK_Sprawozdanie_z_badania_SSF_MSSF_2021_JZP.xhtml.xades
OSWIADCZENIE_ZARZADU_2022-04-28_pl.xhtmlOSWIADCZENIE_ZARZADU_2022-04-28_pl.xhtml Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności SSF
OSWIADCZENIE_ZARZADU_2022-04-28_pl.xhtml.xadesOSWIADCZENIE_ZARZADU_2022-04-28_pl.xhtml.xades
INFORMACJA_ZARZADU_a_2022-04-28_pl.xhtmlINFORMACJA_ZARZADU_a_2022-04-28_pl.xhtml Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej
INFORMACJA_ZARZADU_a_2022-04-28_pl.xhtml.xadesINFORMACJA_ZARZADU_a_2022-04-28_pl.xhtml.xades
rnk_2021-12-31_pl.ziprnk_2021-12-31_pl.zip Sprawozdanie finansowe GK Rank Progress S.A. za 2021r
rnk_2021-12-31_pl.zip.xadesrnk_2021-12-31_pl.zip.xades
RPSSzD_2021-12-31_pl_2022-04-28_pl.xhtmlRPSSzD_2021-12-31_pl_2022-04-28_pl.xhtml Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Rank Progress S.A. za 2021r
RPSSzD_2021-12-31_pl_2022-04-28_pl.xhtml.xadesRPSSzD_2021-12-31_pl_2022-04-28_pl.xhtml.xades
protokolRN_2022-04-28_pl.xhtmlprotokolRN_2022-04-28_pl.xhtml Oświadczenie i ocena Rady Nadzorczej
protokolRN_2022-04-28_pl.xhtml.xadesprotokolRN_2022-04-28_pl.xhtml.xades
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki