REKLAMA

POZBUD S.A.: wyniki finansowe

2021-05-31 22:06
publikacja
2021-05-31 22:06
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_POZBUD_Raport_1Q2021_31.05.2021-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
SKONSOLIDOWANE
I. 01.01.-31.03.2021 01.01-31.03.2020 01.01.-31.03.2021 01.01-31.03.2020
II. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 45 558 38 935 9 964 8 863
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 684 10 239 1 899 2 331
IV. Zysk (strata) brutto 8 839 9 790 1 933 2 228
V. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej (tys. zł) 7 020 4 284 1 535 975
VI. - z działalności kontynuowanej (tys. zł) 7 020 4 284 1 535 975
VII. - z działalności zaniechanej (tys. zł) 0 0 0 0
VIII. Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym 0 0 0 0
IX. 2021-03-31 2020-12-31 2021-03-31 2020-12-31
X. Aktywa razem 496 007 524 207 106 432 113 593
XI. Rzeczowe aktywa trwałe 129 542 129 014 27 797 27 957
XII. Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 23 931 25 451 5 135 5 515
XIII. Należności krótkoterminowe 55 911 64 967 11 997 14 078
XIV. Należności długoterminowe 5 927 1 524 1 272 330
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 175 345 207 897 37 625 45 050
XVI. Zobowiązania długoterminowe 91 732 94 399 19 684 20 456
XVII. Kapitał własny 228 930 221 910 49 123 48 087
XVIII. Kapitał zakładowy 44 837 44 837 9 621 9 716
XIX. 01.01.-31.03.2021 01.01-31.03.2020 01.01.-31.03.2021 01.01-31.03.2020
XX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -16 388 -17 343 -3 584 -3 948
XXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 552 -203 -339 -46
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -24 719 10 413 -5 407 2 370
XXIII. Zmiana stanu środków pieniężnych -42 659 -7 134 -9 330 -1 624
XXIV. Liczba akcji (szt.) 44 836 769 26 774 179 44 836 769 26 774 179
XXV. Średnioważona liczba akcji (szt.) 44 836 769 26 774 179 44 836 769 26 774 179
XXVI. Średnioważona rozwodniona liczba akcji (szt.) 44 836 769 26 774 179 44 836 769 26 774 179
XXVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) 0,16 0,10 0,03 0,02
XXVIII. - z działalności kontynuowanej (PLN) 0,16 0,10 0,03 0,02
XXIX. - z działalności zaniechanej (PLN) 0,00 0,00 0,00 0,00
XXX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w PLN/EUR) 0,16 0,10 0,03 0,02
XXXI. - z działalności kontynuowanej (PLN) 0,16 0,10 0,03 0,02
XXXII. - z działalności zaniechanej (PLN) 0,00 0,00 0,00 0,00
XXXIII. 2021-03-31 2020-12-31 2021-03-31 2020-12-31
XXXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 5,11 8,29 1,10 1,80
XXXV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 5,11 8,29 1,10 1,80
JEDNOSTKOWE
XXXVI. 01.01.-31.03.2021 01.01.-31.03.2020 01.01.-31.03.2021 01.01.-31.03.2020
XXXVII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 7 654 21 762 1 674 4 954
XXXVIII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 142 5 200 31 1 184
XXXIX. Zysk (strata) brutto -140 5 038 -31 1 147
XL. Zysk (strata) netto -250 4 331 -55 986
XLI. 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2021 31.12.2020
XLII. Aktywa razem 300 346 300 866 64 448 65 196
XLIII. Rzeczowe aktywa trwałe 112 001 112 984 24 033 24 483
XLIV. Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 17 524 17 990 3 760 3 898
XLV. Należności krótkoterminowe 44 141 45 198 9 472 9 794
XLVI. Należności długoterminowe 1 083 1 080 232 234
XLVII. Zobowiązania krótkoterminowe 57 583 54 677 12 356 11 848
XLVIII. Zobowiązania długoterminowe 65 404 68 579 14 034 14 861
XLIX. Kapitał własny 177 359 177 609 38 057 38 487
L. Kapitał zakładowy 44 837 44 837 9 621 9 716
LI. 01.01.-31.03.2021 01.01.-31.03.2020 01.01.-31.03.2021 01.01.-31.03.2020
LII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 528 -2 130 2 303 -485
LIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -64 -203 -14 -46
LIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -9 248 -1 702 -2 023 -387
LV. Zmiana stanu środków pieniężnych 1 217 -19 266 -4
LVI. Liczba akcji (szt.) 44 836 769 26 774 179 44 836 769 26 774 179
LVII. Średnioważona liczba akcji (szt.) 44 836 769 26 774 179 44 836 769 26 774 179
LVIII. Średnioważona rozwodniona liczba akcji (szt.) 44 836 769 26 774 179 44 836 769 26 774 179
LIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) -0,01 0,16 0,00 0,04
LX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w PLN/EUR) -0,01 0,16 0,00 0,04
LXI. 31.03.2021 31.12.2019 31.03.2021 31.12.2019
LXII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 3,96 3,96 0,85 0,86
LXIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 3,96 3,96 0,85 0,86


Powyższe dane finansowe za I kwartał 2021 roku wraz z danymi
porównawczymi zostały przeliczone na EUR wg następujących zasad: a)
poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej- według
średniego kursu NBP ogłoszonego na dzień 31 marca 2021 roku - 4,6603
PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2020 roku - 4,6148), b) poszczególne
pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływów
pieniężnych- według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
kursów NBP ogłoszonych na ostatni dzień każdego miesiąca obrotowego: od
1 stycznia 2021 roku do 31 marca 2021 roku - 4,5721 PLN/EUR ( dla okresu
od 1 stycznia 2020 roku do 31 marca 2020 roku - 4,3963).


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK POZBUD_Raport_1Q2021 31.05.2021-sig-sig-sig.pdfGK POZBUD_Raport_1Q2021 31.05.2021-sig-sig-sig.pdf Skrócony skosolidowany raport za I KWARTAŁ 2021 roku Grupy Kapitałowej POZBUD zawierający skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-31 Łukasz Fojt Prezes Zarządu Łukasz Fojt
2021-05-31 Michał Ulatowski Wiceprezes Zarządu Michał Ulatowski
2021-05-31 Andrzej Raubo Wiceprezes Zarządu Andrzej Raubo
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki