REKLAMA

RANK PROGRESS S.A.: wyniki finansowe

2021-04-28 17:20
publikacja
2021-04-28 17:20
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_Prezesa_SSF_pf.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_Rank_Progress_SA_Sprawozdanie_z_badania_SSF_MSSF_2020_B-think.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_Rank_Progress_SSF_MSSF_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_RPSA_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Protokol_Rady_Nadzorczej_z_dnia_28.04.2021r.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi 119 640 103 953 26 740 24 165
II. Zysk/strata na sprzedaży 16 511 26 364 3 690 6 129
III. Zysk/strata na działalności operacyjnej 85 178 20 684 19 038 4 808
IV. Zysk/strata brutto 61 238 12 503 13 687 2 906
V. Zysk/strata netto 57 335 8 081 12 815 1 878
VI. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 22 600 50 906 5 052 11 835
VII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 9 076 (20 051) 2 029 (4 661)
VIII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej (17 603) (27 674) (3 934) (6 433)
IX. Przepływy pieniężne razem 14 073 3 181 3 145 739
X. 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
XI. Nieruchomości inwestycyjne 628 039 592 777 136 092 139 199
XII. Aktywa razem 854 817 775 032 185 234 181 996
XIII. Zobowiązania długoterminowe 205 881 313 028 44 613 73 507
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 210 244 80 698 45 559 18 950
XV. Kapitał własny 438 692 381 306 95 062 89 540
XVI. Kapitał zakładowy 3 718 3 718 806 873
XVII. Liczba akcji 37 183 550 37 183 550 37 183 550 37 183 550


Przeliczenia na euro dokonano na podstawie następujących zasad:


1) Pozycje bilansowe wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień
bilansowy tj, na dzień 31.12.2020r kurs 1 EUR=4,6148 PLN, a na
31.12.2019r kurs 1 EUR=4,2585 PLN

2) Pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów
pieniężnych wg średniego kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
kursów ogłaszanych przez NBP na koniec każdego miesiąca kalendarzowego
danego okresu tj. za okres 01.01.2020r do 31.12.2020r kurs 1 EUR=4,4742
PLN, a za okres 01.01.2019r do 31.12.2019r kurs 1 EUR=4,3018 PLNRaport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List Prezesa SSF pf.pdfList Prezesa SSF pf.pdf List Prezesa
GK Rank Progress SA Sprawozdanie z badania_SSF_MSSF_2020_B-think.pdfGK Rank Progress SA Sprawozdanie z badania_SSF_MSSF_2020_B-think.pdf Sprawozdanie z badania SSF
Oświadczenie Zarządu.pdfOświadczenie Zarządu.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelnośći SSF
Informacja Zarządu.pdfInformacja Zarządu.pdf Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej
GK_Rank_Progress SSF_MSSF 2020.pdfGK_Rank_Progress SSF_MSSF 2020.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Rank Progress SA za 2020
Sprawozdanie Zarządu z działalnosci Grupy Kapitałowej RPSA 2020.pdfSprawozdanie Zarządu z działalnosci Grupy Kapitałowej RPSA 2020.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Rank Progress SA za 2020
Protokół Rady Nadzorczej z dnia 28.04.2021r.pdfProtokół Rady Nadzorczej z dnia 28.04.2021r.pdf Uchwały Rady Nadzorczej na potrzeby SSF

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-28 Jan Mroczka Prezes Zarządu Jan Mroczka
2021-04-28 Małgorzata Mroczka Wiceprezes Zarządu Małgorzata Mroczka


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-28 Elżbieta Kaliciak Członek Zarządu - Progress XXVIII Sp. z o.o. Elżbieta Kaliciak
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki