1,1350 zł
-2,99% -0,0350 zł
Rank Progress SA (RNK)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_finansowe_SSF_i_JSF_-_3Q2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdania_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_Rank_Progress_3Q2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi 91 107 63 301 21 145 14 882
II. Zysk/strata na sprzedaży 23 182 13 861 5 380 3 259
III. Zysk/strata na działalności operacyjnej 34 947 33 894 8 111 7 969
IV. Zysk/strata brutto 17 620 18 796 4 089 4 419
V. Zysk/strata netto 7 336 19 093 1 703 4 489
VI. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 23 840 47 163 5 534 11 088
VII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -14 276 5 026 -3 313 1 182
VIII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -12 000 -53 626 -2 785 -12 608
IX. Przepływy pieniężne razem -2 436 -1 437 -565 -338
X. 30.09.2019r. 31.12.2018r. 30.09.2019r. 31.12.2018r.
XI. Nieruchomości inwestycyjne 601 644 577 388 137 563 134 276
XII. Aktywa razem 775 727 785 032 177 366 182 566
XIII. Zobowiązania długoterminowe 211 721 191 435 48 409 44 520
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 194 791 231 714 44 538 53 887
XV. Kapitał własny 369 215 361 883 84 419 84 159
XVI. Kapitał zakładowy 3 718 3 718 850 865
XVII. Liczba akcji (w szt.) 37 183 550 37 183 550 37 183 550 37 183 550
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
<font size="9.0pt" face="Verdana,sans-serif"><span style="line-height: 115%">Przeliczenia
na euro dokonano na podstawie następujących zasad:</span></font><font face="Times New Roman">
</font><br/><font size="9.0pt" face="Verdana,sans-serif"><span style="line-height: 115%">-
pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej wg średniego kursu NBP
obowiązującego na dzień bilansowy tj. na dzień 30 września 2019 r. kurs
1 EUR = 4,3736 PLN, a na 31 grudnia 2018 r. kurs 1 EUR = 4,3000 PLN,</span></font><font face="Times New Roman"><br/>-
</font><font size="9.0pt" face="Verdana,sans-serif"><span style="line-height: 115%">pozycje
sprawozdania z zysków lub strat i innych dochodów całkowitych oraz
sprawozdania<br style="line-height: 115%">z przepływu środków
pieniężnych wg średniego kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów ogłaszanych przez NBP na koniec każdego miesiąca
kalendarzowego danego okresu tj. za okres od 1 stycznia 2019 r. do 30
września 2019 r. kurs 1 EUR = 4,3086 PLN, a za okres od 1 stycznia 2018
r. do 30 września 2018 r. kurs 1 EUR = 4,2535 PLN</span></font><font face="Times New Roman"><br/></font>
</p>
</body>
</html>
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie finansowe SSF i JSF - 3Q2019.pdfSprawozdanie finansowe SSF i JSF - 3Q2019.pdf Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej i jednostkowe Rank Progress S.A.za III kw. 2019r
Sprawozdania Zarządu z działalności GK Rank Progress 3Q2019.pdfSprawozdania Zarządu z działalności GK Rank Progress 3Q2019.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress za III kw 2019r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-28 Jan Mroczka Prezes Zarządu Jan Mroczka
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.