REKLAMA

Nowe ulgi podatkowe będą miały wpływ na wysokość pensji. Te wnioski powinni złożyć pracownicy w 2022 roku

Ewelina Czechowicz2021-12-30 06:00redaktor Bankier.pl
publikacja
2021-12-30 06:00
Nowe ulgi podatkowe będą miały wpływ na wysokość pensji. Te wnioski powinni złożyć pracownicy w 2022 roku
Nowe ulgi podatkowe będą miały wpływ na wysokość pensji. Te wnioski powinni złożyć pracownicy w 2022 roku
fot. Mangostar / / Shutterstock

Od początku 2022 roku obowiązują nowe ulgi podatkowe, z których przede wszystkim będą mogły skorzystać osoby zatrudnione w ramach umowy o pracę. Dlatego też już teraz pracodawcy informują o wnioskach i oświadczeniach, które powinni złożyć pracownicy. 

Nowe ulgi podatkowe będą miały wpływ na wysokość wynagrodzenia. Warto już teraz zastanowić się, z których preferencji uda się skorzystać i złożyć pracodawcy oświadczenie lub wniosek o korzystaniu lub niestosowaniu danej preferencji. Niektóre ulgi lepiej rozliczyć w deklaracji rocznej, dzięki temu nie trzeba będzie dopłacać do PIT-u w sytuacji, kiedy okaże się, że jakaś ulga nam nie przysługuje. 

Ważne wnioski i oświadczenia w 2022 r.

Pracownicy od nowego roku będą mogli złożyć pracodawcy:

 • wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej,
 • wniosek o niestosowanie kosztów uzyskania przychodów,
 • oświadczenie PIT-2,
 • oświadczenie podatnika o spełnianiu warunków do korzystania z ulgi na powrót,
 • oświadczenie podatnika o spełnianiu warunków do korzystania z ulgi dla rodzin 4+,
 • oświadczenie podatnika o spełnianiu warunków do korzystania z ulgi dla pracujących emerytów.

Ulga dla klasy średniej

W ramach "Polskiego ładu" ustawodawca zdecydował o zmianach w rozliczaniu składki zdrowotnej. Aby złagodzić wprowadzone zmiany, powstała ulga dla klasy średniej, jednak preferencja ta może być pułapką dla wielu podatników. Warto rozważyć, czy opłaca się podatnikowi jej miesięczne rozliczanie, bowiem w niektórych przypadkach stosowanie ulgi może spowodować powstanie niedopłaty podatku dochodowego.

Niedopłata podatku może zdarzyć się np. osobom:

 1. osiągającym nieregularne dochody,
 2. osiągającym dochody z kilku źródeł,
 3. pracującym tylko przez niektóre miesiące w roku,
 4. zarabiającym poniżej 5701 brutto, ale nieregularnie otrzymującym np. dodatki jednorazowe lub w roku nagrodę jubileuszową.

Ulga dla klasy średniej będzie stosowana przez pracodawcę z automatu, stąd warto rozważyć jej rozliczanie dopiero w zeznaniu rocznym. Pracodawca przy wyliczeniu kwoty przychodu będzie uwzględniał wyłącznie wynagrodzenia rozliczane i wypłacane pracownikowi przez siebieŻeby uchronić się i uniknąć przykrych niespodzianek, po zakończeniu roku podatkowego pracownicy mogą złożyć u pracodawcy wniosek o niepomniejszanie dochodu o kwotę ulgi dla pracowników na podstawie art. 32 ust. 2a ustawy o PIT. Gdyby okazało się, że ulga jednak się należała, to będzie można z niej skorzystać w zeznaniu rocznym. Trzeba pamiętać, że z ulgi dla klasy średniej wyłączone będą przychody z umów zlecenia i umów o dzieło. Będzie ona dotyczyć osób prowadzących działalność gospodarczą, ale tylko rozliczających się wg skali podatkowej.

Koszty uzyskania przychodu w 2022 r. – kiedy potrzebny jest wniosek?

Od 1 stycznia 2022 r. pracownik, do którego wynagrodzenia mają zastosowanie koszty uzyskania przychodów w wysokości 250 zł miesięcznie (3000 zł rocznie), może złożyć pracodawcy na piśmie wniosek o niestosowanie tych kosztów. Ma to znaczenie m.in. dla podatników uzyskujących przychody z kilku stosunków pracy, gdy często dochodzi do przekroczenia rocznego limitu tych kosztów w trakcie roku i ostatecznie powstania obowiązku dopłaty przez te osoby podatku w zeznaniu rocznym. Wniosek ten należy składać odrębnie dla każdego roku podatkowego.

Wniosek o niestosowanie kosztów uzyskania przychodów pozwoli uniknąć dopłaty podatku tym pracownikom, którzy mają więcej niż jedno miejsce zatrudnienia. W rozliczeniu rocznym łączna kwota kosztów uzyskania przychodów jest ograniczona i wynosi 4 500zł za rok podatkowy lub 5 400 zł w sytuacji, kiedy miejsce pracy jest położone poza miejscem zamieszkania pracownika.

PIT-2 – kto i kiedy powinien go złożyć?

PIT-2 przed 2022 r. nie muszą składać pracownicy, w przypadku których informacje w nich zawarte nie uległy zmianie. Przypominamy, że dotyczy on informacji m.in. o osiąganiu dochodów z działalności gospodarczej, dochodów z emerytury lub renty, dochodów uzyskiwanych w związku z zatrudnieniem u innego pracodawcy. Pracownicy, którzy oprócz zatrudnienia na umowę o pracę osiągają dochody z działalności gospodarczej, są zatrudnieni również w innym zakładzie pracy lub osiągają inne dochody (np. dochody z emerytury lub renty) powinni poinformować pracodawcę o nie stosowaniu PIT-2.

Zastosowanie ulgi zmniejszającej podatek w zakładzie pracy pomimo zatrudnienia w innym zakładzie lub przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą lub osiągającą dochody z emerytury lub renty i inne dochody zawarte w PIT-2 mogą skutkować niedopłatą podatku już od rozliczenia rocznego za 2022 rok w wysokości 5 100 zł.

Do kiedy złożyć PIT-2?

Pracownik może złożyć PIT-2  jedynie przed pierwszą wypłatą w nowym roku 2022 r. W sytuacji kiedy pierwsza wypłata przypada 10.01.2022 r., PIT-2 powinien być złożony do 9.01.2022 r. Pracownik, który złożył wcześniej deklarację PIT-2, ale chciałby ją wycofać, może to zrobić w każdym momencie.

Ulga na powrót – kto może złożyć wniosek?

W rozliczeniu za rok 2022 podatnicy będą mogli skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w Polsce. Zwolnienie z podatku obejmie przychody (kwota wynagrodzenia brutto) podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym zwolnione są przychody do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Zwolnienie będzie przysługiwało podatnikom: 

 • których wszystkie przychody podlegają opodatkowaniu w Polsce oraz
 • którzy mieszkali poza terytorium Polski przez co najmniej 3 lata kalendarzowe poprzedzające bezpośrednio rok powrotu oraz
 • posiadają obywatelstwo polskie, Kartę Polaka lub obywatelstwo innego niż RP państwa członkowskiego UE lub państwa należącego do EOG albo Konfederacji Szwajcarskiej lub mieli miejsce zamieszkania:
 1. nieprzerwanie co najmniej przez okres 3 lat w państwie członkowskim UE lub państwie należącym do EOG, Konfederacji Szwajcarskiej, Australii, Republice Chile lub
 2. w Polsce nieprzerwanie przez co najmniej 5 lat kalendarzowych poprzedzających 3 lata kalendarzowe, w których nie mieszkali w Polsce, oraz
 3. posiadają certyfikat rezydencji lub inny dowód dokumentujący miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.

Żeby skorzystać ze zwolnienia, należy złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków do korzystania z ulgi na powrót oraz wskazać rok rozpoczęcia i zakończenia stosowania zwolnienia przez płatnika (pracodawcę).

Komu przysługuje ulga dla rodzin 4+?

W ramach "Polskiego ładu" ustawodawca od stycznia 2022 r. wprowadza ulgę dla rodzin wielodzietnych. Będzie z niej można skorzystać pod warunkiem złożenia pracodawcy oświadczenia przez rodzica (opiekuna prawnego 4 dzieci i więcej) o prawie do zwolnienia. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej i jest niezbędne do skorzystania z ulgi. Od daty złożenia wniosku pracodawcy nie będą pobierane zaliczki na podatek. Zwolniony do podatku będzie przychód do 85 528 zł każdego z rodziców. W przypadku kiedy rodzice rozliczają się wg skali podatkowej, to dodatkowo każdemu z nich będzie przysługiwało zwolnienie z opodatkowania do kwoty 30 tys. złoty w związku z podwyższeniem kwoty wolnej od podatku

Oświadczenie może złożyć pracownik, który wychowuje co najmniej 4 dzieci.

Żeby skorzystać z tej preferencji podatkowej, trzeba w danym roku podatkowym w stosunku do 4 dzieci:

 1. wykonywać władzę rodzicielską lub
 2. pełnić funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko zamieszkiwało z podatnikiem, lub
 3. sprawować funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą, albo
 4. w przypadku pełnoletnich uczących się dzieci – wykonywać ciążący na podatniku obowiązki alimentacyjne albo sprawować funkcję rodziny zastępczej.

Zwolnienie przysługuje w stosunku do dzieci:

 1. małoletnich,
 2. pełnoletnich, które otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 3. pełnoletnich do ukończenia 25. roku życia, uczących się, pod warunkiem że dzieci:
 • nie uzyskały przychodów opodatkowanych podatkiem liniowym lub zryczałtowanym podatkiem, z wyjątkiem  przychodów z najmu opodatkowanych tym podatkiem,
 • nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej z tytułu zbycia udziałów i instrumentów finansowych lub przychodów zwolnionych z podatku (ulga dla młodych; ulga dla powracających zza granicy), w łącznej wysokości przekraczającej 3089 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Przy ustalaniu prawa do zwolnienia nie uwzględnia się dziecka, które w roku podatkowym na podstawie  orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów oświadczeniach rodzinnych.

PIT-0 dla emeryta, który pracuje i nie pobiera emerytury

W "Polskim ładzie" została przewidziana specjalna ulga podatkowa dla emerytów, którzy nie pobierają emerytury i pracują.

Ze zwolnienia podatkowego zwolnione będą przychody nieprzekraczające w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. Zwolnieniu podlegać będą od 2022 r. przychody otrzymane przez podatnika:

 • po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiety,
 • po ukończeniu 65. roku życia w przypadku mężczyzny,

pod warunkiem, że podatnik podlega z tytułu uzyskania tych przychodów ubezpieczeniom społecznym oraz mimo nabycia uprawnienia nie otrzymuje:

 • emerytury lub renty rodzinnej,
 • świadczeń pieniężnych otrzymywanych po zwolnieniu ze służby przez funkcjonariuszy służb mundurowych oraz żołnierzy;
 • uposażenia przysługującego sędziemu wstanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego.

W sytuacji kiedy pracownik nie złoży wniosku pracodawcy, uzyska zwrot potrąconego podatku po złożeniu zeznania rocznego.

Ważne

W sytuacji kiedy podatnik korzysta z kilku zwolnień (PIT zero dla młodych, ulga na powrót, ulga dla rodziców 4+, zwolnienie dla emerytów) suma  przychodów zwolnionych od podatku nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty 85 528 zł.

Mając na uwadze wszystkie opisane zmiany, warto złożyć na czas oświadczenia i dopełnić formalności, tak by wynagrodzenie było naliczane w sposób właściwy i nie powodowało potrzeby dopłacania do PIT-u w 2023 r.

Źródło:
Ewelina Czechowicz
Ewelina Czechowicz
redaktor Bankier.pl

Prawnik. Doświadczenie zawodowe zdobywała w jednej z największych wrocławskich spółek giełdowych (2008-2017), gdzie zajmowała się dochodzeniem odszkodowań, była Kierownikiem Działu Oceny i Uzupełnienia Spraw, Kierownikiem Działu Kolizji Drogowych. W latach 2012-2015 Zastępca Kierownika Departamentu Szkód Korporacyjnych jednej z największych kancelarii prawnych na Dolnym Śląsku. Pracownik Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2018-2020. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. W swoich publikacjach na łamach Bankier.pl i PIT.pl porusza tematykę prawno-podatkową oraz dotyczącą odszkodowań.

Tematy
Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid

Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid

Komentarze (9)

dodaj komentarz
mba_tomy
Podatki i przepisy powinno się upraszczać, a nie tworzyć skomplikowane twory, z którymi księgowi mają problem. Teraz bardzo wielu się cieszy, jak zyskają na tym ładzie, ale... bardzo wielu ludzi obudzi się z ręką w nocniku za rok przy rozliczeniu rocznym...
wrazicki
To jest jeden z powodów dla których ten kraj zginie zapomniany w odmętach historii.
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)
po_co
Wtedy trudniej jest wyjaśnić potrzebę istnienia całego aparatu państwowego.
Proste przepisy nie wymagają sztabu urzędników, w zasadzie wystarczą oświadczenia - a jeżeli kogoś przyłapią na kłamstwie to sąd.
300_pala odpowiada po_co
Urzędników to nic.. całe stado doradztwo podatkowych straci prace
lorelie
ja się zastanawiam komu przychodzi do głowy wymyślać tak zawiłe przepisy?
szprotkafinansjery
No zgaduj, lorelcia, kto teraz rządzi?.. Już wiem - Tusk i opozycja!

Powiązane: Polski ład - Niskie podatki

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki