REKLAMA

RAINBOW TOURS S.A.: wyniki finansowe

2022-11-18 17:26
publikacja
2022-11-18 17:26
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
QSr03.2022_GK_Rainbow_Tours-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży 1 933 539 1 007 140 412 444 220 937
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 50 109 42 137 10 689 9 244
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 48 880 39 166 10 427 8 592
IV. Zysk (strata) netto 42 873 36 367 9 145 7 978
V. Całkowite dochody (ogółem) 49 561 37 014 10 572 8 120
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 138 358 186 579 29 513 40 930
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 199 -48 280 256 -10 591
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 22 360 -24 443 4 770 -5 362
IX. Zwiększenie (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 161 917 113 856 34 539 24 977
X. Aktywa razem 924 252 717 072 189 792 154 779
XI. Zobowiązania długoterminowe 128 641 137 322 26 416 29 641
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 596 717 408 024 122 534 88 071
XIII. Kapitał własny 198 894 171 726 40 842 37 067
XIV. Wyemitowany kapitał akcyjny 1 455 1 455 299 314
XV. Ilość akcji zwykłych (co do dywidendy) 14 552 14 552 14 552 14 552
XVI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (wyrażony w PLN / EUR na jedną akcję) 2,95 2,50 0,63 0,55
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję  13,67 11,80 2,81 2,55
Dane jednostkowe
XVIII. Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży 1 896 867 994 578 404 622 218 181
XIX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 31 484 35 037 6 716 7 686
XX. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 31 616 33 354 6 744 7 317
XXI. Zysk (strata) netto 25 609 30 555 5 463 6 703
XXII. Całkowite dochody (ogółem) 25 947 31 512 5 535 6 913
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 120 227 180 609 25 646 39 620
XXIV. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 879 -4 838 401 -1 061
XXV. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 32 418 -66 210 6 915 -14 525
XXVI. Zwiększenie (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 154 524 109 561 32 962 24 034
XXVII. Aktywa razem 788 916 588 357 162 002 126 996
XXVIII. Zobowiązania długoterminowe 70 834 68 446 14 546 14 774
XXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 573 370 388 398 117 740 83 835
XXX. Kapitał własny 144 712 131 513 29 716 28 387
XXXI. Wyemitowany kapitał akcyjny 1 455 1 455 299 314
XXXII. Ilość akcji zwykłych (co do dywidendy) 14 552 14 552 14 552 14 552
XXXIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (wyrażony w PLN / EUR na jedną akcję) 1,76 2,10 0,38 0,46
XXXIV. Wartość księgowa na jedną akcję  9,94 9,04 2,04 1,95
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
QSr03.2022_GK_Rainbow_Tours-sig-sig-sig-sig.pdfQSr03.2022_GK_Rainbow_Tours-sig-sig-sig-sig.pdf Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za III kwartał 2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-18 Grzegorz Baszczyński Prezes Zarządu
2022-11-18 Piotr Burwicz Członek Zarządu
2022-11-18 Jakub Puchałka Członek Zarządu
2022-11-18 Maciej Szczechura Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Teraz BMW X3 już za 1400 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Teraz BMW X3 już za 1400 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki