REKLAMA

POZBUD S.A.: wyniki finansowe

2021-04-30 23:37
publikacja
2021-04-30 23:37
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_Prezesa_POZBUD_S.A._2021_04_30-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
POBZUD_31122020_JSF_Sprawozdanie_z_badania.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
POZBUD_JSF_31.12.2020_30.04.2021-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_POZBUD_2020-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej_POZBUD_S.A._sprawozdan_za_rok_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_POZBUD_S.A._dot._KARN_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_ws_wyboru_audytora_30.04.2021-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_ws_rzetelnosci_30.04.2021-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Wybrane dane finansowe 01.01.-31.12.2020 01.01.-31.12.2019 01.01.-31.12.2020 01.01.-31.12.2019
II. PLN PLN EUR EUR
III. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 68 594 119 444 15 331 27 766
IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 726 9 028 1 503 2 099
V. Zysk (strata) brutto 2 926 1 279 654 297
VI. Zysk (strata) netto 537 -6 120 -1
VII. Wybrane dane finansowe 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
VIII. PLN PLN EUR EUR
IX. Aktywa razem 300 866 265 080 65 196 62 247
X. Rzeczowe aktywa trwałe 112 984 116 596 24 483 27 380
XI. Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 17 990 16 506 3 898 3 876
XII. Należności krótkoterminowe 45 198 48 317 9 794 11 346
XIII. Należności długoterminowe 1 080 1 004 234 236
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 54 677 72 250 11 848 16 966
XV. Zobowiązania długoterminowe 68 579 58 153 14 861 13 656
XVI. Kapitał własny 177 609 134 677 38 487 31 625
XVII. Kapitał zakładowy 44 837 26 774 9 716 6 287
XVIII. Wybrane dane finansowe 01.01.-31.12.2020 01.01.-31.12.2019 01.01.-31.12.2020 01.01.-31.12.2019
XIX. PLN PLN EUR EUR
XX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 780 9 104 1 068 2 116
XXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -119 -5 922 -27 -1 377
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -20 201 -28 902 -4 515 -6 719
XXIII. Zmiana stanu środków pieniężnych -15 541 -25 720 -3 473 -5 979
XXIV. Liczba akcji (szt.) 44 836 769 26 774 179 44 836 769 26 774 179
XXV. Średnioważona liczba akcji (szt.) 44 836 769 26 774 179 44 836 769 26 774 179
XXVI. Średnioważona rozwodniona liczba akcji (szt.) 44 836 769 26 774 179 44 836 769 26 774 179
XXVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) 0,01 0,00 0,00 0,00
XXVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w PLN/EUR) 0,01 0,00 0,00 0,00
XXIX. Wybrane dane finansowe 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
XXX. PLN PLN EUR EUR
XXXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 3,96 5,03 0,86 1,18
XXXII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 3,96 5,03 0,86 1,18
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List Prezesa POZBUD S.A. 2021 04 30-sig.pdfList Prezesa POZBUD S.A. 2021 04 30-sig.pdf List Prezesa Zarządu POZBUD S.A.
POBZUD_31122020_JSF_Sprawozdanie z badania.pdfPOBZUD_31122020_JSF_Sprawozdanie z badania.pdf Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania JSF na dzień 31.12.2020
POZBUD_JSF 31.12.2020_30.04.2021-sig-sig-sig.pdfPOZBUD_JSF 31.12.2020_30.04.2021-sig-sig-sig.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe POZBUD SA za 2020 rok
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK POZBUD 2020-sig-sig-sig.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności GK POZBUD 2020-sig-sig-sig.pdf Sprawozdanie Zarządu POZBUD S.A. z działalności Grupy POZBUD za 2020 rok
Ocena Rady Nadzorczej POZBUD S.A. sprawozdań za rok 2020.pdfOcena Rady Nadzorczej POZBUD S.A. sprawozdań za rok 2020.pdf Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań finansowych za rok 2020
Oświadczenie Rady Nadzorczej POZBUD S.A. dot. KARN 2020.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej POZBUD S.A. dot. KARN 2020.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące funkcjonowania KARN
Oświadczenie ws wyboru audytora 30.04.2021-sig-sig-sig.pdfOświadczenie ws wyboru audytora 30.04.2021-sig-sig-sig.pdf Informacja Zarządu dotycząca wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej
Oświadczenie ws rzetelności 30.04.2021-sig-sig-sig.pdfOświadczenie ws rzetelności 30.04.2021-sig-sig-sig.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdań finansowych za rok 2020

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Łukasz Fojt Prezes Zarządu Łukasz Fojt
2021-04-30 Michał Ulatowski Wiceprezes Zarządu Michał Ulatowski
2021-04-30 Andrzej Raubo Wiceprezes Zarządu Andrzej Raubo


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Wojciech Komer Prezes Zarządu SWGK Księgowość Sp. z o.o. Wojciech Komer
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki