REKLAMA

R22 S.A.: wyniki finansowe

2021-03-15 20:48
publikacja
2021-03-15 20:48
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
r22_2019_20_jsf_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
r22_2019-20_szd_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
wybrane_jednostkowe_dane_finansowe_r22_2019_20_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_RN_z_dzialalnosci.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_R22_S.A._z_oceny_15.03.2021_podpisane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
R22_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody ze sprzedaży 5 870 2 443 1 328 569
II. Zysk/strata na działalności operacyjnej -3 025 -1 425 -684 -332
III. Zysk/strata przed opodatkowaniem 12 380 4 772 2 800 1 112
IV. Zysk/strata netto 12 261 4 887 2 773 1 139
V. Średnia ważona liczba akcji 14 100 436 14 180 000 14 100 436 14 180 000
VI. Zysk netto na akcję (w zł/EUR na jedną akcję) 0,87 0,34 0,20 0,08
VII. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -4 809 -988 -1 088 -230
VIII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -100 472 1 226 -22 725 286
IX. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 110 707 -416 25 040 -97
X. Przepływy pieniężne netto ogółem 5 425 -178 1 227 -41
XI. Stan na dzień 31.12.2020 30.06.2019 31.12.2020 30.06.2019
XII. Aktywa trwałe 335 763 210 229 72 758 49 442
XIII. Aktywa obrotowe 7 130 9 377 1 545 2 205
XIV. Aktywa ogółem 342 893 219 606 74 303 51 648
XV. Kapitał podstawowy 284 284 62 67
XVI. Kapitał własny 218 761 214 509 47 404 50 449
XVII. Zobowiązania razem 124 132 5 097 26 899 1 199
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 109 602 1 314 23 750 309
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 14 530 3 783 3 149 890
XX. Kapitał własny i zobowiązania razem 342 893 219 606 74 303 51 648
XXI. Średnia ważona liczba akcji 14 100 436 14 180 000 14 100 436 14 180 000
XXII. Wartość ksiegowa na akcję (w zł/EUR na jedną akcję) 15,51 15,13 3,36 3,56
XXIII. Kurs EUR/PLN do przeliczenia wartości bilansowych 4,6148 4,2520
XXIV. Kurs EUR/PLN do przeliczenia wartości sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych 4,4213 4,2912
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
r22_2019_20_jsf_signed.pdfr22_2019_20_jsf_signed.pdf Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe R22 S.A.
r22_2019-20_szd_signed.pdfr22_2019-20_szd_signed.pdf Sprawozdanie Zarządu z Działalności
wybrane_jednostkowe_dane_finansowe_r22_2019_20_signed.pdfwybrane_jednostkowe_dane_finansowe_r22_2019_20_signed.pdf Wybrane jednostkowe dane finansowe
Sprawozdanie RN z działalności.pdfSprawozdanie RN z działalności.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności
Sprawozdanie Rady Nadzorczej R22 S.A._z oceny_15.03.2021_podpisane.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej R22 S.A._z oceny_15.03.2021_podpisane.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań finansowych
R22_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020.pdfR22_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-15 Jakub Dwernicki Prezes Zarządu Jakub Dwernicki
2021-03-15 Robert Stasik Wiceprezes Zarządu Robert Stasik


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki