REKLAMA

PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

2021-05-21 20:45
publikacja
2021-05-21 20:45
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_Zarzadu_Private_Equity_Managers_S.A._o_zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_EOTC.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_na_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie_Private_Equity_Managers_S.A..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport-jednostkowy-PEM-2020.zip  (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport-skonsolidowany-PEM-2020.zip  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-21
Skrócona nazwa emitenta
PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Private Equity Managers Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy Placu Europejskim 1 (00-844 Warszawa), wpisanej do prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000371491, REGON: 142695638, NIP: 5252493938, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 3.423.769,00 złotych (dalej jako: ,,Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej także jako: „Walne Zgromadzenie”) na dzień 18 czerwca 2021 r., na godz. 10:00, które odbędzie się w Warszawie, w lokalu siedziby Spółki znajdującym się na 35. piętrze budynku Warsaw Spire położonego przy Placu Europejskim 1 w Warszawie (00-844), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
5. Powzięcie uchwały w sprawie niepowoływania Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
6. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku.
10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku.
11. Powzięcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku,
b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku,
c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku,
d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku,
e) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku, pokrycia starty z lat ubiegłych i użycia kapitału zapasowego,
f) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku,
g) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku.
12. Zakończenie obrad.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje:
1. Ogłoszenie Zarządu Private Equity Managers S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – Załącznik nr 1.
2. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. – Załącznik nr 2.
3. Raport roczny za 2020 r. Private Equity Managers S.A. – Załącznik nr 3.
4. Raport roczny za 2020 r. Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. – Załącznik nr 4.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie Zarządu Private Equity Managers S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia_EOTC.pdfOgłoszenie Zarządu Private Equity Managers S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia_EOTC.pdf Załącznik nr 1 - Ogłoszenie Zarządu Private Equity Managers S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A..pdfProjekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A..pdf Załącznik nr 2 - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A.
Raport-jednostkowy-PEM-2020.zipRaport-jednostkowy-PEM-2020.zip Załącznik nr 3 - Raport roczny za 2020 r. Private Equity Managers S.A.
Raport-skonsolidowany-PEM-2020.zipRaport-skonsolidowany-PEM-2020.zip Załącznik nr 4 - Raport roczny za 2020 r. Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-21 Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu
2021-05-21 Ewa Ogryczak Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki