QUANTUM SOFTWARE SA: wyniki finansowe

2020-05-29 18:36
publikacja
2020-05-29 18:36
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_finansowe_QS_I_kw_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 8 935 6 697 2 032 1 558
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 614 776 140 181
III. Zysk (strata) brutto 501 763 114 178
IV. Zysk (strata) netto 395 572 90 133
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 350 1 029 80 239
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -156 24 -35 6
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -122 -114 -28 -27
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 72 939 16 218
IX. 1 kwartał 2020 31.12.2019 1 kwartał 2020 31.12.2019
X. Aktywa, razem 18 416 18 705 4 045 4 392
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w tym: 5 047 5 906 1 109 1 387
XII. Zobowiązania długoterminowe 919 906 202 213
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 4 128 5 000 907 1 174
XIV. Kapitał własny 13 369 12 799 2 937 3 006
XV. Kapitał zakładowy 657 657 144 154
XVI. Liczba akcji (w szt.) 1 314 870 1 314 870 1 314 870 1 314 870
XVII. Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 1 314 870 1 314 870 1 314 870 1 314 870
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,30 0,44 0,07 0,10
XIX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,30 0,44 0,07 0,10
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 10,17 9,73 2,23 2,29
XXI. Rozwodniona wartośc księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 10,17 9,73 2,23 2,29
XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcję (w zł/EUR) - - - -
XXIII. Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego 1 kwartał 2020 1 kwartał 2019 1 kwartał 2020 1 kwartał 2019
XXIV. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 350 314 80 73
XXV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -8 -1 -2 0
XXVI. Zysk (strata) brutto 42 2 10 0
XXVII. Zysk (strata) netto 36 -16 8 -4
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -202 45 -46 10
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 2 0 0
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - - - -
XXXI. Przepływy pieniężne netto, razem -201 47 -46 11
XXXII. 1 kwartał 2020 31.12.2019 1 kwartał 2020 31.12.2019
XXXIII. Aktywa, razem 12 185 12 474 2 677 2 929
XXXIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w tym: 456 781 100 183
XXXV. Zobowiązania długoterminowe 5 5 1 1
XXXVI. Zobowiązania krótkoterminowe 451 776 99 182
XXXVII. Kapitał własny 11 729 11 693 2 576 2 746
XXXVIII. Kapitał zakładowy 657 657 144 154
XXXIX. Liczba akcji (w szt.) 1 314 870 1 314 870 1 314 870 1 314 870
XL. Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 1 314 870 1 314 870 1 314 870 1 314 870
XLI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,03 -0,01 0,01 0,00
XLII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,03 -0,01 0,01 0,00
XLIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,92 8,89 1,96 2,09
XLIV. Rozwodniona wartośc księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,92 8,89 1,96 2,09
XLV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcję (w zł/EUR) - - - -
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie finansowe QS I kw 2020.pdfSprawozdanie finansowe QS I kw 2020.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Quantum software S.A. za I kwartał 2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-29 Tomasz Hatala Prezes Zarządu
2020-05-29 Bogusław Ożóg Wiceprezes Zarządu
2020-05-29 Marek Jędra Wiceprezes Zarządu
2020-05-29 Tomasz Mnich Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki