REKLAMA
PILNE

RAINBOW TOURS S.A.: wyniki finansowe

2021-09-30 18:08
publikacja
2021-09-30 18:08
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
PSr_2021_GK_Rainbow_Tours-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_RainbowTours_Ipol_2021-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_GK_RainbowTours_Ipol_2021-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
Dane skonsolidowane
I. Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży 319 624 281 222 70 290 63 320
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -15 738 -16 677 -3 461 -3 755
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -17 745 -16 808 -3 902 -3 784
IV. Zysk (strata) netto -15 353 -14 923 -3 376 -3 360
V. Całkowite dochody (ogółem) -17 486 -11 252 -3 845 -2 533
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 168 819 -89 993 37 126 -20 263
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -34 611 -23 573 -7 611 -5 308
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -11 705 103 775 -2 574 23 366
IX. Zwiększenie (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 122 503 -9 791 26 940 -2 205
X. Aktywa razem 691 470 533 546 152 953 119 469
XI. Zobowiązania długoterminowe 162 833 102 376 36 019 22 923
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 411 411 313 735 91 005 70 250
XIII. Kapitał własny 117 226 117 435 25 930 26 295
XIV. Wyemitowany kapitał akcyjny 1 455 1 455 322 326
XV. Ilość akcji zwykłych (co do dywidendy) 14 552 14 552 14 552 14 552
XVI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (wyrażony w PLN / EUR na jedną akcję) -1,06 -1,03 -0,23 -0,23
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję  8,06 8,07 1,78 1,81
Dane jednostkowe
XVIII. Działaln. kontyn. qrzychody ze sqrzedaży 317 306 281 065 69 781 63 284
XIX. Zysk (strata) na działalności oqeracyjnej -11 439 -11 910 -2 516 -2 682
XX. Zysk (strata) qrzed oqodatkowaniem -12 591 -11 012 -2 769 -2 479
XXI. Zysk (strata) netto -10 199 -9 127 -2 243 -2 055
XXII. Całkowite dochody (ogółem) -9 479 -8 118 -2 085 -1 828
XXIII. qrzeqływy qieniężne netto z działalności oqeracyjnej 156 387 -88 992 34 392 -20 037
XXIV. Środki qieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 673 -23 111 -1 028 -5 204
XXV. Środki qieniężne netto z działalności finansowej -50 839 103 775 -11 180 23 366
XXVI. Zwiększenie (zmniejszenie) netto środków qieniężnych i ich ekwiwalentów 100 875 -8 328 22 184 -1 875
XXVII. Aktywa razem 562 195 441 700 124 357 98 902
XXVIII. Zobowiązania długoterminowe 92 138 81 319 19 374 18 208
XXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 379 535 239 974 82 325 53 734
XXX. Kaqitał własny 90 522 120 407 20 023 26 961
XXXI. Wyemitowany kaqitał akcyjny 1 455 1 455 322 326
XXXII. Ilość akcji zwykłych (co do dywidendy) 14 552 14 552 14 552 14 552
XXXIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (wyrażony w qLN / EUR na jedną akcję) -0,70 -0,63 -0,15 -0,14
XXXIV. Wartość księgowa na jedną akcję  6,22 8,27 1,38 1,85
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
PSr_2021_GK_Rainbow_Tours-sig-sig-sig-sig.pdfPSr_2021_GK_Rainbow_Tours-sig-sig-sig-sig.pdf PSr 2021 GK Rainbow Tours
Raport_z_przegladu_RainbowTours_Ipol_2021-sig-sig.pdfRaport_z_przegladu_RainbowTours_Ipol_2021-sig-sig.pdf Raport_z_przegladu_RainbowTours
Raport_z_przegladu_GK_RainbowTours_Ipol_2021-sig-sig.pdfRaport_z_przegladu_GK_RainbowTours_Ipol_2021-sig-sig.pdf Raport_z_przegladu_GK_RainbowTours

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-30 Grzegorz Baszczyński Prezes Zarządu
2021-09-30 Piotr Burwicz Członek Zarządu
2021-09-30 Maciej Szczechura Członek Zarządu
2021-09-30 Jakub Puchałka Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki