REKLAMA

POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: wyniki finansowe

2023-09-18 21:08
publikacja
2023-09-18 21:08
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
PGF_SSF_31_03_2023_(1).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług 199 100 - 42 357 -
II. Zysk /Strata z działalności operacyjnej 9 059 -190 1 927 -41
III. Zysk/Strata brutto 19 245 -127 584 4 094 -27 454
IV. Zys/Strata netto 2 506 -103 527 533 -22 277
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 31 535 -228 6 709 -49
VI. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -18 338 0 -3 901 0
VII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -1 031 235 -219 51
VIII. Przepływy pieniężne netto razem -4 573 7 -973 2
IX. Aktywa razem 207 998 195 542 44 487 41 694
X. Zobowiązania długoterminowe 37 950 20 891 8 117 4 454
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 37 242 45 720 7 965 9 749
XII. Kapitał własny 132 806 128 931 28 405 27 491
XIII. Kapitał zakładowy 87 668 87 668 18 751 18 693
XIV. Liczba akcji (w szt.) 87 667 925 87 667 925 87 667 925 87 667 925
XV. Zysk /Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) 0,03 -1,18 0,01 -0,25
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 1,52 1,47 0,33 0,31


Poszczególne pozycje aktywów i pasywów
skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji fiansowej zostały przeliczone
według kursu średniego obowiązującego na dzień 31 marca 2023r.
ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla EUR, czyli 4,6755 zł oraz
odpowiednio według kursu 4,6899 zł za 1 EUR obowiązującego na dzień 31
grudnia 2022r.Poszczególne pozycje skonsolidowanego
sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania ze
skonsolidowanych przepływów pieniężnych zostały przeliczone wg kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez
Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień
poszczególnych miesięcy danego okresu i wynoszącego 4,7005 zł za 1 EUR
oraz odpowiednio według kursu 4,6472 zł za 1 EUR dla analogicznego
okresu 2022 roku.


Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
PGF_SSF_31_03_2023 (1).pdfPGF_SSF_31_03_2023 (1).pdf skonsolidowane sprawozdanie finansowe PGF za I kwartał 2023r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-18 Wiktor Niedziela Wiceprezes Zarządu Wiktor Niedziela
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki