PRAGMA INKASO S.A.: wyniki finansowe

2019-11-25 17:25
publikacja
2019-11-25 17:25
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_Pragma_Inkaso_za_III_Q_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody skonsolidowane ze sprzedaży netto ogółem 28 154 34 511 6 534 8 113
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 871 11 329 1 827 2 663
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 9 831 3 605 2 282 848
IV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 6 059 1 874 1 406 441
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 76 027 (4 268) 17 645 (1 004)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 4 529 3 199 1 051 752
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (71 966) (2 249) (16 703) (529)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 8 590 (3 318) 1 994 (780)
IX. Aktywa, razem 190 556 261 921 43 570 61 320
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania razem 127 929 190 718 29 250 44 650
XI. Zobowiązania długoterminowe 98 009 142 632 22 409 33 392
XII. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 29 920 48 086 6 841 11 258
XIII. Kapitał własny 62 628 71 203 14 319 16 670
XIV. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 53 210 49 174 12 166 11 512
XV. Kapitał zakładowy 3 680 3 680 841 862
XVI. Liczba akcji na koniec roku (w szt.) 3 680 000 3 680 000 3 680 000 3 680 000
XVII. Zysk (strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,65 0,51 0,38 0,12
XVIII. XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,65 0,51 0,38 0,12
XIX. XIX. Wartość księgowa na jedną średnioważoną akcję (w zł/EUR) 14,46 13,36 3,31 3,13
XX. XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną średnioważoną akcję (w zł/EUR) 14,46 13,36 3,31 3,13
XXI. XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -


Podstawowe pozycje sprawozdania z sytuacji
finansowej, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz 
rachunku przepływów pieniężnych ze
sprawozdania finansowego przeliczono na EURO według kursów średnich
ustalonych przez Narodowy Bank Polski zgodnie ze wskazaną, obowiązującą
zasadą przeliczania:


a)     
sprawozdanie z sytuacji finansowej
według kursu obowiązującego na ostatni dzień odpowiedniego okresu;


 
na dzień 30 września 2019
średni kurs wynosił: 4,3736;


 
na dzień 30 września 2018
średni kurs wynosił: 4,2714.


b)    
sprawozdanie z całkowitych dochodów i
rachunek przepływów pieniężnych według kursów średnich w odpowiednim
okresie, obliczonych jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:


 
średnia arytmetyczna w okresie od 1
lipca do 30 września 2019: 4,3497;


 
średnia arytmetyczna w okresie od 1
lipca do 30 września 2018:
4,2815.


 
średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia
do 30 września 2019:
4,3086.


 
średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia
 do 31 grudnia 2018:
4,2535;


Przeliczenia dokonano poprzez podzielenie wartości
wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Pragma Inkaso za III Q 2019.pdfSkonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Pragma Inkaso za III Q 2019.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-25 Tomasz Boduszek Prezes Zarządu
2019-11-25 Michał Kolmasiak Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki