18,0500 zł
-1,90% -0,3500 zł
R22 (R22)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
R22_-_Sprawozdanie_Zarzadu_H1_2018-2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
R22_2018_19_Q2_SSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
R22_2018_19_Q2_JSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
R22_Raport_z_przegladu_SSF_2018_PL___R9IB07_POZ.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
R22_Raport_z_przegladu_JSF_2018_PL___R9IB07_POZ.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2018 półrocze / 2017 półrocze / 2018 półrocze / 2017
I. Przychody ze sprzedaży 68 274 50 874 15 898 11 993
II. Zysk/strata na działalności operacyjnej 10 761 8 611 2 506 2 030
III. Zysk/strata przed opodatkowaniem 8 789 6 740 2 047 1 589
IV. Zysk/strata netto 6 915 5 137 1 610 1 211
V. Liczba akcji 14 180 000 10 621 967 14 180 000 10 621 967
VI. Strata netto na akcję (w zł/EUR na jedną akcję) 0,34 0,29 0,08 0,07
VII. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 16 630 9 475 3 873 2 234
VIII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -29 170 -36 703 -6 793 -8 652
IX. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 9 875 26 011 2 300 6 132
X. Przepływy pieniężne netto ogółem -2 665 -1 217 -621 -287
XI. Stan na dzień 30.12.2018 30.06.2018 30.12.2018 30.06.2018
XII. Aktywa trwałe 217 543 186 033 50 591 42 652
XIII. Aktywa obrotowe 29 782 31 928 6 926 7 320
XIV. Aktywa ogółem 247 325 217 961 57 517 49 973
XV. Kapitał podstawowy 284 284 66 65
XVI. Kapitał własny 102 057 105 094 23 734 24 095
XVII. Zobowiązania razem 145 268 112 867 33 783 25 877
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 94 892 67 747 22 068 15 533
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 50 376 45 120 11 715 10 345
XX. Kapitał własny i zobowiązania razem 247 325 217 961 57 517 49 973
XXI. Liczba akcji 14 180 000 10 680 000 14 180 000 10 680 000
XXII. Wartość ksiegowa na akcję (w zł/EUR na jedną akcję) 7,20 9,84 1,67 2,26Kurs EUR/PLN do przeliczenia wartości bilansowych 


4,3000


4,3616
Kurs EUR/PLN do przeliczenia wartości sprawozdania z całkowitych
dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych 


4,2944


4,2419
Najniższy kurs w okresie


4,2554


4,1709
Najwyższy kurs w okresie


4,3978


4,3166
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
R22 - Sprawozdanie Zarządu H1 2018-2019.pdfR22 - Sprawozdanie Zarządu H1 2018-2019.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności R22 S.A. oraz Grupy Kapitałowej R22 S.A. za I półrocze roku obrotowego zakończone 31 grudnia 2018 .r
R22_2018_19_Q2_SSF.pdfR22_2018_19_Q2_SSF.pdf Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy R22 S.A. za okres sześciu miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 r.
R22_2018_19_Q2_JSF.pdfR22_2018_19_Q2_JSF.pdf Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe R22 S.A. za okres od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
R22 Raport z przeglądu SSF 2018 PL _ R9IB07 POZ.pdfR22 Raport z przeglądu SSF 2018 PL _ R9IB07 POZ.pdf Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z Przeglądu Skróconego Śródrocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego obejmującego okres od 1 lipca do 31 grudnia 2018 r.
R22 Raport z przeglądu JSF 2018 PL _ R9IB07 POZ.pdfR22 Raport z przeglądu JSF 2018 PL _ R9IB07 POZ.pdf Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z Przeglądu Skróconego Śródrocznego Jednostkowego Sprawozdania Finansowego obejmującego okres od 1 lipca do 31 grudnia 2018 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-02-26 Jakub Dwernicki Prezes Zarządu Jakub Dwernicki
2019-02-26 Robert Stasik Wiceprezes Zarządu Robert Stasik
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium

  • NWZA ws. zmiany roku obrotowego i podatkowego, zmiany statutu oraz wyrażenia przez zgody na nabywanie przez spółkę zależną H88 S.A. akcji własnych spółki i określenia zasad nabywania akcji własnych.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.