REKLAMA

POLIMEX-MOSTOSTAL: wyniki finansowe

2021-04-29 07:24
publikacja
2021-04-29 07:24
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
Polimex-Mostostal_S.A._20210428.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Polimex-Mostostal_S.A._20210428.zip.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_Polimex_Mostostal_za_2020_rok.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_Polimex_Mostostal_za_2020_rok.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
20_GK_PxM_Sprawozdanie_z_Badania_(do_xhtml).xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
20_GK_PxM_Sprawozdanie_z_Badania_(do_xhtml).T.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacje_Niefinansowe_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacje_Niefinansowe_2020.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_Zarzadu_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_-_rzetelnosc_sprawozdan_finansowych_31.12.2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_-_rzetelnosc_sprawozdan_finansowych_31.12.2020.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_-_podmiot_uprawniony_do_badania_31.12.2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_-_podmiot_uprawniony_do_badania_31.12.2020.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_-_funkcjonowanie_Komitetu_Audytu.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_-_ocena_sprawozdan.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody ze sprzedaży 1 615 320,00 1 589 430,00 361 030,00 369 480,00
II. Zysk / (strata) z działalności operacyjnej 89 532,00 60 419,00 20 011,00 14 045,00
III. Zysk / (strata) brutto 78 981,00 53 761,00 17 653,00 12 497,00
IV. Zysk / (strata) netto 63 210,00 50 654,00 14 128,00 11 775,00
V. Zysk / (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 66 226,00 50 744,00 14 802,00 11 796,00
VI. Zysk / (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym -3 016,00 -90,00 -674,00 -21,00
VII. Inne całkowite dochody netto -5 168,00 4 033,00 -1 155,00 938,00
VIII. Łączne całkowite dochody 58 042,00 54 687,00 12 973,00 12 713,00
IX. Całkowity dochód przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 61 058,00 54 777,00 13 647,00 12 734,00
X. Całkowity dochód przypadający udziałom niekontrolującym -3 016,00 -90,00 -674,00 -21,00
XI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 179 246,00 9 300,00 40 062,00 2 162,00
XII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -239,00 -9 872,00 -53,00 -2 295,00
XIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -96 266,00 -132 223,00 -21 516,00 -30 737,00
XIV. Zwiększenie / (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 82 741,00 -132 795,00 18 493,00 -30 870,00
XV. Aktywa trwałe razem 738 389,00 822 679,00 160 005,00 193 185,00
XVI. Aktywa obrotowe razem 1 173 775,00 891 439,00 254 350,00 209 332,00
XVII. Aktywa przeznaczone do sprzedaży 26 890,00 42 192,00 5 827,00 9 908,00
XVIII. Aktywa razem 1 939 054,00 1 756 310,00 420 182,00 412 425,00
XIX. Zobowiązania długoterminowe razem 217 317,00 264 140,00 47 092,00 62 027,00
XX. Zobowiązania krótkoterminowe razem 933 616,00 759 720,00 202 309,00 178 401,00
XXI. Kapitał własny razem 788 121,00 732 450,00 170 781,00 171 997,00
XXII. Kapitał podstawowy 473 238,00 473 238,00 102 548,00 111 128,00
XXIII. Liczba akcji zwykłych 236 618 802,00 236 618 802,00
XXIV. Średnia ważona liczba akcji zwykłych 236 618 802,00 236 618 802,00
XXV. Podstawowy zysk / (strata) na akcję (w zł/ EUR na jedną akcję) 0,28 0,21 0,06 0,05
XXVI. Rozwodniony zysk / (strata) na akcję (w zł/ EUR na jedną akcję) 0,28 0,22 0,06 0,05
-poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu zostały przeliczone po kursie 4,6148 (dla danych na 31.12.2020 roku) oraz 4,2585 (dla danych na koniec roku 2019), które zostały ogłoszone przez Narodowy Bank Polski na dany dzień bilansowy,
-poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone po kursie 4,4742 (dla danych za 2020 rok) oraz 4,3018 (dla danych za 2019 rok), które są średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski w ostatni dzień każdego miesiąca objętego prezentowanymi danymi.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Polimex-Mostostal_S.A._20210428.zipPolimex-Mostostal_S.A._20210428.zip 1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK PxM za 2020 rok
Polimex-Mostostal_S.A._20210428.zip.XAdESPolimex-Mostostal_S.A._20210428.zip.XAdES 1. Podpisy - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK PxM za 2020 rok
Sprawozdanie z dzialalnosci Grupy Kapitalowej Polimex Mostostal za 2020 rok.xhtmlSprawozdanie z dzialalnosci Grupy Kapitalowej Polimex Mostostal za 2020 rok.xhtml 2. Sprawozdanie z działalności GK PxM za 2020 rok
Sprawozdanie z dzialalnosci Grupy Kapitalowej Polimex Mostostal za 2020 rok.xhtml.XAdESSprawozdanie z dzialalnosci Grupy Kapitalowej Polimex Mostostal za 2020 rok.xhtml.XAdES 2. Podpisy - Sprawozdanie z działalności GK PxM za 2020 rok
20 GK PxM Sprawozdanie z Badania (do xhtml).xhtml20 GK PxM Sprawozdanie z Badania (do xhtml).xhtml 3. Sprawozdanie z badania 2020
20 GK PxM Sprawozdanie z Badania (do xhtml).T.xhtml.xades20 GK PxM Sprawozdanie z Badania (do xhtml).T.xhtml.xades 3. Podpisy - Sprawozdanie z badania 2020
Informacje Niefinansowe 2020.xhtmlInformacje Niefinansowe 2020.xhtml 4. Sprawozdanie z informacji nierfinansowych 2020
Informacje Niefinansowe 2020.xhtml.XAdESInformacje Niefinansowe 2020.xhtml.XAdES 4. Podpisy - Sprawozdanie z informacji niefinansowych 2020
List Prezesa Zarządu 2020.xhtmlList Prezesa Zarządu 2020.xhtml 5. List Prezesa Zarządu 2020
Oświadczenie Zarządu - rzetelność sprawozdań finansowych 31.12.2020.xhtmlOświadczenie Zarządu - rzetelność sprawozdań finansowych 31.12.2020.xhtml 6. Oświadczenie Zarządu - rzetelność sprawodzań finansowych 2020
Oświadczenie Zarządu - rzetelność sprawozdań finansowych 31.12.2020.xhtml.XAdESOświadczenie Zarządu - rzetelność sprawozdań finansowych 31.12.2020.xhtml.XAdES 6. Podpisy - Oświadczenie Zarządu - rzetelność sprawozdań finansowych 2020
Oświadczenie Zarządu - podmiot uprawniony do badania 31.12.2020.xhtmlOświadczenie Zarządu - podmiot uprawniony do badania 31.12.2020.xhtml 7. Oświadczenie Zarządu - podmiot uprawniony do badania 2020
Oświadczenie Zarządu - podmiot uprawniony do badania 31.12.2020.xhtml.XAdESOświadczenie Zarządu - podmiot uprawniony do badania 31.12.2020.xhtml.XAdES 7. Podpisy - Oświadczenie Zarządu - podmiot uprawniony do badania 2020
Oświadczenie RN - funkcjonowanie Komitetu Audytu.xhtmlOświadczenie RN - funkcjonowanie Komitetu Audytu.xhtml 8. Oświadczeine RN - funkcjonowanie KA
Oświadczenie RN - ocena sprawozdań.xhtmlOświadczenie RN - ocena sprawozdań.xhtml 9. Oświadczenie RN - ocena sprawozdań 2020
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki